تحلیل هایدگر از معنای زمان در فلسفه هگل

نویسنده

دکترای فلسفه غرب دانشگاه تهران

چکیده

زمان با سه آموزۀ کلیدی فلسفه هگل یعنی مکان، صیرورت و روح همبسته است؛ 1. مکان، زمان می­شود؛ یعنی وجود مکان به مثابه زمان (توالی اکنون­ها) متعین می­شود. 2. زمان به این معنا صیرورت به شهود درآمده است که حرکت دیالکتیکی روح در آن ر خ می­دهد. 3. شباهت زمان- ­به مثابه اکنون­های تهی و انتزاعی­- و روح -­ به مثابه مفهوم­- روح را قادر به نفی زمان می­سازد. هایدگر این تحلیل هگل را مناسبِ فهم شایع از زمان (­زمان – اکنون­) می­داند و نه معنای اصیل زمانمندی. درک معنای اصیل زمان نیازمند آن است که نه تنها وجودِ مکان بلکه وجودِ هر موجودی بر اساس زمان فهمیده ­شود. در عین حال هایدگر تبیین هگل از نحوة شکل‏گیری و تطور تاریخی معانی زمان را تلاشی ستایش­برانگیز برای برقراری نسبتی معقول میان معانی گوناگون زمان می­داند.
 

کلیدواژه‌ها


 1.  هگل، گئورگ ویلهلم فردریش؛ عقل در تاریخ؛ ترجمه حمید عنایت؛ تهران: انتشارات شفیعی، 1379.
  1. Hegel, G.W.F.; Jenaer Systementwürfe: Naturphilosophie und Philosophie des Geistes;Vol.3, Felix Meiner Verlag, 1987.
  2. Hegel, G.W.F.; Phänomenologie des Geistes; Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1986.
  3. Hegel, G.W.F.; The Philosophy of Nature; M.J. Petry (trans.); Vol.1, Humanities Press, New York, 1970.
  4. Heidegger, Martin; Being and Time; Joan Stambaugh (trans.); State University of New York Press, 1996.
  5. Heidegger, Martin; Hegel’s Phenomenology of Spirit; Parvis Emad and Kenneth Maly (trans.); Indiana University Press, 1988.
  6. Heidegger, Martin; History of the Concept of Time: Prolegomena; Theodore Kisiel (trans.); Indiana University Press, 1985.
  7. Heidegger, Martin; Logic: The Question of Truth; Thomas Sheehan (trans.); Indiana University Press, 2010.
  8. Heidegger, Martin; The Basic Problems of Phenomenology; Albert Hofstadter (trans. with intr.); Indiana University Press, 1982.
  9. Heidegger, Martin; The Concept of Time; W. McNeill (trans.). Basil Blackwell, Oxford, 1992.
  10. Heidegger, Martin; The Essence of Human Freedom: An Introduction to Philosophy; Ted Sadler (trans.); Continuum, New York, 2002.