تاثیر ابن سینا بر مبحث «کلیات» و «اصل فردیت» در تفکر مدرسی غرب؛ بررسی موردی: دنس اسکوتوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده