نویسنده = سیدمحسن میری
تکلمه‌ای بر علم حضوری

دوره 4، 15-16، دی 1382، صفحه 3-13

مهدی حائری‌یزدی؛ سیدمحسن میری


نظریه‌ای زمینه‌گرا در باب توجیه معرفتی

دوره 3، شماره 10، دی 1381، صفحه 121-138

دیوید انیس؛ سیدمحسن میری


جنبه‌ای تجربی از علم حضوری

دوره 2، 6-7، دی 1380، صفحه 8-22

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


صورت نخستین علم حضوری‌

دوره 2، شماره 8، دی 1380، صفحه 25-54

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


موضوع درون ماندگار و موضوع متعدی

دوره 2، شماره 5، دی 1380، صفحه 29-46

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


زمینه‌گرایی معرفت‌شناختی

دوره 2، شماره 8، دی 1380، صفحه 131-142

بروس دبلیو. براور؛ سیدمحسن میری