سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان