بررسی انتقادی رویکردهای سرل، دنت و پاتنم به جایگاه فلسفی هوش مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه غرب معاصر دانشگاه بهشتی

چکیده

این مقاله  به دو بخش کلی تقسیم شده است. در بخش نخست صورت‌بندی پاتنم، دنت و سرل به جایگاه فلسفی هوش مصنوعی به صورت کلی، طرح شده و نقاط ضعف هر یک نشان داده می‌شود. سپس صورت‌بندی برگزیده با تفکیک دو تراز فلسفه‌علمی ‌و فلسفه‌ذهنی شرح داده می‌شود. در تراز فلسفه‌علمی‌ مسئله آن است که آیا هوش مصنوعی می‌تواند دستگاهی بسازد که در آزمون نامحدود تورینگ پیروز شود؟ اما در تراز فلسفه‌ذهنی مسئله این است که اگر چنین دستگاهی ساخته شد، آیا ذهن دارد؟ در بخش دوم از نوشتار مهم‌ترین مسئله‌های طرح‌شده در این دو تراز ارزیابی می‌شود. مهم‌ترین مسئله در تراز فلسفۀ علمی، مسئلۀ چارچوب، یعنی مسئلۀ چگونگی روبه‌رویی با رویدادهای تعریف‌ناشده و غیرمنتظره است. این مسئله بزرگ‌ترین مانع بر سر راه پیروزی هوش مصنوعی در آزمون تورینگ بوده است. در ادامه در تراز فلسفه‌ذهنی سه مسئله ارزیابی شده است: مغالطۀ آدمک، استدلال اتاق چینی و نقد بر اساس تئوری گودل. مغالطۀ آدمک نشان می‌دهد هوش مصنوعی امر ذهنی را به امری دلخواه تبدیل می‌کند، اما دو نقددیگر، اگرچه بر پارادایم کلاسیک هوش مصنوعی وارد است، بر شبکه‌های عصبی پیوندگرا وارد نیست.   

کلیدواژه‌ها


 1. محمدعلی خلج، محمدحسین و محمدتقی طباطبائی؛ «از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازی گفت‌وگوی دریفوس و پاتنم»؛ مجلۀ فلسفه، ش2، پاییز و زمستان 1392.
 2. محمدعلی خلج، محمدحسین؛ «دریفوس و تاریخ فلسفی هوش مصنوعی»؛ مجلۀ غرب‌شناسی بنیادی، ش1، بهار و تابستان 1393.
 3. Chalmers, D; “Subsymbolic Computation and the Chinese Room The Symbolic and Connectionist Paradigms: Closing the Gap”; Lawrence Erlbaum, J Dinsmore Addressing from this site: http://consc.net/papers/subsymbolic.pdf, 1992.
 4. ­­­_____; “Minds, Machines, and Mathematics. Published in a PSYCHE symposium on Roger Penrose's book Shadows of the Mind in 1995”; http://consc.net/papers/penrose.html, 1995.
 5. _____; A Computational Foundation for the Study of Cognition; http://moodle.tau.ac.il/mod/resource/view.php?id=341764&redirect=1, 2011.
 6. Clark A  ;”Philosophical Foundations” in Artificialintelligence, edit. Margaret  Boden, Academic Press, Ing, 1996.
 7. Dennett, D.C; Content and Consciousness; Routledge & Kegan Paul, 1969.
 8. _____; “Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI”; Minds, Machines and Evolution; Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pp.129–151.
 9. _____; “Artificial intelligence as Philosophy and Psychology”; in  Brainchildren Essays on Designing Minds; Cambridge, Mass.:  MIT Press, 1981.
 10. _____; “When philosophers encounter Artificial intelligence”; Brainchildren Essays on Designing Minds; Cambridge, Mass.:  MIT Press, 1981.
  1. Dreyfus, Hubert L; “Phenomenology and Mechanism”; Noûs; Vol.5, Feb., 1971, pp.9-81.
  2. _____; What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason; Harper and Row, 1979.
  3. _____; Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger's Being and Time; División I, MIT Press, 1991.
  4. _____; What Computers Still Can't Do; New York: MIT Press, 1992.
  5. _____; “Why Heideggerian AI Failed and how Fixing it would Require making it more Heideggerian”; Addressing from this site: http://leidlmair.at/doc/WhyHeideggerianAIFailed.pdf,2007.
  6. Dreyfus, H. and Dennett; Mechanical Bodies; Computational Minds  A Bradford Book, 1997.
  7. Dreyfus, H and Stuart Dreyfus; Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer; New York: Free Press, 1986.
  8. McCarthy, J; “What has AI in common with philosophy”; Addressing from this site:  http://www-formal.stanford.edu/jmc/, 1995.
  9. Nagel and Newman; “Communication”; The Journal of Philosophy, Vol.58, N.8, 1961.
  10. Penrose, Roger; Beyond the Doubting of a Shadow: A Reply to Commentaries on Shadows of the Mind,  Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
  11. Putnam, H; “Minds and machines; Dimensions of Mind, ed. Sidney Hook”; New York: Published in Mind, Language and Reality; Philosophical Papers, Vol.2, Cambridge University Press 1975.
  12. Russell, S and p. Norvig; “Modern Approach”; Pearson Education International, Second edition, 2003.
  13. Searle, J.R; “Minds, brains, and programs”; Behavioral and Brain Sciences, Vol.3, 1980, pp.417-457.
  14. _____; Rediscovery of the mind; Cambridge, Mass.:  MIT Press,  1992.
  15. _____;  “Is the brain a digital computer?”; Proceeding and addresses of the American philosophical association, Vol.64, N.3, 1990.
  16. _____; The Mystery Of Consciousness; New York: The New York Review of Books, 1997.
  17. Turing, A.M. “Computing machinery and intelligence”; Mind, Vol.59, 1950, pp.433-460.