نویسنده = محمد حسین شیرافکن
تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تأکید بر روش ایزوتسو

دوره 22، شماره 86، تیر 1400، صفحه 35-62

علیرضا قائمی نیا؛ سمیه خلجی؛ محمد حسین شیرافکن


بررسی فضاهای ذهنی سوره­‌ قمر با تأکید بر معناشناسی شناختی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 181-206

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان


تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، مهر 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا