دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نظریه علم دینی استاد رشاد (مبادی، معیارها و ارکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

قاسم ترخان؛ رمضان علی‌تبار فیروزجایی


بررسی امکان تحقق «شک ریاضی» در ذهن انسان در راستای برون رفت از شکّاکیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

مهدی ملکشاهی صفت


گذر از خودشناسی به شناخت غیر از منظر سهروردی و دکارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

کاظم هانی


معیار ثبوتی صدق قضایا در رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

محمد عرب صالحی؛ فاطمه سلیمانی پور


کارکرد استعاره مفهومی در تحلیل چالش کلامی آیه 116 سوره مائده.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403

مرتضی یعقوبخانی