دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پژوهشی معرفت‌شناسانه دربارۀ «فکر» و «نظر» در مراتب صدور در اثولوجیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

حسن عباسی حسین آبادی؛ رضا نصیری؛ رضا رسولی شربیانی؛ محمدرضا عامری برکی


بررسی تطبیقی جوهریت نفس سینوی و فلسفه ذهن معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

علی مخبر


ویتگنشتاینِ جان مک‌داول در برابر ویتگنشتاینِ سول کریپکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

علی حسینخانی


علم یا علم‌‌گرایی؟! بررسی انتقادی علم‌باوری انحصار‌گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

حمیدرضا شاکرین


طرح واره استعاره های مفهومی انفاق در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

رقیه قطمیری قصرالدشتی


ضدرئالیسم و رئالیسم عرفی: رورتی در مقابل پاتنم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر