نویسنده = مهدی حائری یزدی
جنبه‌ای تجربی از علم حضوری

دوره 2، 6-7، دی 1380، صفحه 8-22

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


صورت نخستین علم حضوری‌

دوره 2، شماره 8، دی 1380، صفحه 25-54

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


موضوع درون ماندگار و موضوع متعدی

دوره 2، شماره 5، دی 1380، صفحه 29-46

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


اثبات عالم خارج

دوره 1، شماره 2، دی 1379، صفحه 20-31

مهدی حائری یزدی


علم حضوری و علم حصولی

دوره 1، شماره 1، دی 1379، صفحه 47-60

مهدی حائری یزدی؛ محسن میری