نمایه نویسندگان

آ

 • آئودی، رابرت عقل [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 99-146]
 • آئودی، رابرت گواهی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 67-96]
 • آئودی، رابرت شکّاکیت [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 121-172]
 • آذری، سلمان الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم با استفاده از دانش متن‎ کاوی رایانشی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 81-108]
 • آزاد، علیرضا آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 95-124]
 • آزادگان، ابراهیم تبیین آگاهی از دیدگاه یگانه‌انگاری راسلی و ارزیابی کارآمدی آن در پاسخ به مسئله ذهن- بدن­ [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 51-82]
 • آقاجانی، نصرالله بررسی انتقادی رویکرد حسن حنفی در علوم اسلامی و انسانی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 87-116]
 • آلستون، ویلیام دوگونه مبناگرایی [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 55-80]

ا

 • ابراهیم پور، علی مبانی پارادایمی رویکرد میان‌رشته‌ای و نسبت آن با سنت نظری حکمت اسلامی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 5-39]
 • ابراهیم پورنیک، فائقه بررسی طرح‌واره‌های تصویری جانسون در آیات توصیف‌کنندة دوزخ و بهشت در چارچوب معناشناسی شناختی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 119-152]
 • ابراهیمی مقدم، غلامرضا ویژگی های مفاهیم کلی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 83-112]
 • ابراهیمی مقدم، غلامرضا نقد و بررسی معیار انطباق ذهن و عین از دیدگاه فلاسفه اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 45-80]
 • ابطحی، سید عبدالحمید آنارشیسم معرفتی: رهاوردی از علم‏شناسی فایرابند [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 39-64]
 • ابطحی، سیدعبدالحمید واقع‌گرایی غیرجزمی در فلسفه انتقادی پوپر [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 5-26]
 • ابطحی، سیدعبدالحمید توسعه تاریخی دلالت معنایی در زبان دین [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 169-196]
 • ابوالقاسم زاده، مجید بررسی دلالت الهام فجور و تقوا در آیه هشتم سوره شمس بر معرفت حضوری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 173-200]
 • ابوالقاسمی، نرگس تحلیل انتقادی مبانی معرفت‎شناختی اومانیسم دکارتی بر اساس اندیشۀ علامه جعفری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 35-66]
 • ابوترابی، احمد واقع‌نمایی و ملاک صدق امور فطری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 107-134]
 • احمد حسینی، سیدنصیر معرفت پیشینی. [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 99-109]
 • احمدوند، ولی محمد زبان عرفان و قدرت در عصر ایلخانان [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 237-261]
 • احمدی، بتول نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 5-34]
 • احمدی، رسول سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 5-26]
 • احمدی، علی‌اکبر شکّاکیت [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 121-172]
 • احمدی، علی‌اکبر رهیافت دوزبانی تارسکی [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 3-22]
 • احمدی، علی اکبر عقل [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 99-146]
 • احمدی، علی اکبر گواهی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 67-96]
 • احمدی، قدرت‌الله مسأله اذهان دیگر [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 173-204]
 • احمدی زاده، حسن کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس آکوئینی و حکومت متعالیه [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 81-98]
 • اخوان نبوی، قاسم بررسی دیدگاه الهیاتی پوکینگ‌هورن درباره فعل‌الهی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 29-42]
 • اردبیلی، لیلا نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 53-72]
 • اردبیلی، لیلا مقایسه انتقادی مدل‌های فرهنگی و مدل‌های آرمانی در علوم شناختی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 117-141]
 • اردبیلی، لیلا فرایند هستی­ شناختی واژه­ «حیوة» در قرآن: بر اساس نظریه استعاره مفهومی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 179-204]
 • اردستانی، محمد علی تأملی اکتشافی در چیستی قضایای خارجیه و حقیقیه و ذهنیه [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 35-56]
 • اردستانی، محمد علی تحلیل موقعیت شناخت‎های غیر واقعی در گسترۀ انکشافی عقل کلی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 5-28]
 • اردستانی، محمدعلی نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 23-46]
 • اردستانی، محمدعلی نظریۀ ملاک شناخت بر پایۀ احاطۀ علمی جوهر مفارق عقلی [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 105-126]
 • اردشیر، محمد نظریه معناشناسی نقاط ثابت کریپکی [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-96]
 • ارشادی نیا، محمدرضا برهان عینیت ذهن و ذهنی بر اتحاد عاقل و معقول [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 191-212]
 • ارشدریاحی، علی حدس از نگاه فخر رازی و ملاصدرا [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 99-120]
 • ارشدریاحی، علی تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 67-94]
 • ارمن کواین، ویلاردون پنج نقطه عطف تجربه گرایی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 99-106]
 • استراسون، پیتر .اف. در دفاع از یک حکم جزمی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 86-97]
 • استروکر، الیزابت درباره قراردادگرایی پوپر [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 213-238]
 • استوارت دریفوس، هیوبرت دریفوس ، ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز : هوش مصنوعی در مقطع انشعاب [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 115-148]
 • استیوپ، متیاس معرفت پیشینی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 56-84]
 • اسحاقی نسب، اسماء نسبت بین خودآگاهی و آگاهی به غیر در فلسفه ارسطو و ابن ‎سینا [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 109-134]
 • اسدی، احمد تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 77-102]
 • اسدی، احمد تحلیل نشانه‌شناختی «النبی الامی» بر اساس مدل «امبرتو اکو» [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 153-180]
 • اسدی، محمدرضا کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس آکوئینی و حکومت متعالیه [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 81-98]
 • اسدی، محمدرضا بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 121-148]
 • اسدی، محمدرضا تحلیل و آسیب شناسی فلسفه زبان معاصر غربی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 157-179]
 • اسدی، محمدرضا معرفت شهودی و مولفه ‌های آن براساس حکمت صدرایی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 157-182]
 • اسدی، محمدرضا معیارهای سنجش معارف شهودی با تاکید بر آرای صدرالمتالهین [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 213-236]
 • اسکندرلو، محمد جواد تحلیل نشانه‌شناختی «النبی الامی» بر اساس مدل «امبرتو اکو» [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 153-180]
 • اسکندری، حسین نقد و بررسی دانش ارتباطی از منظر معرفت‌شناسی اسلامی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 5-34]
 • اسکندری، حسین در جست‏ و جوی چارچوب و مسیرهای ارتباطی و تعاملی بین معرفت‌ شناسی و روان‌ شناسی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 183-212]
 • اسلامی، سیدمحسن واقع‌گرایی و چالش تنگناهای اخلاقی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 129-150]
 • اسماعیلی، زهرا استقرا و تجربه در نظر فارابی [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 89-112]
 • اسماعیلی، مسعود پدیدارشناسی تجارب وحدت و نسبت آن با خداباوری [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 139-162]
 • اسماعیلی، مسعود معقول ثانی فلسفی در فلسفه صدرالمتالهین [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 17-54]
 • اسماعیلی، مسعود بیان‌پذیری عرفان؛ تقریر و ارزیابی ادله ناظر بر زبان، ادراک و کیفیات نفسانی [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 213-236]
 • اشرفی، عباس تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 97-124]
 • اشکوری، محمد فنایی بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 129-150]
 • اعتمادالاسلامی بختیاری، سیدمحمدمهدی ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت «ایراد هانگرفورد» [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 131-164]
 • اقایی، بهنام تقابل ایده علم هوسرل با ایده علم پویتیویستی [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 87-106]
 • اقبال، کوشا مقدمه ای انتقادی بر مسئله تقدم [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 39-66]
 • اُکاشا، سَمیر درآمدی بر رئالیسم و ضدرئالیسم در فلسفة علم [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 23-40]
 • اکبر رشاد، علی مبانی معرفت شناختی تولید علم دینی، با تاکید بر کارکردهای عقل [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 5-20]
 • اکبری، رضا آیا کامپیوتر دارای ذهن است [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 133-148]
 • اکبری، رضا مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 103-120]
 • اکبریان، رضا استدلال خطای حسی و امکان تصور متعارف از ادراک حسی در فلسفه علامه طباطبایی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 53-85]
 • الهی منش، رضا منزلت معرفت قلبی در هندسه سلوک در آموزه ‌های حسینی [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 139-160]
 • الهی منش، محسن تحلیل عرفانی- روان‏شناختی از کشفیات متناقض مبتنی بر نور و رنگ [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 143-166]
 • الوند، مسعود چیستی باور موجه [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 97-130]
 • الوند، مسعود در باره ماهیت و معیارهای تعهدات نظری [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 101-118]
 • امامی، احمد « حیث التفاتی » چیست و چرا مهم است ؟ [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 69-80]
 • امامی، احمد نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 79-114]
 • امامی، احمد تبیین و نقد برهان همزاد زمین [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 95-120]
 • امرایی، محمدحسن تحلیل انسجام غیرساختاری در سوره لیل با رویکرد زبان‌شناختی نقش‌گرا [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 215-244]
 • امرایی، محمدحسن واکاوی عوامل انسجام در خطبه شِقشِقیّه امام علی با اتکا به الگوی هالیدی و حسن [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 175-202]
 • امّی، زهرا جزم گرایی در مبانی فکری از منظر ریچارد پاول و علامه جعفری [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 109-130]
 • امید، مسعود بازخوانی نقد معرفت شناسی کانت از دیدگاه استاد مطهری [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 21-34]
 • امیرخانی، مهناز ساز و کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرا در مقایسه با تاکید گرایان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 93-114]
 • امیری آرا، حسن پرس و تقرب به صدق در علم: قرابت میان ذهن و طبیعت [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 155-184]
 • امیریان، مهدی برونی گرایی در محتوا و نسبت آن با نظریه این همانی ذهن و بدن [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 75-92]
 • امینی، فریده طرحواره های تصویری و نقش آن در شکل گیری شبکه شعاعی مطالعه موردی ماده «دبر» در قرآن کریم [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 151-18]
 • امینی، مهدی تبیین زیبایی به عنوان مفهوم ثانی فلسفی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 81-100]
 • انیس، دیوید نظریه‌ای زمینه‌گرا در باب توجیه معرفتی [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 121-138]
 • اورکی، غلامحسن کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری» [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 5-30]
 • اورکی، غلامحسن تحلیل شناختی ساختار مفهومی قرآن در چارچوب نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه (با تکیه بر پانزده جزء دوم) [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 121-142]
 • اوسطی، امیر ارزیابی مبانی و پیش ­فرض­ه ای نظریه مطابقت ماهوی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 85-110]
 • ایرانی، سولماز شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 157-176]
 • ایزانلو، علی آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 95-124]
 • ایزدپور، محمدرضا آسیب شناسی شناخت در پرتو شکاکیت و نسبیت مدرن [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 99-120]
 • ایزدی، جنان معرفت شناسی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و قاضی ابوبکر باقلانی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 57-82]
 • اینانی، شمس مقدمه ای بر معرفت شناسی در فلسفه اسلامی [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 163-174]

ب

 • بابایی، سعیده نقدی بر نظریه انتقادی تکنولوژی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 135-157]
 • بابایی، مهدی کارکردهای عقل از منظر ابن عربی [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 183-212]
 • بادامچی، میثم تکامل داروینی و فلسفه علم قرن نوزدهم بریتانیا [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 73-98]
 • باربور، ایان فیزیک و متافیزیک [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 135-145]
 • باربور، ایان دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 87-107]
 • باربور، ایان دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 60-86]
 • باربور، ایان مدل ها و پارادایم ها در علم و دین [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 145-192]
 • باربور، ایان اخترشناسی و آفرینش [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 55-84]
 • باستین، حامد پاسخی به نقد سومز در مورد معناشناسی دوبعدی ضعیف بر پایه مفهوم شهود در نظریه زیست‌معنایی میلیکان [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 83-115]
 • باقرزاده، مراد فرایند هستی­ شناختی واژه­ «حیوة» در قرآن: بر اساس نظریه استعاره مفهومی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 179-204]
 • باقرشاهی، علی نقی تحوّلِ هرمنوتیکیِ پدیدارشناسی: هایدگر و ریکور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 109-138]
 • باقری، حمید بررسی معناشناختی واژه «دنیا» در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 203-225]
 • باقری، فریبرز نقش مفهوم غایتمندی در تعیین ملاک (نا)بهنجاری در روان شناسی با رویکرد ماده گرایی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 51-86]
 • بامری، عبدالواحد واکاوی عوامل انسجام در خطبه شِقشِقیّه امام علی با اتکا به الگوی هالیدی و حسن [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 175-202]
 • بایل، جان نقش باور در جهان شناسی جدید [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 193-210]
 • بحرینی، مریم ساز و کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرا در مقایسه با تاکید گرایان [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 93-114]
 • بختیاری، محمد تطور تاریخی عوامل انس دال و مدلول در میراث منطقی مسلمانان [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 177-202]
 • بخشی پور، بهزاد نقش تمثیل‌ در شکل‌ گیریِ الگو‌های علمی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 65-93]
 • براور، بروس دبلیو. زمینه‌گرایی معرفت‌شناختی [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 131-142]
 • برخورداری، رمضان تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 207-226]
 • برد، الکساندر درباره تبیین علمی [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 81-107]
 • برقعی، سید بهرام اتحاد در فلسفه علم [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 109-126]
 • برکت، بهزاد نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 53-72]
 • بنی عصار، امیر نقش استعارة مفهومی در فهم آیات با تطبیق استعارة «زندگی تجارت است» [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 139-158]
 • بهرامی خورشید، سحر تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 135-154]
 • بهشتی، سعید مطالعه و تبیین مبانی معرفت‌ شناختی الگوی تدریس بدیعه ‌پردازی در راهبردهای یاددهی-یادگیری [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 207-236]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 207-226]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل نسبت دانش ضمنی با دانش صریح [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 151-176]
 • بهمانی، علیرضا ارزش معرفت‌شناختی فطریات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 185-214]
 • بوگن، جیمز تراکتاتوس وینگنشتاین [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 111-162]
 • بونجور، لورنس به سوی دفاع از مبناگرایی تجربی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 3-28]
 • بیات، محمد حسین تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 97-124]
 • بیدهندی، محمد پاسخ به برخی نقدهای وارد بر تأویل‏ های صدرالمتألهین با تأکید بر قواعد استنباط‌شده از مبانی او [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 159-189]
 • بیگی ملک آباد، هادی روش شناسی فلسفه تحلیلی - کاربردی طه عبدالرحمن با تاکید بر مسئله هویت مسلمانان معاصر [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 51-74]

پ

 • پاتنم،، هیلاری رئالیسم چیست؟ [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 107-122]
 • پارسانیا، حمید هویت معرفتی دین و سنت [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 86-97]
 • پارسانیا، حمید جامعه‌شناسی معرفت و علم [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 88-116]
 • پارسایی، جواد کیفیت پیدایش خُلق بر اساس دیدگاه ابن‌سینا، ملاصدرا و فیزیکالیسم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 175-194]
 • پاشایی، محمد جواد شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-54]
 • پاشایی، محمد جواد بررسی علم بسیط و علم مرکب در آرای صدرالمتالهین و بازخوانی آن با رویکردی درون دینی [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 143-168]
 • پاشایی، وحید مبانی معرفت‌شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه‌های کلامی سید مرتضی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 61-91]
 • پانتم، هیلاری تقویت نظریه ها [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 3-27]
 • پایا، علی شباهت‌ها و تفاوت‌های مکتب عقلانیّت انتقادی پوپری و رئالیسم انتقادی باسکار در مفهوم علیّت [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 39-66]
 • پاینده، لیلا بررسی عوامل انسجامی در دو سوره نمل و فجر در مقایسه با ترجمه فارسی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 155-187]
 • پلنتینجا، آلوین معرفت‌شناسی اصلاح شده [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 63-72]
 • پناهی آزاد، حسن تبیین و مقایسه فرایند تحقق «ادراک حسی» از دیدگاه «معرفت‌شناسی نوصدرایی» و «روان‌شناسی شناختی» [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 143-169]
 • پناهی ازاد، حسن چیستی و اقسام معلوم در حکمت صدرایی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 113-134]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 121-140]
 • پهلوانیان، احمد بررسی تطبیقی خیال در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 85-119]
 • پوپر، کارل علم متعارف و خطرهای آن [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 109-119]
 • پودینه، محمدعلی خطاپذیری وجدانیات [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 33-52]
 • پودینه، محمدعلی داشتن شاهد در معرفت شناسی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 209-248]
 • پور اسماعیل، یاسر نظریه های مرتبه عالی تر در باره آگاهی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 125-156]
 • پوراسماعیل، یاسر صورت بندی حذف گرایی در باره حالات ذهنی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 53-72]
 • پورامینی، محمد باقر معرفت عقلی در پارادایم سلفی‌ گری [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 111-130]
 • پورحسن، قاسم بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت‌های پژوهشی لائودن [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 87-114]
 • پورحسن، قاسم بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 5-30]
 • پورحسن، قاسم نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 5-34]
 • پورسینا، محمدرضا مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 50-30]
 • پیکاک، آرتور نقشه معرفت علمی [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 119-144]
 • پی کانی، جلال آلوین گلدمن و مناقشه درونی انگاری و برونی انگاری [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 157-184]
 • پیکانی، جلال ویلیام آلستون و گشایش افقی نو در معرفت‌شناسی معاصر [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 135-156]
 • پیکانی، جلال بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 37-65]

ت

 • تاجیک، محمدرضا زبان عرفان و قدرت در عصر ایلخانان [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 237-261]
 • تارسکی، آلفرد مفهوم معنی‌شناختی صدق و مبانی معنی شناختی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 47-92]
 • تجری، علی اصغر معناشناسی توصیفی اراده با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 187-217]
 • ترخان، قاسم علامه طباطبایی و الزامات اعتباری بودن علوم انسانی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 31-64]
 • ترخان، قاسم تأملی در گونه‌های ارتباط علوم شناختی با علم کلام [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 5-41]
 • ترخان، قاسم معناشناسی عقل در علوم اسلامی و مقایسه آن با معرفت‌شناسی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 65-100]
 • ترکش‎دوز، امیرحسین نقد هگل بر شک‎انگاری هیوم [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 65-86]
 • تقوی، مصطفی نقدی بر نظریه انتقادی تکنولوژی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 135-157]
 • تقیان ورزنه، رضا انقلاب کپرنیکی کانت از دیدگاه شهید مطهری [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 85-110]
 • تقی زاده انصاری، شهرام خداشناسی و نظریه های فیزیکی انیشتین [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 105-134]
 • تقی زاده انصاری، شهرام پدیدارشناسی و فلسفه تحلیلی از دیدگاه فولسدال [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 65-80]
 • تقی زاده انصاری، شهرام علم و دین از منظر آلبرت انیشتین [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 99-114]
 • توکلی، زهرا حدس از نگاه فخر رازی و ملاصدرا [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 99-120]

ث

 • ثباتی، الهام طرح‎واره‎های تصویری داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قرآن کریم بر مبنای نظریۀ زبان‎شناسی شناختی جانسون [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 169-209]

ج

 • جباران، محمد رضا زیبایی‌شناسی در اندیشة اسلامی با تأکید بر حقیقت، معیار و منشأ [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 159-178]
 • جعفری، محمد بررسی ملاک این‏همانی عددی نفس از دیدگاه ابن ‎سینا و صدرالمتألهین [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 165-185]
 • جعفری، محمد جهت‌داری معرفت‌شناختی و مبانی آن؛ معرفی و نقد دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 93-120]
 • جلیلی بهابادی، ربابه تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 67-94]
 • جمشیدی، مهدی معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 185-212]
 • جنتی فر، محمد بررسی توصیفی نقش حروف جر در تنوع معنایی آیات قرآن کریم با تکیه بر رویکرد طرحواره تصویری حرکتی لیکاف و جانسون [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 171-201]
 • جهان بین، فردین پنج نقطه عطف تجربه گرایی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 99-106]
 • جوادپور، غلامحسین بازتعریف معرفت بر اساس کارکرد فضیلت [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 5-34]
 • جوادپور، غلمحسین ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 37-70]
 • جوادی، محسن ذهنیت‌گرایی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 139-155]
 • جوادی، محسن عقلانیت اهداف از دیدگاه نیکلاس رشر [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 141-168]
 • جواهری، سید محمد حسن قرینه زمان نزول و خطای راهبردی در فهم مفسر [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 97-126]

ح

خ

 • خادم زاده، وحید تحلیل انتقادی نتایج فلسفی آزمایش‌ های مغز دوپاره در چارچوب نظام فلسفی ابن ‌سینا و ملاصدرا [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 41-76]
 • خادم زاده، وحید استعاره های مفهومی مبتنی بر جهت کنه – وجه در فلسفه ملاصدرا [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 101-129]
 • خالقیان، فضل الله تحلیل انتقادی مبانی معرفت‎شناختی اومانیسم دکارتی بر اساس اندیشۀ علامه جعفری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 35-66]
 • خدابخشیان، حمید امکان و چگونگی علم دینی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 3-36]
 • خزاعی، زهرا نقش معرفت­ شناختی حافظه [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 125-156]
 • خسروپناه، عبدالحسین تئوری‌های صدق [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 30-44]
 • خسروپناه، عبدالحسین معرفی کتاب: نظریه المعرفه [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 179-184]
 • خسروپناه، عبدالحسین چیستی علم حضوری و کارکردهای معرفت شناختی آن [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 97-137]
 • خسروپناه، عبدالحسین منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 29-57]
 • خسروپناه، عبدالحسین نظریه بداهت در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 45-76]
 • خسروپناه، عبدالحسین ساختار دانش فلسفه معرفت بر اساس حکمت صدرایی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 55-82]
 • خسروپناه، عبدالحسین مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 31-50]
 • خسروپناه، عبدالحسین صدرالمتألهین و علامه طباطبائی به مدعایِ شکاکان یونان باستان دربارة «ناتوانی حس و عقل از ادراک» [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-110]
 • خسروپناه، عبدالحسین استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی در حکمت اسلامی؛ مطالعه موردی آموزش فلسفه استاد مصباح [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 37-66]
 • خطیبی، حسین سنجش مبانی معرفت‌شناختی صورت‌بندی فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت در مقایسه با صورت‌بندی‌های رقیب [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 153-180]
 • خطیبی، محمد مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 31-52]
 • خلجی، سمیه تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 35-62]
 • خلیلی، مهدی نظریه‌ای درباره مشاهده‌ناپذیرها بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 95-125]
 • خندان، علی اصغر تقریر غایت گرایانه از علم دینی با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 27-50]
 • خوشنویس، یاسر گسست علمی؛ قیاس ناپذیری معناشناختی با نظریه علی ارجاع ؟ [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 121-152]
 • خیاط کاشانی، محسن نقش غایت‏ انگاری ابن‌سینا در توضیح آگاهی با روش نیگل [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 247-264]

د

 • دادجو، ابراهیم مقدمه ای بر علم النفس و معرفت شناسی مشائیان مسلمان [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 99-144]
 • دادجو، ابراهیم تفسیری اصاله الوجودی از ارسطو [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 103-130]
 • دادجو، ابراهیم این رشد گرایی آکوئینی (نگاهی تطبیقی) [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 147-164]
 • دادجو، ابراهیم ازلیت عقل و معقول آدمی در سایه ازلیت نوع آدمی نزد ابن رشد [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 5-20]
 • دادجو، ابراهیم ذات‌گرایی جدید در فلسفۀ علم معاصر (جریانی مهم، اما ناآشنا در ایران معاصر) [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 50-82]
 • دادجو، ابراهیم قرآن کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 75-96]
 • دادجو، ابراهیم ذات ‌گرایی جدید مابعدالطبیعه جدید [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 77-112]
 • دادجو، ابراهیم بازسازی واقع‌ گرایی قوی فلسفه اسلامی در چهارچوب ذات‌ گرایی جدید [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 47-80]
 • دادجو، ابراهیم ذات گرایی جدید و حدود تأثیر دین بر علوم(با تأکید بر رویکرد مصباح یزدی) [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 81-109]
 • دادخواه، میثم تحوّلِ هرمنوتیکیِ پدیدارشناسی: هایدگر و ریکور [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 109-138]
 • دادگر، یدالله نقدگونه‌ای بر تحلیل و تجلیل‌های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 150-178]
 • دارابی، فرشته تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 97-124]
 • داورپناه، زهرا عقلانیت از منظر فلسفه معرفت شناسی [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 27-40]
 • داوودی، محمدحسین اخلاق باور و امکان پذیرش گزاره‌ بدون قرینه کافی [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 111-142]
 • دتلفسن، میشائیل شهودی گرایی در ریاضیات [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 157-166]
 • درایتی، مجتبی نسبیت هستی شناسی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 123-142]
 • درایتی، مجتبی کارکرد اصل چریتی (حمل به احسن) و اصول مشابه آن در فلسفه کواین [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 197-231]
 • درایتی، مجتبی اندیشه جهان مندی انسان در فلسفه دانالد دیویدسن [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 137-156]
 • دری نوگورانی، علیرضا پاسخ کانت به شکاکیت هیوم و نقد آن [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 109-136]
 • دفتری، عبدالعزیز کاوشی در آرای صدرالمتألهین درباره تعدد نفس و روح [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 5-30]
 • دهاقین، مهدی نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های‌ زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 113-136]
 • دهقانی، فرزاد معناشناسی لوحِ محفوظ در قرآن [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 5-46]
 • دهقانی، فرزاد بازکاوی استعاره‌های مفهومی «لباس» در قرآن و نهج‌البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 197-241]
 • دهقانی نژاد، عباس ذهنیت‌گرایی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 139-155]
 • دوستان، مهدی تحلیلی بر مفهوم نسبی‌گرایی معرفتی (چیستی، اقسام و محل نزاع) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 27-50]
 • دولتی، آذر حوزه‌های مفهومی واژة «هدایت» در قرآن‌کریم در چارچوب رویکرد تحلیل‌انتقادی چارتریس‌بلک از استعاره‌های مفهومی [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 155-190]
 • دیرباز، عسکر تبیین و تحلیل ماهیت ادراک حسی در نگاه صدرالمتألهین [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 85-109]
 • دین پرست، منوچهر علم دینی و سنتی از نگاه دکتر نصر [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 57-80]
 • دیوانی، امیر ضرورت سنجش عقلی دانش ها [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 41-72]
 • دیویدسن، دانالد درباره همان طرح‌های مفهومی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 123-140]
 • دیوید سون، دونالد حجیت اول شخص [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 203-220]

ذ

 • ذاکری، مهدی استدلال موجهه علیه ماتریالیسم: بررسی پاسخ دوبعدی‌گرای چالمرز به اعتراض از طریق ضرورت پسینی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 73-103]
 • ذهبی، سیدعباس امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 5-31]
 • ذهبی، سیدعباس بررسی دیدگاه نفی حرکت در مجردات [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-164]

ر

 • رئوف موسوی، سید ابراهیم بی‌طرفی ارزشی در پذیرش نظریات با تأکید بر دیدگاه هیو لیسی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 5-30]
 • رئوفیان، رضا معناشناسی توصیفی اراده با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 187-217]
 • راد، علی مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 31-52]
 • راد، علی بررسی معناشناختی تنظیر معنایی در تفسیر قرآن مطالعه موردی آیات سجده بر آدم [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 121-146]
 • راستایی، حامده منابع معرفتی هنرمند در آفرینش محتوای اثر هنری با تکیه بر مبانی صدرایی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 63-84]
 • راغبی، کاظم تبیین معرفت‌شناسی اصلاح‌شده بر مبنای محافظه‌گرایی پدیداری و نقش آن در توجیه باورهای دینی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 5-34]
 • رجب زاده، مهدی تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 121-140]
 • رجبی، اسلام اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 73-90]
 • رحمتی، ان شاء الله عقل شهودی و شناخت ذات حق از دیدگاه نصر و شووان [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 161-180]
 • رحمتی، انشاءالله معرفت‌شناسی اصلاح شده [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 63-72]
 • رحیمی خویگانی، محمد بررسی معناشناختی واژه «دنیا» در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 203-225]
 • رزنبرگ، الکس درباره تبیین علمی [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 81-107]
 • رستمی کیا، مجتبی مبانی معناشناختی تعین معنای متن از دیدگاه جان سرل و شهید صدر [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 5-35]
 • رسولی شربیانی، رضا نظریه زیادگی اظهار صدق و نظریه غیرتوصیفی‌ [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 97-102]
 • رشاد، حامد تأثیر فرهنگ بر ادبیات و برخی دلالت‌های معرفت‌شناختی آن [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 159-186]
 • رشاد، علی‌اکبر تعریف فلسفه‌ی مضاف [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 5-34]
 • رشاد، علی اکبر معیار علم دینی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 5-12]
 • رشاد، علی اکبر فلسفه ی معرفت دینی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 5-16]
 • رشاد، علی اکبر درآمدی تاسیسی بر فلسفه ی اصول فقه [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 5-46]
 • رشاد، علی اکبر نقد مبانی معرفت شناختی نظریه ی پلورالیسم دینی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 5-26]
 • رشاد، علی اکبر منطق طبقه‌بندی علوم [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 5-28]
 • رشاد، علی اکبر معرفت‌شناسی واقع‌گرای دینی [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 5-18]
 • رشاد، علی اکبر راهبرد تخصص‌گرایی تمحض‌محور در تحقیقات علوم انسانی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 5-35]
 • رضائیان مقدم، سیدهادی معرفت شهودی و مولفه ‌های آن براساس حکمت صدرایی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 157-182]
 • رضائیان مقدم، سیدهادی معیارهای سنجش معارف شهودی با تاکید بر آرای صدرالمتالهین [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 213-236]
 • رضائی قهنویه، مجید واکاوی آلزایمر بر اساس مبانی معرفت ‏شناختی و انسان‌ شناختی ملاصدرا [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 125-160]
 • رضازاده، حمید ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 67-84]
 • رضازاده، رضا واکاوی آلزایمر بر اساس مبانی معرفت ‏شناختی و انسان‌ شناختی ملاصدرا [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 125-160]
 • رضازاده جودی، محمدکاظم بررسی و نقد تعامل عِلّی نفس و بدن دکارتی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 207-230]
 • رضازاده جودی، مهدی بررسی و نقد تعامل عِلّی نفس و بدن دکارتی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 207-230]
 • رضایی، رحمت الله .معرفت پیشینی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 111-120]
 • رضایی، رحمت الله استنتاج از راه بهترین تبیین [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 145-154]
 • رضایی، رحمت الله مبناگرایی معتدل [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 103-122]
 • رضایی، محمدجواد ارزیابی مبانی و پیش ­فرض­ه ای نظریه مطابقت ماهوی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 85-110]
 • رضایی هفتادر، حسن هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 155-174]
 • رفیعی، محمدحسین تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 5-38]
 • رفیعی، محمدحسین گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 127-156]
 • رکعی، محمد تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 5-30]
 • رکعی، محمد نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 39-62]
 • رکعی، محمد مفهوم سازی شک در قرآن؛ حوزه شناختی و نمابرداری واژگانی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 31-49]
 • رکّعی، محمد سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 53-72]
 • رلستون سوم، هلمز علم ، دین و آینده [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 141-176]
 • رمضانی،، نجمه بررسی تطبیقی گشتل در اندیشه هایدگر و پارادایم در اندیشه کوهن [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 141-168]
 • رمضانی حسین آباد، حسین الگوی ساختاریِ توسعۀ نظام دانش و دلالت‌های آن از منظر قرآن کریم در چارچوب مبانی حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 113-146]
 • رنجبر حسینی، محمد تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 5-30]
 • رهبر،، حسن مسئله علم به معدوم و حل آن در فلسفه ملاصدرا [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 31-50]
 • رودگر، محمد جواد منزلت معرفت قلبی در هندسه سلوک در آموزه ‌های حسینی [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 139-160]
 • رودگر، محمدجواد منزلت قلب در معرفت شناسی عرفان [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 71-92]
 • رودگر، محمدجواد خیال ابزار معرفت [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 139-168]
 • رودگر، محمدجواد سلوک و شهود خردگرایانه در مکتب ابن عربی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 61-98]
 • رودگر، محمدجواد معرفت شهودی به حق تعالی در عرفان وحیانی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 5-38]
 • رورتی، ریچارد ام. نسب درونی و بیرونی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 131-156]
 • ریخته گران، محمدرضا بررسی تبیین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 109-130]
 • ریخته گران، محمدرضا بررسی مفهوم «بازی» در نقد قوه حکم [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 143-198]

ز

 • زاد یوسفی، امیرحسن علم حضوری راه حلی برای چند مسئله در اولیات؛ نگاهی به نظریه محمدتقی مصباح یزدی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 101-126]
 • زارع، روزبه نقشه مفهومی علم­گرایی و برخی مفاهیم مرتبط با آن [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 127-157]
 • زارعی، زهره واکاوی مراحل سه گانه نظریه مطابقت از دیدگاه ملاصدرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 67-90]
 • زاگزبسکی، لیندا معرفی کتاب: درآمدی بر کتاب ایمان عقلانی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 239-252]
 • زکائی، حسین فرایند هستی­ شناختی واژه­ «حیوة» در قرآن: بر اساس نظریه استعاره مفهومی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 179-204]
 • زمانی، محسن موضوع و معنای علیت نزد هیوم [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 43-60]
 • زمانی، محسن برهان تغییر تدریجی علیه سازگارگرایی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 165-181]
 • زمانیها، حسین رابطة نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا با تأکید بر نفس نباتی و حیوانی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 115-138]
 • زمانیها، حسین نسبت بین خودآگاهی و آگاهی به غیر در فلسفه ارسطو و ابن ‎سینا [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 109-134]

س

 • ساده، صدرا سادگی در نظریات علمی [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 3-16]
 • سازجینی، مرتضی سبک شناسی سوره ذاریات [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 201-227]
 • سازجینی، مرتضی معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 195-221]
 • ساطع، محسن عقلانیت اهداف از دیدگاه نیکلاس رشر [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 141-168]
 • ساطع، نفیسه اخلاق باور و امکان پذیرش گزاره‌ بدون قرینه کافی [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 111-142]
 • سالاری، یاسر تحلیل و بررسی استقلال وجودی و کارکردی قوه واهمه [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 163-184]
 • سبحانی نیا، محمد تقی مبانی معرفت ‎شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه کلامی شیخ مفید [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 149-173]
 • سجادی، سید هدایت نگرش فیزیک‌دانان درباره‌ی واقع‌نمایی نظریه‌های علمی، و پیدایش واقع‌گرایی ساختاری در فلسفه‌ی علم [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 121-153]
 • سربخشی، محمد ادراک حسی، ادراکی حضوری [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 31-52]
 • سربخشی، محمد تصدیق و نسبت آن با مساله صدق و کذب و خطا [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 89-112]
 • سرسرابی، شراره سادات تحقیق پذیری زبان مناجات [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 63-84]
 • سرمدی، محمدرضا مطالعه و تبیین مبانی معرفت‌ شناختی الگوی تدریس بدیعه ‌پردازی در راهبردهای یاددهی-یادگیری [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 207-236]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل عقل و عقلانیت در فلسفه لایب نیتس [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 41-58]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل بررسی انتقادی ایدئالیسم استعلایی کانت [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 73-100]
 • سعودی، جهانگیر م مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 103-120]
 • سعیدی مهر، محمد امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 5-31]
 • سعیدی مهر، محمد بررسی دیدگاه نفی حرکت در مجردات [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-164]
 • سلطانی، حسین معرفت شناسی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و قاضی ابوبکر باقلانی [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 57-82]
 • سلیمانی امیری، عسکری منطق در قرآن [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 169-192]
 • سلیمانی امیری، عسکری توجیه معرفت‌شناختی بداهت قاعده‌ «اعطاء» و نقد اشکالات [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 117-148]
 • سلیمانی امیری، عسکری ارزیابی معضل جفت‌شدگی نفس و بدن از منظر صدرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 91-119]
 • سلیمانی امیری، عسگری مبناگروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفة اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 42-61]
 • سلیمی نوه، اصغر ارجاع و معناداری نزد فرگه، هوسرل و کواین [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 40-55]
 • سُنکی، هاوارد بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 55-66]
 • سهرابی فر، محمدتقی معرفت بخشی خبر واحد [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 169-208]
 • سوکولوفسکی، رابرت « حیث التفاتی » چیست و چرا مهم است ؟ [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 69-80]
 • سیاوشی، احسان نظریه معناشناسی نقاط ثابت کریپکی [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-96]
 • سیدباقری، سیدکاظم مبانی معرفت‌ شناختی عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن کریم [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 111-134]
 • سیف، سید مسعود نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های‌ زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 113-136]
 • سیف، سیدمسعود بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 81-108]
 • سین زاده، محمد ح اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در اعتقادات دینی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 141-160]

ش

 • شادپور، میثم تحلیل انتقادی فلسفه عمل از دیدگاه هیوم با تأکید بر آرای فلاسفه مسلمان [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 201-230]
 • شاقول، یوسف نقد کانت بر ایدئالیسم و نسبت آن با بحث «وحدت آگاهی» در بخش استنتاج استعلایی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 121-142]
 • شاکری راد، مائده عقل شهودی و شناخت ذات حق از دیدگاه نصر و شووان [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 161-180]
 • شاکرین، حمیدرضا بررسی انتقادی نگره علم‌شناختی تفکیکی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 5-24]
 • شاکرین، حمیدرضا هستی­ شناسی و معرفت­ شناسی عقل در نگره تفکیکی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 31-50]
 • شاکرین، حمیدرضا بررسی تطبیقی کارکرد عقل در کلام فلسفی و تفکیکی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 41-70]
 • شاکرین، حمیدرضا نگاهی انتقادی به طبیعتگرایی روش شناختی [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 5-32]
 • شاه محمدی، رستم تعامل علم و دین از دیدگاه اقبال لاهوری [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 87-100]
 • شاه میر، سعید نقد استدلال مک‌تاگارت در باب غیرواقعی‎بودن زمان: استدلال بقوسیان علیه نظریه خطا [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 91-116]
 • شاهنده، آمنه مراحل ده گانه شناخت بر مبنای آیات و روایات [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 113-141]
 • شاهین نیا، نیلوفر تبیین آگاهی از دیدگاه یگانه‌انگاری راسلی و ارزیابی کارآمدی آن در پاسخ به مسئله ذهن- بدن­ [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 51-82]
 • شرفی، ساسان مؤلفه های «صحنه» در ماجرای حضرت یوسف بر اساس زبان ‎شناسی شناختی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 217-245]
 • شریف، زهرا معقولات و انواع آن در فلسفه فارابی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 135-162]
 • شریف‌زاده، بهمن علم حضوری پایه ارزش معلومات: نگاهی به آرای علامه طباطبایی [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 83-96]
 • شریف عسکری، محمد صالح بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-144]
 • شریفی، حسام الدین شهود عقلانی در ادراک معقولات [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 63-86]
 • شریفی، علی معناشناسی لوحِ محفوظ در قرآن [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 5-46]
 • شریفی، عنایت تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و جانسون [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 97-124]
 • شفائی، مهدی بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-144]
 • شفاه، علیرضا تحلیل علی تکنولوژی [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 99-108]
 • شقاقی، حسین پاسخ به اعتراض حامیان اصل «ترکیب‌پذیری» به کل‌گرایی معنایی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 157-180]
 • شقاقی، حسین چیستی زبان و بازتاب آن در مسئله دین [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 185-202]
 • شقاقی، حسین مسئله توجیه باور به اعیان فیزیکی از نگاه راسل و کواین [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 131-165]
 • شکرآمیز، منصوره مؤلفه های «صحنه» در ماجرای حضرت یوسف بر اساس زبان ‎شناسی شناختی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 217-245]
 • شکرابی، حسین چگونگی و مولفه های شناخت در عرفان اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 5-26]
 • شکرالهی فر، محمود الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم با استفاده از دانش متن‎ کاوی رایانشی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 81-108]
 • شکری، زینب اهم مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 5-39]
 • شه گلی، احمد تئوری انعکاس [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 111-156]
 • شه گلی، احمد بررسی و تحلیل مسئله وحدت انگاری و دوگانه انگاری نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 101-120]
 • شه گلی، احمد عوامل مؤثر در شکل ‎گیری معرفت بر اساس دیدگاه ابن ‎خلدون و استاد مطهری [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 153-178]
 • شوارتز، استیفن نامگذاری، ضرورت و نوع طبیعی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 147-176]
 • شیخ، محمود مراتب هستی شناختی معرفت در عرفان اسلامی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 27-52]
 • شیخ رضایی، حسین ارزیابی انسجام درونی نظریه یگانه ‎انگاری راسلی در باب رابطه ذهن و بدن [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 127-152]
 • شیخ شعاعی، عباس ارزیابی مبانی و پیش ­فرض­ه ای نظریه مطابقت ماهوی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 85-110]
 • شیرافکن، محمد حسین تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 171-198]
 • شیرافکن، محمد حسین بررسی فضاهای ذهنی سوره­‌ قمر با تأکید بر معناشناسی شناختی [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 181-206]
 • شیرافکن، محمد حسین تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 35-62]
 • شیرافکن، محمدحسین تحلیل معناشناختی «تقوا» با تأکید بر حوزه همنشینی«ذکر» و «خوف» در دستگاه معنایی قرآن [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 5-26]
 • شیرخانی، محمدرضا طرح‎واره‎های تصویری داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قرآن کریم بر مبنای نظریۀ زبان‎شناسی شناختی جانسون [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 169-209]
 • شیروانی، علی نگاهی تطبیقی و انتقادی به معرفت‌شناسی کانت [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 136-158]
 • شیروانی، علی بررسی تقریر نوین سوئینبرن از برهان دکارت بر اصالت نفس و بازسازی آن براساس برهان «انسان معلق در فضا»ی ابن‌سینا [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 117-140]
 • شیروانی هرندی، علی تحلیل انتقادی فلسفه عمل از دیدگاه هیوم با تأکید بر آرای فلاسفه مسلمان [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 201-230]

ص

 • صابری فتحی، سید مجید مفهوم «واقعیت» در مکانیک کوانتومی و تأثیر آن بر ذهن [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 161-196]
 • صاحبیان، فاطمه تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 171-198]
 • صاحبیان، فاطمه بررسی فضاهای ذهنی سوره­‌ قمر با تأکید بر معناشناسی شناختی [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 181-206]
 • صادقی، اعظم تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 25-49]
 • صادقی، رضا دفاع از خرد ناب [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 137-140]
 • صادقی، رضا به سوی دفاع از مبناگرایی تجربی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 3-28]
 • صادقی، رضا نقش توجیهی داده تجربی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 77-96]
 • صادقی، هادی نظریه علیت از منظر حکمت سینوی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 61-76]
 • صادقی، هادی الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 5-28]
 • صادقی، هادی مبانی معرفت‌شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه‌های کلامی سید مرتضی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 61-91]
 • صادقی حسن آبادی، مجید تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 67-94]
 • صافیان، محمدجواد هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 51-78]
 • صالحی، پیمان طرح‎واره‎های تصویری داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قرآن کریم بر مبنای نظریۀ زبان‎شناسی شناختی جانسون [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 169-209]
 • صالحی، علی مبانی معرفت ‎شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه کلامی شیخ مفید [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 149-173]
 • صانعی، علیرضا اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 73-90]
 • صبرآمیز، ابوالفضل واقعیت لغات؛ رابطه بین نشانه و معنا [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 149-167]
 • صبوحی، علی معناشناسی دوبعدی و برهان تصویر پذیری [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 25-38]
 • صبوحی، علی برون گرایی و معرفت پیشینی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 157-164]
 • صداقت، مرتضی کل گرایی در آرای کوهن با توجه به کل گرایی کواینی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 165-184]
 • صدرفراتی، محمدمهدی لری لاودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاریخ و فلسفه علم [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 157-174]
 • صرفی، زهرا بررسی مفهوم‌سازی استعاری «عمر سرمایه است» در سوره عصر [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 135-158]
 • صفری کندسری، رضا ارزش شناخت در فلسفه ملاصدرا [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 56-21]
 • صمدی، سید علی مفهوم خدا در بزرگسالان دارای ناتوانی های هوشی [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 37-54]
 • صمدی، هادی عقلانیت، نسبی‏گرایی،و قیاس ناپذیری(1) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 157-164]
 • صمدی، هادی نقد کوهن بر دیدگاه رایج در فلسفه علم [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 69-80]
 • صمدی، هادی مروری بر فلسفه زیست شناسی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 75-96]
 • صمدی، هادی نگاهی به برخی یافته های تجربی در تایید فطری بودن زبان [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 23-42]
 • صمدی، هادی آیا تکامل یک واقعیت است؟ [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 57-66]
 • صمدی، هادی تبیین علمی از دیدگاه همپل [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 89-100]
 • صمدی، هادی مجازی شناخت و ضرورت گفتگوی علم و الهیات [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 85-104]
 • صمدی، هادی نگاهی گذرا به نکات برجسته ی معرفت شناسی آلوین گلدمن [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 73-84]
 • صمدی، هادی استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 51-80]
 • صمدی، هادی آگاهی به مثابه‌ کیفیت بود (بررسی دیدگاه نیگل) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 110-140]
 • صمدی فروشانی، محمدرضا ادراک کلی و جزئی و مدرک آنها در دیدگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 21-32]
 • صولتی، یحیی .بررسی تطبیقی مبناگرایی خطاناپذیر دکارت و علّامه طباطبائی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 85-102]
 • صولتی چشمه ماهی، یحیی بررسی جایگاه «نفس الامر» در توری مطابقت و چالش آن در رویکرد مبناگرایی علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 148-173]
 • صیادانی، علی بررسی تحوّل معناشناختی واژه حُبّ در قرآن کریم نسبت به ادبیّات عصر جاهلی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-144]
 • صیادانی، علی بینامتنیت مضامین اخلاقی قرآن با غزلیات عربی دیوان شمس [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 167-197]
 • صیدی، محمود رویکردی تحلیلی- انتقادی به آرای ابن‏سینا درباب «قوه وهم» [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 35-54]
 • صیدی، محمود نقادی انتقادهای شیخ احمد احسائی به قوه خیال و مبانی آن در حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 177-196]

ض

 • ضرغامی، سعید تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 207-226]

ط

 • طالب، حمید رئالیسم چیست؟ [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 107-122]
 • طالبی، سارا نقد تکنولوژی های نوین ارتباطاتی با نظر به آرای انتقادی فینبرگ و مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 19-45]
 • طهماسبی، محمدرضا ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز : هوش مصنوعی در مقطع انشعاب [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 115-148]
 • طهماسبی، محمدرضا پسوخه در برابر ذهن [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 81-110]
 • طیبی، ساجد برهان معناشناختی در رد شک گرایی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 81-98]

ع

 • عابدی، محمد ملاک اعتبار گزاره‌های قرآن کریم با تأکید بر گزاره‌های سیاسی قرآن [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 91-114]
 • عابدی نژاد داورانی، امین رضا ارزش معرفت‌شناختی فطریات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 185-214]
 • عارفی، عباس سیمای شک و یقین [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 74-86]
 • عارفی، عباس تفاعل ذهن و عین [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 112-125]
 • عارفی، عباس نقد و بررسی شکاکیت معاصر و دیدگاه رابرت نوزیک [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 62-86]
 • عارفی، عباس چالشی در بدیهیات [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 4-58]
 • عارفی، عباس مبناگروی و مسأله ابتناء [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 5-28]
 • عارفی، عباس نفس الامر و مناط صدق [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 23-66]
 • عارفی، عباس معرفت و مطابقت [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 3-24]
 • عارفی، عباس معرفت و گونه‌های توجیه [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 3-20]
 • عارفی، عباس صدق و پارادکس دروغگو [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 47-80]
 • عارفی، عباس معرفت و گونه‌های رئالیسم [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 41-52]
 • عارفی، عباس معرفت و گونه‌های شهود [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 15-32]
 • عارفی، عباس تاریخچه نسبی گرایی در فلسفه علم [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 41-62]
 • عارفی، عباس نسبت معرفت بدیهی با پیشینی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 3-22]
 • عارفی، عباس ثبات معرفت در فرایند تغییر [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 5-32]
 • عارفی، عباس سکستوس و تقریر کلاسیک مسئله معیار [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 43-69]
 • عاشوری، مهدی مبناگرایی و مسئله معلوم مستقیم [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 35-58]
 • عالم‌زاده نوری، محمد ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی و نقش آن در تفسیر گزاره‌های اخلاقی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-158]
 • عاملی، نعمت‌الله بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 81-108]
 • عبادی، احمد نوخاستگی زبان و جوهریت ذهن/ نفس [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 67-95]
 • عبادی، احمد نقش تمثیل‌ در شکل‌ گیریِ الگو‌های علمی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 65-93]
 • عباس بیگی، علی نگاهی به نظریه دال های ثابت کریپکی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 81-90]
 • عباس‌زاده، مهدی تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان» [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 101-122]
 • عباس‌زاده، مهدی تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 5-34]
 • عباس زاده، فرنگیس محدودیت گزینشی ساختار مجهول در برجسته‎سازی و پرکردن شکاف اطلاعاتی مفاهیم ذهنی قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 203-226]
 • عباس زاده، فرنگیس بررسی نقش دستوری، معنایی و کاربردشناختی ساختار بدل در آیات قرآن با تکیه بر رویکردهای نظری مییر و کویرک [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 197-222]
 • عباس زاده، فرنگیس بررسی نشانه ‏شناختی ارزش و روابط سلبی عناصر طبیعت در قرآن کریم بر پایه نشانه‎شناسی لایه ‏ای [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 231-270]
 • عباس زاده، مهدی شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدر المتالهین [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 51-76]
 • عباس زاده، مهدی علیت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 5-22]
 • عباس زاده، مهدی تاثیر ابن سینا بر مبحث «کلیات» و «اصل فردیت» در تفکر مدرسی غرب؛ بررسی موردی: دنس اسکوتوس [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 29-50]
 • عباس زاده، مهدی تصویری نظام مند از معرفت شناسی سهروردی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 55-90]
 • عباس زاده، مهدی اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 53-90]
 • عباس زاده، مهدی یقین در فلسفه اشراق [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 39-64]
 • عباس زاده، مهدی تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفة اشراق [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 101-128]
 • عباس زاده، مهدی بررسی و نقد نظریة اشراقی نفس [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 5-34]
 • عباس زاده، مهدی ابزارهای معرفت در فلسفة اشراقی سهروردی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 31-70]
 • عباس زاده، مهدی یقین در تفکر فارابی [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 33-64]
 • عباس زاده، مهدی چیستی فلسفة معرفت و قلمرو آن [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 51-85]
 • عباس زاده، مهدی معرفت پیشینی در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفة فارابی [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 63-91]
 • عباس زاده، مهدی بررسی مقایسه ­ایِ مبناگرایی در معرفت‌ شناسی بونجور و ملاصدرا [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 103-126]
 • عباس زاده، مهدی راهبرد تخصص‌گرایی تمحض‌محور در تحقیقات علوم انسانی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 5-35]
 • عباس زاده، مهدی واکاوی مراحل سه گانه نظریه مطابقت از دیدگاه ملاصدرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 67-90]
 • عباس زاده، مهدی اهم مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 5-39]
 • عباسی، ولی‌الله رئالیسم هست‌شناختی و معرفت‌شناختی علامه طباطبایی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 53-76]
 • عباسی داکانی، پرویز عقل شهودی و شناخت ذات حق از دیدگاه نصر و شووان [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 161-180]
 • عبداللهی، محمدعلی مبانی معناشناختی تعین معنای متن از دیدگاه جان سرل و شهید صدر [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 5-35]
 • عبداللهی، مهدی بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 19-39]
 • عبداللهی، مهدی در دفاع از استدلال دور و تسلسل بر مبناگروی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 59-86]
 • عبدالهی، سیامک بررسی نظر جان هیک درباره تجربه دینی و عصب شناسی [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 95-120]
 • عبدالهی، سیامک بررسی و نقد تأثیر معرفت­ شناسی هیوم بر رأی او پیرامون منشأ دین [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 175-199]
 • عبدالهی، مهدی انسجام‌گروی تبیینی در توجیه معرفت در ترازوی نقد [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 71-98]
 • عبدالهی، مهدی تطور تاریخی عوامل انس دال و مدلول در میراث منطقی مسلمانان [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 177-202]
 • عبدخدائی، زهره بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت‌های پژوهشی لائودن [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 87-114]
 • عبدی، حسن الگویی برای مبناگرایی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 97-102]
 • عبدی، حسن بررسی جایگاه معرفت شناختی «حس» از دیدگاه قرآن [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 107-138]
 • عربان، عصمت‎اله زبان و معنا دلیلی بر نقد معرفت فلسفی و عقلی از دیدگاه مکتب تفکیک [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 43-64]
 • عرب صالحی، محمد اعتبار خبر واحد در علوم انسانی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 35-60]
 • عرب صالحی، محمد تاریخ مندی معرفت [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 71-106]
 • عرب صالحی، محمد دلالت متون دینی از نگاه نواعتزالیان [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 21-38]
 • عرب صالحی، محمد دخالت اجتناب‏ ناپذیر پیش‏ فرض‏ها در فهم در محک عقل و آیات قرآن [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 65-87]
 • عرب صالحی، محمد بررسی نظریه تلازم گفتاری‎بودن خطابات قرآنی با تاریخ‌مندی قرآن از نگاه نصر حامد ابوزید با رویکرد اصولی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-108]
 • عرب صالحی، محمد نقد تاریخمندی ذاتی فهم با محوریت آیات قرآن [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 37-64]
 • عزیزی نژاد، رضا استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 51-80]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 37-65]
 • عشاقی، حسین تبیین دیدگاه صدرالمتألهین در علم حق و ارزیابی آن [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 61-72]
 • عشاقی، حسین تأثیر و تأثر دیالکتیکی تعریف و برهان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 71-88]
 • عشریه، رحمان هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 155-174]
 • عطار، فراز استدلال علّی در حمایت از فرض نوع مشترک [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 203-245]
 • عظیمی‌دخت، سیدحسین دوگونه مبناگرایی [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 55-80]
 • علائی نژاد، حمید آنتی رئالیسم و شکاکیت نسبت به جهان خارج [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 5-26]
 • علم الهدی، سید علی بررسی و تحلیل اعتمادگرایی از منظر گلدمن و پلنتینگا [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 37-65]
 • علوی مهر، حسین معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 195-221]
 • علی پور، محمد‎صادق بررسی و نقد نظام معرفت شناختی جان دویی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 129-150]
 • علی‌تبار فیروزجایی، رمضان موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 55-84]
 • علی‌تبار فیروزجایی، رمضان هویت «منطق علوم انسانی اسلامی» و مسائل پیرامونی آن [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 41-74]
 • علی‌تبار فیروزجایی، رمضان تحلیلی بر رئالیسم ارزش‌شناختی در علوم انسانی ( با تأکید بر واقع‌نمایی قضایای ارزشی) [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 35-66]
 • علی‌تبار فیروزجایی، رمضان یافته‌های روش‌شناختی علوم انسانی مطلوب بر پایه معرفت‌شناسی اسلامی (با تأکید بر آرای علامه مصباح یزدی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 5-36]
 • علی تبار فیروزجایی، رمضان معرفت دینی و معیار آن [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 193-203]
 • علی تبار فیروزجایی، رمضان روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی (مختصات، بایستگی‌ها و ویژگی‌ها) [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 147-176]
 • علی دوست، ابوالقاسم تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 5-38]
 • علی دوست، ابوالقاسم گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 127-156]
 • علیدوست، ابوالقاسم روش شناسی کشف قلمرو سنت [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 29-48]
 • علیزاده، بهرام مسئله نفس - بدن ؛ یگانه انگاری صدرایی و نوخاسته گرایی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 5-44]
 • علیزاده، بهرام نقش مثبت توهم در مسئله اراده آزاد (بررسی دیدگاه ساول اسمیلانسکی) [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 79-102]
 • علیزاده، بهرام نقدی بر اختیارگرایی دکارتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 177-206]
 • علیزاده ممقانی، رضا معرفت شناسی زمان در آرای آگوستین [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 89-98]
 • علیزاده ممقانی، رضا نگرشی انتقادی بر اصل موجبیت علی در فیزیک کلاسیک و فلسفه اسلامی [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 27-42]
 • علی‌زمانی، امیرعباس محتوای نفسانی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 177-212]
 • علیمحمدی، محمد بازکاوی استعاره‌های مفهومی «لباس» در قرآن و نهج‌البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 197-241]
 • عموسلطانی، محمدمهدی نوخاستگی زبان و جوهریت ذهن/ نفس [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 67-95]
 • عناقه، عبدالرحیم معیارهای سنجش معرفت شهودی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 31-52]

غ

 • غفاری، ابوالحسن ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 91-111]
 • غفاری، حسین کیفیت پیدایش خُلق بر اساس دیدگاه ابن‌سینا، ملاصدرا و فیزیکالیسم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 175-194]
 • غفاری هشجین، زاهد معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 185-212]
 • غلامی، حنانه تحلیل شکاف تبینی در رویکرد حسی حرکتی و فضای کاری عصبی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 65-93]
 • غلامی، طیبه نقش معرفت­ شناختی حافظه [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 125-156]
 • غلامی، محبوبه تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 77-102]
 • غیاثوند، مهدی معانی چهارگانه آگاهی [دوره 12، شماره 45، 1390، صفحه 147-174]
 • غیاثوند، مهدی نقد و بررسی کارکرد رویه سلبی در صورت بندی فیزیکالیسم [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 5-30]
 • غیاثوند، مهدی هرمنوتیک گادامری و تاویل بینامتنی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 51-78]
 • غیاثوند، مهدی اصالت وحدت تحویل گرایانه و اصالت وحدت کمال محور نفس و بدن [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 91-116]
 • غیاثوند، مهدی درنگی بر گونه‌شناسی تحویل‌گرایی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 129-145]
 • غیاثوند، مهدی مهندسی ژنتیک: غیراخلاقی، ضداخلاقی یا اخلاقی؟ [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 145-168]
 • غیاثوند، مهدی سنجش مبانی معرفت‌شناختی صورت‌بندی فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت در مقایسه با صورت‌بندی‌های رقیب [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 153-180]

ف

 • فاضلی، سید احمد بیان پذیری عرفان؛ بررسی ادله ناظر بر متعلق تجربه، تجربه گر و تجربه [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 117-156]
 • فاطمی نیا، محمد حسن ارزیابی معضل جفت‌شدگی نفس و بدن از منظر صدرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 91-119]
 • فاطمی نیا، محمد حسن ابطال پی پدیدارگرایی در نظریه دوگانه انگاری ویژگی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 121-149]
 • فتح طاهری، علی بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 115-140]
 • فتح طاهری، علی ماهیت شهود و ویژگی‌های آن در معرفت‏شناسی کانت [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 147-196]
 • فتح طاهری، علی بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 81-108]
 • فتح طاهری، علی بررسی انتقادی نسبت فلسفۀ ذهن کانت و فلسفۀ ذهن معاصر با تأکید بر کارکردگرایی [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 41-79]
 • فتحعلیان، نرگس وابستگی نظریه های چندجهانی به افق مفهومی نظریه پردازان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 103-155]
 • فتحی، علی حجیت اول شخص [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 203-220]
 • فتحی‌زاده، مرتضی معرفی کتاب: تمرکز بر صدق [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 119-130]
 • فتحی‌زاده، مرتضی واقع‌گرایی، عینیت و شک‌گرایی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 77-106]
 • فتحی‌زاده، مرتضی دفاعی از مبناگرایی کلاسیک [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 181-206]
 • فتحی زاده، . عقلانیت در فلسفه اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 121-134]
 • فتحی زاده، مرتضی مسأله گسستگی نظریه هماهنگی توجیه معرفت [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 21-54]
 • فتحی زاده، مرتضی معرفی کتاب: وضعیت کنونی نظریه هماهنگی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 157-166]
 • فتحی زاده، مرتضی نظریه انسجام صدق [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 81-96]
 • فتحی زاده، مرتضی عقلانیت علمی کلاسیک [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 13-38]
 • فتحی زاده، مرتضی عقلانیت علم [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 133-155]
 • فتحی زاده، مرتضی نا عقلانیت علمی از دیدگاه توماس کوهن [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 15-58]
 • فتحی زاده، مرتضی طبیعت گرایی دستوری [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 29-68]
 • فتحی زاده، مرتضی کثرت گرایی روش شناختی و واقع گرایانه علمی [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 29-72]
 • فتحی قرخلو، علی از فلسفة علم تا فلسفة علوم انسانی (درآمدی بر فلسفۀ علوم‌انسانی از نظرگاه هیدگر) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-123]
 • فتورچی، پیروز مدل ها و پارادایم ها در علم و دین [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 145-192]
 • فخار نوغانی، سعیده مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 103-120]
 • فخاری، علی رضا معناشناسی لوحِ محفوظ در قرآن [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 5-46]
 • فخر روحانی، محمدرضا تحلیل متن شناسی زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام بر پایه نظریه کنش گفتار [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 121-140]
 • فخرزارع، سیدحسین مبانی معرفت‌شناختی جهان فرهنگی قرآن [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 141-172]
 • فخری، ماجد عقلانیت در فلسفه اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 121-134]
 • فرامرز قراملکی، احد تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرّین اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 227-252]
 • فرشته صنیعی، فرشاد معرفی کتاب، دین و علم: مسائل تاریخی و معاصر ـ ایان باربور [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 153-155]
 • فرشته صنیعی، فرشاد معرفی کتاب: بر ضد نسبی‌گرایی [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 139-144]
 • فرشته صنیعی، فرشاد معرفی کتاب: شکاکیت: نقدی بر ادله (دکتر علی عسگری یزدی) [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 221-226]
 • فرضعلی، فاطمه بررسی«قیامت تشکیکی» از نگاه سیدحیدر ‌آملی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 77-106]
 • فرضعلی، فاطمه تحقیق پذیری داده های فراوانی با رویکرد تجربی و فلسفی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 73-102]
 • فرضعلی،، فاطمه تحقیق پذیری زبان مناجات [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 63-84]
 • فرع شیرازی، سید حیدر مفهوم‌سازی نگاشت تناظرهای نظام مند حوزه مبدأ بر حوزه مقصد دراستعاره مفهومی «آخرت مسابقه است» در قرآن کریم [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 169-207]
 • فروغی، محمد تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 25-49]
 • فروغی، محمد تحلیل انتقادی نتایج فلسفی آزمایش‌ های مغز دوپاره در چارچوب نظام فلسفی ابن ‌سینا و ملاصدرا [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 41-76]
 • فریدی خورشیدی، منا استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 5-34]
 • فضلی، علی منطق عرفان نظری [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 73-116]
 • فضلی، علی ماهیت و مؤلفه های معرفت سلوکی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 71-97]
 • فطورچی، پیروز فیزیک و متافیزیک [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 135-145]
 • فطورچی، پیروز دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 87-107]
 • فطورچی، پیروز دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 60-86]
 • فطورچی، پیروز نسبی‌گرایی پروتاگوراس و روایت‌های جدید آن [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 93-120]
 • فطورچی، پیروز نسبی‌گرایی معرفتی و فلسفه علم: بررسی آرای کوهن [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 67-92]
 • فطورچی، پیروز بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 55-66]
 • فطورچی، پیروز نگاه‌های نقادانه به «شاکلة مفهومی» و رویکردهای نسبی‌گرایانة مبتنی بر آن [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 1-26]
 • فطورچی، پیروز تأملی دربارة نسبی‌گرایی معرفتی رابرت کیرک [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 89-120]
 • فطورچی، پیروز پاسخ‌های محقق طوسی به شک گرایی [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 83-120]
 • فطورچی، پیروز معرفی کتاب: راهنمای نظریه معرفت [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 145-158]
 • فطورچی، پیروز معرفی کتاب: نظریه معرفت: متون کلاسیک و معاصر [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 208-228]
 • فطورچی، پیروز گفتگو دربارة عقلانیت، ساخت اجتماعی و رئالیسم [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 101-131]
 • فطورچی، پیروز درباره تبیین علمی [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 81-107]
 • فطورچی، پیروز درآمدی بر رئالیسم و ضدرئالیسم در فلسفة علم [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 23-40]
 • فطورچی، پیروز معرفت پیشینی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 56-84]
 • فطورچی، پیروز برخی ویژگی‌های جهان طبیعت در مباحث «علم و الهیات» [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 3-27]
 • فطورچی، پیروز معرفی کتاب: چه هنگام علم با دین تلاقی می کند؟ [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 231-256]
 • فطورچی، پیروز معرفی کتاب : متون مقدماتی در فلسفه علم [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 155-184]
 • فطورچی، پیروز اخترشناسی و آفرینش [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 55-84]
 • فطورچی، پیروز معرفی کتاب: دین و علم: تاریخ، روش، گفتگو [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 135-152]
 • فعالی، محمد تقی علم حضوری و حصولی [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 45-58]
 • فعالی، محمدتقی معرفی کتاب: چشم انداز نوین در باب معرفت‌شناسی دینی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 169-172]
 • فعالی، محمدتقی توجیه ترکیبی در حکمت سینوی و صدرایی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 121-132]
 • فعالی، محمدتقی عیار نقد: ارزیابی نقدی بر مقاله توجیه ترکیبی [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 181-190]
 • فعالی، محمدتقی امکان معرفت در قرآن [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 125-156]
 • فنایی اشکوری، محمد تجربه عرفانی و شهود باطنی [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 157-182]
 • فیاض، ابراهیم مقایسه انتقادی مدل‌های فرهنگی و مدل‌های آرمانی در علوم شناختی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 117-141]
 • فیاضی، مسعود بررسی تطبیقی مبانی الاهیاتی هرمنوتیک روشی و اصول فقه [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 49-78]
 • فیاضی، مسعود تهافت­های گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مؤلف [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 59-84]
 • فیاضی، مسعود نظریه فهم متن شلایرماخر و نقد اصول فقهی آن [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 33-59]
 • فیروزجایی، رمضان عقلانیت در نظر علامة طباطبائی (ره) [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 65-80]
 • فیضی، زینب مفهوم‌سازی نگاشت تناظرهای نظام مند حوزه مبدأ بر حوزه مقصد دراستعاره مفهومی «آخرت مسابقه است» در قرآن کریم [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 169-207]

ق

 • قائدی، یحیی تحلیل تمایز معرفت گزاره‏ ای و معرفت مهارتی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 207-226]
 • قائمی‏ نیا، علیرضا گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 1-28]
 • قائمی‏ نیا، علیرضا تحلیل معناشناختی «تقوا» با تأکید بر حوزه همنشینی«ذکر» و «خوف» در دستگاه معنایی قرآن [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 5-26]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 143-180]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا چرا نه شکاکیت؟ [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 205-220]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا دو نوع رئالیسم [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 27-40]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا درباره همان طرح‌های مفهومی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 123-140]
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا نقش مدل‌ها در معرفت دینی [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 53-81]
 • قائمی‌نیا، علیرضا تبیین زیبایی به عنوان مفهوم ثانی فلسفی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 81-100]
 • قائمی‌نیا، علیرضا صورت طبیعی دادن به معرفت‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 113-133]
 • قائمی نیا، علی رضا بحث ظهور و اهمیت زبان شناختی آن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 77-94]
 • قائمی نیا، علیرضا چیستی عقلانیت [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 3-12]
 • قائمی نیا، علیرضا تجربه گرایی ساختی و رئالیسم علمی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 11-22]
 • قائمی نیا، علیرضا برخی دیدگاههای جدید درباب «معرفت پیشینی» [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 43-54]
 • قائمی نیا، علیرضا مسئلة ارتباط علم و دین در جهان اسلام [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 29-45]
 • قائمی نیا، علیرضا رئالیسم درونی [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 3-14]
 • قائمی نیا، علیرضا دین و هوش مصنوعی [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 23-36]
 • قائمی نیا، علیرضا علم قدسی در حکمت خالده [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 37-56]
 • قائمی نیا، علیرضا امکان و چگونگی علم دینی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 3-24]
 • قائمی نیا، علیرضا کریپکی و مفهوم پیروی از قاعده [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 27-42]
 • قائمی نیا، علیرضا زبان شناسی شناختی و تفسیر قرآن کریم [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 3-26]
 • قائمی نیا، علیرضا اعجاز شناختی قرآن [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 3-32]
 • قائمی نیا، علیرضا شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 7-40]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پی آمدهای آن [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 5-38]
 • قائمی نیا، علیرضا گونه شناسی مفاهیم قرآنی و قلمرو فهم عرفی [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 127-156]
 • قائمی نیا، علیرضا مبانی معرفت‌شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل‌الدین کاشانی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 73-100]
 • قائمی نیا، علیرضا موضوع‏له اسمای خاص از منظر سوسور و اصولیّون [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 83-108]
 • قائمی نیا، علیرضا کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 93-117]
 • قائمی نیا، علیرضا کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-76]
 • قائمی نیا، علیرضا مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 50-30]
 • قائمی نیا، علیرضا استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 27-52]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 171-198]
 • قائمی نیا، علیرضا اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 73-90]
 • قائمی نیا، علیرضا شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 157-176]
 • قائمی نیا، علیرضا ضرورت کاربست‌ زبان‌شناسی شناختی در فهم قرآن و دستاوردهای آن [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 5-54]
 • قائمی نیا، علیرضا سطح مشخص بودگی نفس در مفهوم سازی قرآن [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 5-26]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل فراعرفی روایات تأویلی با تأکید بر جواز الغای پیوندهای متنی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 5-36]
 • قائمی نیا، علیرضا استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 5-34]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل استعاره­ های مفهومی واژه «آیه» در قرآن [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 5-24]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل شناختی طبع قلب با تأکید بر نمابرداری ساختاری در قرآن [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 5-40]
 • قائمی نیا، علیرضا تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 35-62]
 • قائمی نیا، علیرضا آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 95-124]
 • قائمی نیا، علیرضا مبانی پارادایمی رویکرد میان‌رشته‌ای و نسبت آن با سنت نظری حکمت اسلامی [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 5-39]
 • قائمی نیا، علیرضا حوزه‌های مفهومی واژة «هدایت» در قرآن‌کریم در چارچوب رویکرد تحلیل‌انتقادی چارتریس‌بلک از استعاره‌های مفهومی [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 155-190]
 • قائمی نیا، علیرضا مبانی معناشناختی تعین معنای متن از دیدگاه جان سرل و شهید صدر [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 5-35]
 • قاسمی، نیما تبیین علمی و تبیین دینی - اسطوره ای [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 35-54]
 • قاضوی، سید محمد بررسی ملاک این‏همانی عددی نفس از دیدگاه ابن ‎سینا و صدرالمتألهین [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 165-185]
 • قدردان قراملکی، محمد حسن تأملی در ارزش معرفتی قاعده حسن و قبح عقلی(ارزیابی دیدگاه متکلمان و فلاسفه) [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 131-160]
 • قرایی، مرتضی نامگذاری، ضرورت و نوع طبیعی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 147-176]
 • قرایی، مرتضی نسب درونی و بیرونی [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 131-156]
 • قربانی، جعفر معرفی کتاب: درآمدی انتقادی بر نظریه‌های صدق [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 149-159]
 • قربانی، رحیم ریشه های دینیِ علم نجوم [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 101-124]
 • قربانی، قدرت الله مقدمه ای بر معرفت شناسی در فلسفه اسلامی [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 163-174]
 • قربانی، قدرت الله تحلیل و نقد روش دکارت در فلسفه [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 23-44]
 • قربانی، قدرت الله ابعاد و کارکردهای استقرا و تجربه در فلسفه ابن سینا [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 145-168]
 • قربانی، قدرت الله ارزیابی مبانی و پیش ­فرض­ه ای نظریه مطابقت ماهوی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 85-110]
 • قمی، محسن روش شناسی فلسفه تحلیلی - کاربردی طه عبدالرحمن با تاکید بر مسئله هویت مسلمانان معاصر [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 51-74]
 • قمی، محمد‎باقر کرونولوژی وجود- معرفت‏شناختی آثار افلاطون [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 87-128]
 • قمی، محمدباقر بررسی تبیین کانت از قوای تخیل و فاهمه در نقدهای اول و سوم [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 109-130]
 • قمی، محمدباقر بررسی مفهوم «بازی» در نقد قوه حکم [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 143-198]
 • قمی، محمدباقر نقد نظریه غالب تحول فلسفه افلاطون از منظر مفاهیم وجود و معرفت [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 69-104]
 • قنبرلو، زینب بررسی و نقد استنتاج متافیزیکی مقولات در فلسفه کانت [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 115-140]
 • قنبری، محی الدین نشان اهل بصیرت ، کیمیای اهل معرفت [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 93-116]
 • قهار، هادی ارزیابی انسجام درونی نظریه یگانه ‎انگاری راسلی در باب رابطه ذهن و بدن [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 127-152]
 • قوام‌صفری، مهدی مفهوم معنی‌شناختی صدق و مبانی معنی شناختی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 47-92]
 • قوام‌صفری، مهدی معرفت یقینی از دیدگاه ابن‌سینا [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 81-130]
 • قوام‌صفری، مهدی بیرون‌شد ابن سینا از شک‌گرایی [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 63-82]
 • قوام صفری، مهدی تفسیر غیرتاریخی افلاطون از قاعدة انسان معیاریِ پروتاگوراس [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 27-56]
 • قوام صفری، مهدی وجوه مبناگرایی ارسطویی - سینوی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 29-44]
 • قوام صفری، مهدی علام و کشف تسخیر الهی [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 3-22]
 • قوام صفری، مهدی اشراق از نگاه افلاطون و سهروردی [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 33-50]
 • قوام صفری، مهدی تاملی نوصدرایی در نظریه معنا [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 31-62]
 • قوام صفری، مهدی نظریه عقل ابن ­سینا با نظر به تفسیرِ او از نظریه نوس در فلسفه ارسطو [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 173-199]
 • قی‌زاده انصاری، شهرام علم، اخلاق و دین از نظر ورنر هایزنبرگ با نظر به وضعیت فیزیک جدید [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 67-86]

ک

 • کارکن بیرق، حبیب این همانی نفس (ذهن) و بدن و مسئله کیفیات ذهنی [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 67-90]
 • کارکن بیرق، حبیب تبیین و نقد طبیعت‌ گرایی زیست‌ شناختی جان سرل [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 131-164]
 • کازولو، آلبرت معرفت پیشینی. [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 99-109]
 • کاکن بیرق، حبیب نگرشی انتقادی به مسئله لایب نیتس [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 59-84]
 • کامرانی، سمیه رابطه نفس و بدن از دیدگاه شیخ اشراق [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 117-146]
 • کامرانی، سمیه بحث ظهور و اهمیت زبان شناختی آن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 77-94]
 • کامرانی، سمیه امکان حرکت در مجردات از منظر ملاصدرا [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 5-31]
 • کامرانی، سمیه بررسی دیدگاه نفی حرکت در مجردات [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 127-164]
 • کاوند، علیرضا تحلیل نشانه‌شناختی «النبی الامی» بر اساس مدل «امبرتو اکو» [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 153-180]
 • کاوه، شاهین آیا قیاس ناپذیری پیامدبار است [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 37-64]
 • کربلایی لو، مرتضی شهود گزاره ای [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 111-124]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی طرح‌واره‌های تصویری جانسون در آیات توصیف‌کنندة دوزخ و بهشت در چارچوب معناشناسی شناختی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 119-152]
 • کرد فیروز جایی، یارعلی تحویل گرایی یا غیر تحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 117-146]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی معرفت بی‌واسطه در دیدگاه فرگه [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 33-52]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی ادراک کلی و جزئی و مدرک آنها در دیدگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 21-32]
 • کردفیروزجایی، یارعلی واقع‌گرایی انتقادی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 141-144]
 • کردی اردکانی، احسان عوامل مؤثر در شکل ‎گیری معرفت بر اساس دیدگاه ابن ‎خلدون و استاد مطهری [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 153-178]
 • کرمانی، علیرضا حقیقت علم و رابطه ذهن و عین با تأکید بر مصنفات افضل‌الدین کاشانی و رساله‌ معرفت‌النفس محمدحسن الهی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 155-172]
 • کریمپور، محمدمهدی ارزیابی معضل جفت‌شدگی نفس و بدن از منظر صدرا [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 91-119]
 • کریم زاده، امید محتوای ادراک بصری ضعیف یا غنی؟ [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 113-138]
 • کریمی لاسکی، محمد تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرّین اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 227-252]
 • کشاورز، عباس معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 185-212]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی دیدگاه دوگانه انگاری ویژگی ها با تأکید بر شبه پدیدارانگاری واستدلال تصورپذیری زامبی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 145-172]
 • کلباسی اشتری، حسین بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت‌های پژوهشی لائودن [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 87-114]
 • کلوری، سید رضا رابطه معرفت و جامعه از دیدگاه شهید صدر (ره) [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 103-122]
 • کلیر، اندرو واقع‌گرایی انتقادی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 141-144]
 • کمانی نجف آبادی، مهدی تحلیل فراعرفی روایات تأویلی با تأکید بر جواز الغای پیوندهای متنی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 5-36]
 • کواین، و . و . نسبیت هستی شناسی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 123-142]
 • کواین، و.و صورت طبیعی دادن به معرفت‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 113-133]
 • کوهن، تامس.اس. منطق کشف یا روانشناسی پژوهش [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 123-153]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تاکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 5-30]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-54]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل وابستگی نظریه های چندجهانی به افق مفهومی نظریه پردازان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 103-155]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل نقد تکنولوژی های نوین ارتباطاتی با نظر به آرای انتقادی فینبرگ و مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 19-45]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل نظریه‌ای درباره مشاهده‌ناپذیرها بر اساس دیدگاه‌های علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 95-125]
 • کیم، جگون محتوای نفسانی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 177-212]

گ

 • گراهام، جورج مسأله اذهان دیگر [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 173-204]
 • گرجیان، بهمن بررسی نقش دستوری، معنایی و کاربردشناختی ساختار بدل در آیات قرآن با تکیه بر رویکردهای نظری مییر و کویرک [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 197-222]
 • گریس، اچ.پی. در دفاع از یک حکم جزمی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 86-97]
 • گریوانی، مسلم ایضاح مفهومی دیدگاه امکانِ «معرفت اجمالی ذات حق در عرفان» [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 137-161]
 • گلدمن، آلوین چیستی باور موجه [دوره 3، شماره 9، 1381، صفحه 97-130]
 • گلدمن، الوین توجیه قوی و توجیه ضعیف [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 123-144]
 • گلشنی، مهدی علم آینده ؛ چهارچوبی جامع تر لازم دارد؛ [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 5-18]
 • گلشنی، مهدی الگوی استخراج نظام‌مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 5-34]
 • گلشنی، مهدی امکان­ سنجی بهره­ گیری از قرآن در بررسی مبانی علوم فیزیکی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 85-126]
 • گلشنی منفرد، فایزه بررسی تحلیلی توجیه درون گرایانه و برون گرایانه در معرفت شناسی سوئین‎برن [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 5-30]
 • گلفام، ارسلان تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 135-154]

ل

 • لاهوتیان، حسن رهاوردهای نظریه توالد ذاتی شهید صدر [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 35-64]
 • لرر، کیث نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 143-180]
 • لرر، کیث چرا نه شکاکیت؟ [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 205-220]
 • لسانی فشارکی، محمدعلی الگوپردازی مفهوم‌یابی از آیات قرآن کریم با استفاده از دانش متن‎ کاوی رایانشی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 81-108]
 • لهراسبی، احمد علیت ذهنی و برون‌ گرایی محتوای حالت‌ های ذهنی [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 157-174]

م

 • مؤمنی شهرکی، حسام الدین صدرالمتألهین و علامه طباطبائی به مدعایِ شکاکان یونان باستان دربارة «ناتوانی حس و عقل از ادراک» [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 85-110]
 • مؤمنی شهرکی، حسام الدین تبیین و تحلیل ماهیت ادراک حسی در نگاه صدرالمتألهین [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 85-109]
 • مؤمنی شهرکی، حسام الدین استراتژی‌های پژوهشی ترکیبی در حکمت اسلامی؛ مطالعه موردی آموزش فلسفه استاد مصباح [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 37-66]
 • مالمیر، علی تلفیق مفهومی: مطالعة موردی واژة «نطق» در قرآن کریم [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 135-154]
 • مباشری، محمد فضا و زمان در اندیشه کانت [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 115-140]
 • متدین، داوود مسایل مفهومی در علم [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 83-88]
 • مترجمان، گروه ترجمه چکیده ها [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 2-10]
 • متقی‌فر، سعید علیت؛ عینیت یا ذهنیت) بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و هیوم( [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 27-58]
 • متقی‌فر، سعید توجیه معرفت‌شناختی بداهت قاعده‌ «اعطاء» و نقد اشکالات [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 117-148]
 • مثمر، رضا تحلیل شکاف تبینی در رویکرد حسی حرکتی و فضای کاری عصبی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 65-93]
 • محسنی، اعظم نقد کانت بر ایدئالیسم و نسبت آن با بحث «وحدت آگاهی» در بخش استنتاج استعلایی [دوره 12، شماره 46، 1390، صفحه 121-142]
 • محسنی، حمید منشأ مغزی و ناآگاهانه «ارادة آزاد» در آزمایش بنجامین لیبت و حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 33-63]
 • محسنی نیا، محمدرضا چیستی فلسفه تحلیلی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 43-64]
 • محمد ابراهیمی، زینب بررسی عوامل انسجامی در دو سوره نمل و فجر در مقایسه با ترجمه فارسی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 155-187]
 • محمدرضایی، محمد تبیین و ارزیابی مبناگروی استقرایی در تحصیل یقین از دیدگاه شهید صدر [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • محمدرضایی، محمد تبیین معرفت‌شناسی اصلاح‌شده بر مبنای محافظه‌گرایی پدیداری و نقش آن در توجیه باورهای دینی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 5-34]
 • محمدزاده، رضا تحلیلی بر مفهوم نسبی‌گرایی معرفتی (چیستی، اقسام و محل نزاع) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 27-50]
 • محمدزاده، علی اصغر بررسی دلالت الهام فجور و تقوا در آیه هشتم سوره شمس بر معرفت حضوری [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 173-200]
 • محمدعلی خلج، محمدحسین بررسی انتقادی رویکردهای سرل، دنت و پاتنم به جایگاه فلسفی هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 177-217]
 • محمدعلی نژاد، روح الله بازکاوی استعاره‌های مفهومی «لباس» در قرآن و نهج‌البلاغه بر مبنای مدل لیکاف و جانسون [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 197-241]
 • محمدی، شادی تحلیل دیدگاه ارسطو و بررسی مقومات متافیزیکی نظریه عامل- شبکه برونولاتور [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 113-138]
 • محمدی، شادی بازسازی وبررسی مقومات متا فیزیکی نظریه عامل - شبکه برونو لاتور [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 139-172]
 • محمدی، عبدالله اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در اعتقادات دینی [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 141-160]
 • محمدی، عبداله تحویل گرایی یا غیر تحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 117-146]
 • محمدی، علی کژفهمی های شبیه سازی انسان [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 125-144]
 • محمدی، علی چالش های روحی - روانی فرد شبیه سازی شده [دوره 8، شماره 30، 1386، صفحه 61-72]
 • محمدی، علیرضا شباهت‌ها و تفاوت‌های مکتب عقلانیّت انتقادی پوپری و رئالیسم انتقادی باسکار در مفهوم علیّت [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 39-66]
 • محمدی، مسلم نقد تاریخمندی ذاتی فهم با محوریت آیات قرآن [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 37-64]
 • محمدی، ناصر مرعفت شناسی وحی از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 53-70]
 • محمدی خانقاه، جلیل نقش نظریه تطابق عوالم در علم الهی و حل معضل اصلی معرفت‌شناسی در نظام صدرایی [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 55-83]
 • محمدی منفرد، بهروز اعتمادپذیری شهود اخلاقی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 31-54]
 • محمدی منفرد، بهروز مبناگرایی در تقلیل‌گرایی اخلاقی طبیعت‌گرا [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 137-156]
 • محمدی منفرد، بهروز رهاوردهای نظریه توالد ذاتی شهید صدر [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 35-64]
 • مختاری، محمود عقلانیت در فلسفه عملی ریچارد رورتی [دوره 11، شماره 41، 1389، صفحه 91-108]
 • مذهبی، جعفر دو سویۀ ناسازگار در فلسفۀ ویتگنشتاین با نظر به رسالۀ منطقی- فلسفی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-154]
 • مرادی، حسن نقادی انتقادهای شیخ احمد احسائی به قوه خیال و مبانی آن در حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 177-196]
 • مروارید، جعفر ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 67-84]
 • مروارید، محمود اسم های خاص و اوصاف فرازبانی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 105-122]
 • مروارید، هاشم پدیدۀ گشودگیِ معنایی و نظریه علّی ارجاع [دوره 15، شماره 58، 1393، صفحه 123-138]
 • مزگی نژاد، مرتضی فضای مجازی رخنه‌ای در تئوری صدق تارسکی [دوره 20، شماره 79، 1398، صفحه 95-117]
 • مژده خشکنودهانی، محمود استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 51-80]
 • مژده‌شفق، ساسان نگرش فیزیک‌دانان درباره‌ی واقع‌نمایی نظریه‌های علمی، و پیدایش واقع‌گرایی ساختاری در فلسفه‌ی علم [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 121-153]
 • مسلم جوی، مریم بررسی توصیفی نقش حروف جر در تنوع معنایی آیات قرآن کریم با تکیه بر رویکرد طرحواره تصویری حرکتی لیکاف و جانسون [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 171-201]
 • مسلمی، ابوالفضل ماهیت خاستگاه و آینده فلسفه تحلیلی [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 221-263]
 • مشکات، محمد بررسی تطبیقی گشتل در اندیشه هایدگر و پارادایم در اندیشه کوهن [دوره 14، شماره 56، 1392، صفحه 141-168]
 • مشکات، محمد دو سویۀ ناسازگار در فلسفۀ ویتگنشتاین با نظر به رسالۀ منطقی- فلسفی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 127-154]
 • مصلح، علی اصغر نقد تکنولوژی های نوین ارتباطاتی با نظر به آرای انتقادی فینبرگ و مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 19-45]
 • مطلبی کربکندی، حسین ارزیابی دیدگاه‌های رایج در مسئلۀ «ذهن - بدن» در دو مسئلة «هویت معرفت» و «ارتباط ذهن و بدن» [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 179-209]
 • معصومی، سعید چندجهانی در فیزیک و تبعات فلسفی آن [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 157-210]
 • معصومی، محمدحسن بررسی توصیفی نقش حروف جر در تنوع معنایی آیات قرآن کریم با تکیه بر رویکرد طرحواره تصویری حرکتی لیکاف و جانسون [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 171-201]
 • معلمی، حسن توجیه [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 32-44]
 • معلمی، حسن مفاهیم ماهوی ، فلسفی و منطقی [دوره 10، شماره 40، 1389، صفحه 163-184]
 • معلمی، حسن بررسی تطبیقی خیال در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 85-119]
 • معمارزاده اصفهانی، محمد علی نظریه عقل ابن ­سینا با نظر به تفسیرِ او از نظریه نوس در فلسفه ارسطو [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 173-199]
 • معیرزاده، مریم اتم گرایی فیزیک ، اتم گرایی شیمی [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 107-114]
 • معیرزاده، مریم آیا می توان شیمی را به فیزیک تحویل کرد ؟ [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 85-100]
 • معیرزاده، مریم فراآیی [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 115-124]
 • معین زاده، مهدی بی‌طرفی ارزشی در پذیرش نظریات با تأکید بر دیدگاه هیو لیسی [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 5-30]
 • مغیثی، فاطمه منزلت معرفت قلبی در هندسه سلوک در آموزه ‌های حسینی [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 139-160]
 • مفید، حسین عقل و علم از منظر میرزا مهدی اصفهانی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 123-144]
 • مفید، حسین معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 67-80]
 • مقدس، محمدمهدی بررسی انتقادی نسبت فلسفۀ ذهن کانت و فلسفۀ ذهن معاصر با تأکید بر کارکردگرایی [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 41-79]
 • مقدم، غلامعلی علامه طباطبایی و نزدیکی به مبانی عرفانی در تبیین ادراک حسی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 191-215]
 • مقدم حیدری، غلامحسن لری لاودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاریخ و فلسفه علم [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 157-174]
 • مقدم حیدری، غلامحسین تحلیل دیدگاه ارسطو و بررسی مقومات متافیزیکی نظریه عامل- شبکه برونولاتور [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 113-138]
 • مقدم حیدری، غلامحسین بازسازی وبررسی مقومات متا فیزیکی نظریه عامل - شبکه برونو لاتور [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 139-172]
 • مقدم حیدری، غلامحسین ارزیابی تطبیقی جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم و نظریه پارادایمی تامس کوهن [دوره 14، شماره 55، 1392، صفحه 65-100]
 • مک گرو، تیموثی دفاعی از مبناگرایی کلاسیک [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 181-206]
 • منجمی، علیرضا تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 47-72]
 • منجمی، علیرضا بررسی تکنولوژی «سیستم­ های هوشمند» مبتنی بر فلسفه پساپدیدارشناسی دون آیدی [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 25-54]
 • منصوری، بیژن بررسی «مسئله تعامل علی» از دیدگاه ملاصدرا [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 120-147]
 • منصوری، علیرضا استقرای بدبینانه و رئالیسم علمی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 3-10]
 • منصوری، علیرضا تحلیل فلسفی منطقی برهان epr [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 107-142]
 • منصوری، علیرضا بررسی تاثیر آرای ارسطو در باب حرکت [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 69-86]
 • منصوری، علیرضا تقدم علی ، تقدم زمانی و ناموضعیت [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 13-28]
 • منصوری، علیرضا چهار بعدگرایی و متافیزیک صدرایی [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 87-108]
 • منصوری، علیرضا عقلانیت در علم و تکنولوژی [دوره 16، شماره 61، 1394، صفحه 115-134]
 • منصوری، علیرضا صدق نظریه‌های علمی به چه معناست؟ [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 127-150]
 • منفرد، مهدی عقلانیت اهداف از دیدگاه نیکلاس رشر [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 141-168]
 • مهاجری، مصطفی پذیرش هیچ نظریه ای در علم موجه نیست ! استدلالی بر علیه واقع گرایی علمی [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 65-88]
 • مهتدی، حسین مفهوم‌سازی نگاشت تناظرهای نظام مند حوزه مبدأ بر حوزه مقصد دراستعاره مفهومی «آخرت مسابقه است» در قرآن کریم [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 169-207]
 • مهدوی، عباس استدلال موجهه علیه ماتریالیسم: بررسی پاسخ دوبعدی‌گرای چالمرز به اعتراض از طریق ضرورت پسینی [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 73-103]
 • مهدوی، عباس مقایسۀ استدلال موجهۀ چالمرز و کریپکی علیه مادی‌انگاری (نظریۀ این‌همانی) [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 101-115]
 • مهدوی نور، سیدحاتم مقایسۀ خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریۀ علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت‌گرایی استیون کتس [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 103-128]
 • مهدی پور، محمد بررسی دیدگاه دوگانه انگاری ویژگی ها با تأکید بر شبه پدیدارانگاری واستدلال تصورپذیری زامبی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 145-172]
 • مهرجو، پروانه مطالعه و تبیین مبانی معرفت‌ شناختی الگوی تدریس بدیعه ‌پردازی در راهبردهای یاددهی-یادگیری [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 207-236]
 • مهرکش، احسان موضوع‏له اسمای خاص از منظر سوسور و اصولیّون [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 83-108]
 • موحد، ضیاء پاسخ به اعتراض حامیان اصل «ترکیب‌پذیری» به کل‌گرایی معنایی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 157-180]
 • موحد ابطحی، سید محمدتقی انحلال مسئله علم دینی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 5-26]
 • موذن زاده، جهانگیر دفاع از واقع‌گرایی هستی‌شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-112]
 • مورفی، نانسی الهیات، کیهان شناسی و اخلاق [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 211-230]
 • موزر، پال واقع‌گرایی، عینیت و شک‌گرایی [دوره 4، شماره 14، 1382، صفحه 77-106]
 • موزر، پال .معرفت پیشینی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 111-120]
 • موسوی، سید محمد معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم [دوره 20، شماره 78، 1398، صفحه 195-221]
 • موسوی، سید محمود توجیه معرفت‌شناختی بداهت قاعده‌ «اعطاء» و نقد اشکالات [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 117-148]
 • موسوی، سید میثم شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 35-58]
 • موسوی، سیده حوراء تبیین و ارزیابی مبناگروی استقرایی در تحصیل یقین از دیدگاه شهید صدر [دوره 18، شماره 70، 1396، صفحه 5-32]
 • موسوی اعظم، سیدمصطفی رویکردی تحلیلی- انتقادی به آرای ابن‏سینا درباب «قوه وهم» [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 35-54]
 • موسوی‌کریمی، میرسعید عقلانیت، معرفت علمی و فلسفة علم تامس کوهن [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 57-88]
 • موسوی کریمی، میر سعید دفاع از واقع‌گرایی هستی‌شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 83-112]
 • موسوی کریمی، میرسعید ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یکدیگر و محدودیت «ایراد هانگرفورد» [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 131-164]
 • موسی زاده، عیسی بررسی مقایسه ­ایِ مبناگرایی در معرفت‌ شناسی بونجور و ملاصدرا [دوره 22، شماره 85، 1400، صفحه 103-126]
 • مولائی، علی الگوی استخراج نظام‌مند منابع و ابزارهای معرفت از قرآن کریم [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 5-34]
 • مولائی، علی امکان­ سنجی بهره­ گیری از قرآن در بررسی مبانی علوم فیزیکی [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 85-126]
 • میاح، راضی مؤلفه های «صحنه» در ماجرای حضرت یوسف بر اساس زبان ‎شناسی شناختی [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 217-245]
 • میانداری، حسن تقویت نظریه ها [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 3-27]
 • میخ بر، مصطفی توجیه قوی و توجیه ضعیف [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 123-144]
 • میراشرفی لنگرودی، سید رسول شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 35-58]
 • میرباقری، مرتضی ارزش شناخت در فلسفه ملاصدرا [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 56-21]
 • میردامادی، سید محمد حسین پاسخ به برخی نقدهای وارد بر تأویل‏ های صدرالمتألهین با تأکید بر قواعد استنباط‌شده از مبانی او [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 159-189]
 • میردهقان فراشاه، مهین ناز حوزه‌های مفهومی واژة «هدایت» در قرآن‌کریم در چارچوب رویکرد تحلیل‌انتقادی چارتریس‌بلک از استعاره‌های مفهومی [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 155-190]
 • میرزابابایی، سید جواد بررسی عقلی جایگاه علم و نحوه دستیابی به آن بر اساس حدیث عنوان بصری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-135]
 • میرزابابایی، سید مهدی استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 67-88]
 • میرزابابایی، سید مهدی هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 155-174]
 • میرزابابایی، سیدمهدی گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 1-28]
 • میرزایی، محمدربیع مبانی معرفت‌شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل‌الدین کاشانی [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 73-100]
 • میرسپاه، اکبر بررسی عقلی جایگاه علم و نحوه دستیابی به آن بر اساس حدیث عنوان بصری [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 109-135]
 • میرعظیمی، سیدحمیدرضا نشان اهل بصیرت ، کیمیای اهل معرفت [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 93-116]
 • میرموسی، نیره ‏سادات تحلیل هایدگر از معنای زمان در فلسفه هگل [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 79-93]
 • میری، سید محسن تاریخ علم حضوری [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 17-41]
 • میری، سید محسن نقدی بر مقاله توجیه ترکیبی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 93-98]
 • میری، سید محسن نظریه ای بسط یافته از علم حضوری [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 95-110]
 • میری، سیدمحسن موضوع درون ماندگار و موضوع متعدی [دوره 2، شماره 5، 1380، صفحه 29-46]
 • میری، سیدمحسن جنبه‌ای تجربی از علم حضوری [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 8-22]
 • میری، سیدمحسن صورت نخستین علم حضوری‌ [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 25-54]
 • میری، سیدمحسن زمینه‌گرایی معرفت‌شناختی [دوره 2، شماره 8، 1380، صفحه 131-142]
 • میری، سیدمحسن نظریه‌ای زمینه‌گرا در باب توجیه معرفتی [دوره 3، شماره 10، 1381، صفحه 121-138]
 • میری، سیدمحسن تکلمه‌ای بر علم حضوری [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 3-13]
 • میری، محسن علم حضوری و علم حصولی [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 47-60]
 • میریان، مهرداد حیث التفاتی ذهن نزد ابن سینا [دوره 10، شماره 39، 1388، صفحه 147-171]

ن

 • نادری، رسول امکان و چگونگی علم دینی [دوره 7، شماره 26، 1385، صفحه 3-36]
 • نارویی نصرتی، رحیم احساس و ادراک در روان‎شناسی و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا: ماهیت، فرایند و گستره [دوره 23، شماره 89، 1401، صفحه 67-93]
 • ناصرخاکی، حسن معنایابی علوم انسانی اسلامی در گفتمان های اسلام گرای معاصر [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 145-184]
 • نباتی، فرشته ملاک های تجربه گرا در باب معنای معرفتی: مسائل و تحولات [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 97-122]
 • نجاتی، محمد تحلیل و بررسی استقلال وجودی و کارکردی قوه واهمه [دوره 22، شماره 87، 1400، صفحه 163-184]
 • نجم، نجمه معنایابی علوم انسانی اسلامی در گفتمان های اسلام گرای معاصر [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 145-184]
 • ندرلو، رضا استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها [دوره 21، شماره 82، 1399، صفحه 51-80]
 • نرسسیانس، امیلیا مقایسه انتقادی مدل‌های فرهنگی و مدل‌های آرمانی در علوم شناختی [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 117-141]
 • نصرتی، شعبان الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی [دوره 12، شماره 48، 1391، صفحه 5-28]
 • نصرتی، شعبان تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 5-30]
 • نصرتی، شعبان سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 53-72]
 • نصرتی، شعبان کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 93-117]
 • نصرتی، شعبان کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-76]
 • نصرتی، شعبان تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 77-102]
 • نصرتی، شعبان مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی [دوره 17، شماره 68، 1395، صفحه 50-30]
 • نصرتی، شعبان سبک شناسی سوره ذاریات [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 201-227]
 • نصرتی، شعبان شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 157-176]
 • نصرتی، شعبان شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره [دوره 19، شماره 76، 1397، صفحه 35-58]
 • نصرتی، شعبان استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1399، صفحه 5-34]
 • نصرتی، شعبان تحلیل شناختی طبع قلب با تأکید بر نمابرداری ساختاری در قرآن [دوره 21، شماره 84، 1399، صفحه 5-40]
 • نصرتی،، شعبان نمابرداری شناختی در مفهوم سازی قرآنی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 39-62]
 • نصرتیان اهور، مهدی نظریه علیت از منظر حکمت سینوی [دوره 15، شماره 57، 1393، صفحه 61-76]
 • نصرتیان اهور، مهدی نقش قیاس فرضی در معناشناسی روایت «لِیَعْقِلُوا عَنِ اللّهِ» [دوره 15، شماره 59، 1393، صفحه 55-68]
 • نصری، عبدالله بررسی جایگاه «نفس الامر» در توری مطابقت و چالش آن در رویکرد مبناگرایی علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1392، صفحه 148-173]
 • نصری، عبدالله نقد هگل بر شک‎انگاری هیوم [دوره 15، شماره 60، 1393، صفحه 65-86]
 • نصری، عبدالله جزم گرایی در مبانی فکری از منظر ریچارد پاول و علامه جعفری [دوره 16، شماره 63، 1394، صفحه 109-130]
 • نصری، عبدالله تحلیل معنا در معنای زندگی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 103-122]
 • نصری، عبدالله تحلیل انتقادی مبانی معرفت‎شناختی اومانیسم دکارتی بر اساس اندیشۀ علامه جعفری [دوره 18، شماره 72، 1396، صفحه 35-66]
 • نصری، عبدلله نقش نظریه تطابق عوالم در علم الهی و حل معضل اصلی معرفت‌شناسی در نظام صدرایی [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 55-83]
 • نصیری، منصور تبیین در علوم اجتماعی [دوره 12، شماره 47، 1390، صفحه 27-60]
 • نصیری، منصور معرفت شناسی تجربه دینی [دوره 13، شماره 52، 1391، صفحه 91-112]
 • نصیری، منصور بررسی نظر جان هیک درباره تجربه دینی و عصب شناسی [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 95-120]
 • نصیری، منصور تبیین معرفت‌شناسی اصلاح‌شده بر مبنای محافظه‌گرایی پدیداری و نقش آن در توجیه باورهای دینی [دوره 22، شماره 86، 1400، صفحه 5-34]
 • نظریان، غلامرضا دیدگاه‌های چارلز پیرس درباره صدق و اهداف پژوهش [دوره 4، شماره 13، 1382، صفحه 103-118]
 • نظریان، غلامرضا پرسش‌هایی درباره توانایی‌های خاص انسان [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 153-179]
 • نظریان، غلامرضا تبیین و تحلیلی بر آرای فیلسوفان عقلگرا و ناعقلگرا [دوره 5، شماره 17، 1383، صفحه 81-99]
 • نظریان، غلامرضا علم متعارف و خطرهای آن [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 109-119]
 • نظریان، غلامرضا منطق کشف یا روانشناسی پژوهش [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 123-153]
 • نظریان، غلامرضا در دفاع از یک حکم جزمی [دوره 5، شماره 20، 1383، صفحه 86-97]
 • نظریان، غلامرضا نقش باور در جهان شناسی جدید [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 193-210]
 • نقی زاده، محمود تحلیل شناختی ساختار مفهومی قرآن در چارچوب نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه (با تکیه بر پانزده جزء دوم) [دوره 17، شماره 65، 1395، صفحه 121-142]
 • نمازی، محمود جهت‌داری معرفت‌شناختی و مبانی آن؛ معرفی و نقد دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 93-120]
 • نورافشان، سید روح الله جهت‌داری معرفت‌شناختی و مبانی آن؛ معرفی و نقد دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 93-120]
 • نورنژاد، فاطمه بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 121-148]
 • نویدی باغی، سکینه آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 95-124]
 • نیک سیرت، عبداله دیدگاه فیلسوفان جدید در باره تصورات فطری [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 5-26]
 • نیک صفت، ابراهیم مراحل ده گانه شناخت بر مبنای آیات و روایات [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 113-141]
 • نیک طبع، صدیقه بررسی نظریه تلازم گفتاری‎بودن خطابات قرآنی با تاریخ‌مندی قرآن از نگاه نصر حامد ابوزید با رویکرد اصولی [دوره 19، شماره 75، 1397، صفحه 85-108]
 • نیکوئی نژاد، لیلا واکاوی آلزایمر بر اساس مبانی معرفت ‏شناختی و انسان‌ شناختی ملاصدرا [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 125-160]
 • نیلی پور، مریم کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 93-117]

و

 • واسطی، شیخ عبدالحمید روش تحقیق شبکه ­ای روش معیار در تولید علم [دوره 20، شماره 80، 1398، صفحه 5-38]
 • واسطی، عبدالحمید «فهم شبکه ­ای معنا»به مثابه زیرساخت زبانی برای فهم گزاره­های نقلی اعم از توصیفی و تجویزی [دوره 22، شماره 88، 1400، صفحه 5-29]
 • واعظی، احمد چیستی هرمنوتیک [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 115-149]
 • واعظی، اصغر پاسخ کانت به شکاکیت هیوم و نقد آن [دوره 14، شماره 53، 1392، صفحه 109-136]
 • وایلدمن، ویسلی در جستجوی هماهنگی تفسیر الهیات و علم معاصر [دوره 8، شماره 32، 1386، صفحه 149-178]
 • وصالی ناصح، مرتضی مبانی معنا شناختی ساخت و ادراک مفاهیم در علوم انسانی [دوره 16، شماره 64، 1394، صفحه 39-66]
 • وکیلی، هادی شهود و معرفت شهودی از نگاه کانت [دوره 8، شماره 31، 1386، صفحه 77-94]
 • وکیلی، هادی فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد [دوره 10، شماره 38، 1388، صفحه 41-78]
 • وکیلی، هادی تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 74، 1397، صفحه 25-49]
 • ویسی، الخاص کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری» [دوره 16، شماره 62، 1394، صفحه 5-30]
 • ویسی، الخاص محدودیت گزینشی ساختار مجهول در برجسته‎سازی و پرکردن شکاف اطلاعاتی مفاهیم ذهنی قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 203-226]
 • ویلکز، کی . و . پسوخه در برابر ذهن [دوره 9، 34-35، 1387، صفحه 81-110]

ه

 • هارمن، گیلبرت استنتاج از راه بهترین تبیین [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 145-154]
 • هاشمی، ابوالقاسم آگاهی به مثابه‌ کیفیت بود (بررسی دیدگاه نیگل) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 110-140]
 • هاشمی، سید رضا معیارهای سنجش معرفت شهودی [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 31-52]
 • هاشمی، سید علی نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تاکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1391، صفحه 5-30]
 • هاشمی، سیدعلی کل گرایی در آرای کوهن با توجه به کل گرایی کواینی [دوره 13، شماره 51، 1391، صفحه 165-184]
 • هاشمی، سیدعلی بررسی تکنولوژی «سیستم­ های هوشمند» مبتنی بر فلسفه پساپدیدارشناسی دون آیدی [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 25-54]
 • هدائی، علیرضا دیدگاه‌ها در باب کواین [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 2-19]
 • هدائی، علیرضا معرفی کتاب: درآمدی بر کتاب ایمان عقلانی [دوره 2، 6-7، 1380، صفحه 239-252]
 • هدایی، علی‌رضا دیدگاه‌ها در باب کواین(2) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 117-134]
 • هدلی بروک، جان علم و الهیات در عصر روشنگری [دوره 9، شماره 33، 1387، صفحه 101-132]
 • هرویچ، پاول در باره ماهیت و معیارهای تعهدات نظری [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 101-118]
 • هشیار، یاسمن لائودن و واقع گرایی همگرا [دوره 6، شماره 23، 1384، صفحه 59-82]
 • هکر، پی . ام . اس . چیستی فلسفه تحلیلی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 43-64]
 • هکر، پی . ام . اس . ماهیت خاستگاه و آینده فلسفه تحلیلی [دوره 10، 36-37، 1388، صفحه 221-263]
 • همپل، کارل ملاک های تجربه گرا در باب معنای معرفتی: مسائل و تحولات [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 97-122]
 • همتی، همایون نظریه‌های مربوط به معنا از «ارجاع» تا «استعمال» [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 59-85]
 • همتی مقدم، احمد رضا کل گرائی معناشناختی و زبان پزشکی:بحث در حوزه فلسفه طب [دوره 5، شماره 18، 1383، صفحه 59-67]
 • همتی مقدم، احمد رضا تبیین مفهوم سلامت بر اساس مفهوم وابستگی وجودی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 63-74]
 • همتی مقدم، احمدرضا معجزه و «استنتاج براساس بهترین تبیین» [دوره 6، 21-22، 1384، صفحه 47-56]
 • همتی مقدم، احمدرضا دیدگاه ارجاعی در پازل فرگه و کریپکی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 91-104]
 • همتی مقدم، احمدرضا آگاهی به مثابه‌ کیفیت بود (بررسی دیدگاه نیگل) [دوره 21، شماره 83، 1399، صفحه 110-140]
 • همتی مقدم، احمدرضا تحلیل شکاف تبینی در رویکرد حسی حرکتی و فضای کاری عصبی [دوره 24، شماره 94، 1402، صفحه 65-93]
 • هنفلینگ،، اُ. نظریه‌های مربوط به معنا از «ارجاع» تا «استعمال» [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 59-85]

ی

 • یاره، زهرا طرح‎واره‎های تصویری داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) در قرآن کریم بر مبنای نظریۀ زبان‎شناسی شناختی جانسون [دوره 24، شماره 95، 1402، صفحه 169-209]
 • یامر، ماکس خداشناسی و نظریه های فیزیکی انیشتین [دوره 7، شماره 25، 1385، صفحه 105-134]
 • یبگی ملک آباد، هادی بررسی و نقد رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی سازی علوم انسانی [دوره 13، شماره 50، 1391، صفحه 117-144]
 • یثربی، سید یحیی معرفت شناسی عرفا [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 108-114]
 • یثربی، سید یحیی علم حضوری: نقد آرای معاصر در تعریف و کارایی علم حضوری [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 139-152]
 • یثربی، سیدیحیی مبانی معرفت‌شناسی عرفا (سیدحیدر آملی) [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 160-168]
 • یثربی، سیدیحیی امام محمد غزالی و خردورزی و دینداری [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 3-62]
 • یثربی، یحیی معرفت‌شناسی عرفا [دوره 1، شماره 2، 1379، صفحه 98-111]
 • یزدان‌پناه، سید یدالله بیان پذیری مشاهده‌ های عرفانی [دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، 1397، صفحه 5-40]
 • یزدان پناه، سید یدالله منشأ مغزی و ناآگاهانه «ارادة آزاد» در آزمایش بنجامین لیبت و حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 93، 1402، صفحه 33-63]
 • یغمایی، ابوتراب دیدگاه غیر گزاره ای در باره علم [دوره 8، شماره 29، 1386، صفحه 17-36]
 • یوسفی تازه کندی، عباس سبک شناسی سوره ذاریات [دوره 18، شماره 71، 1396، صفحه 201-227]