اهداف و چشم انداز

  1. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق معرفت­شناسی اسلامی با لحاظ مکاتب، آرا و مباحث معرفت­شناسی معاصر
  2. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث زبان­شناسی و اصولی(علم اصول)
  3. بازپژوهی، تنیسق، توسعه و تعمیق مباحث هرمنوتیک اسلامی
  4. تبیین نقاط برخورد مبانی و لوازم نظریه­های معرفت­شناسی غربی با اندیشه­های دینی-فلسفی اسلامی
  5. نقد و ارزیابی نحله­ها و نظریه­های معرفت­شناختی کلاسیک، جدید و معاصر
  6. مطالعه و بررسی مقایسه­ای مکاتب معرفت­شناختی غربی با آرای معرفت­شناختی اسلامی
  7. تبیین و ارزیابی مبانی و لوازم دانش­های نوپدید مرتبط با معرفت­شناسی، و بررسی نسبت و مناسبات این علوم با معرفت­شناسی
  8. تبیین مباحث فلسفه معرفت دینی و بررسی و نقد پیامدهای معرفت­شناختی داده­های سایر علوم و معارف با معرفت دینی
  9. تبیین و نقد و بررسی دانش­های ناظر به ذهن و مطالعه تطبیقی در این زمینه