بررسی دیدگاه دوگانه انگاری ویژگی ها با تأکید بر شبه پدیدارانگاری واستدلال تصورپذیری زامبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

«طبیعت­گرایی» دیدگاهی است که جهان را صرفاً پدیدآمده از جواهر مادی می­داند. یکی از مهمترین شاخه­های این دیدگاه در حوزه­ ذهن و بدن، دیدگاه «دوگانه­انگاری ویژگی­ها» است. بر مبنای این دیدگاه، جواهر مادی علاوه بر ویژگی­های فیزیکی، در شرایط معینی می­تواند واجد ویژگی­های ذهنی (غیرفیزیکی) نیز باشند. همبستگی بین این دو دسته ویژگی، به واسطه آموزه «وقوع تبعی منطقی جهانی» قابل تبیین است. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه دوگانه­انگاری ویژگی­ها می­کوشیم چالش­های پیش روی آن را مطرح کنیم. به این منظور استدلال­های «تصورپذیری زامبی» و «طیف معکوس» که علیه دیدگاه مورد بحث­اند، بیان می­شوند و نشان داده می­شود که اگرچه این استدلال­ها نمی­توانند چالشی برای رویکرد «یگانه­انگاری راسلیِ» دیدگاهِ دوگانه­انگاری ویژگی­ها به شمار آیند، همچنان می­توان نشان داد که دوگانه­انگاری ویژگی­ها در هر دو شکل راسلی و غیرراسلی آن، به «شبه­پدیدارانگاری» می­انجامد که از یک سو دیدگاهی خلاف شهود است و از سوی دیگر می­توان شاهدی بر نادرستی آن ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


1-     Chalmers. J. David; The Conscious Mind: in Search of a Fundamental Theory; New York: Oxford University Press, 1996.
2-     Chalmers. J. David; The Character of Consciousness; New York: Oxford University Press, 2010.
3-     Davidson. Donald, (1970), “Mental Events”, reprinted in Davidson, Essay on Actions and Events, (Oxford: OUP, 1980), Hare. R. M, (1952), The Language of Morals, (Oxford: OUP).
4-     Heil, John; Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction; Second Edition, Routledge: New York and London, 2004.
5-     Loux. J. Michael; Metaphysics: a Contemporary Introduction; Third Edition, New York: Routledge, 2006.
6-     Marcus, Eric; “Why Zombies Are Inconceivable”; Australasian Journal of Philosophy, Vol.82, No.3, 2004.
7-     Maslin, K. T; An Introduction to the Philosophy of Mind; Oxford: Blackwell, 2001.
8-     Nagel, T.; “What is it Like to Be a Bat?”; Philosophical Review, vol.83, 1974.
9-     Perry, J.; Knowledge, Possibility, and Consciousness; Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
10-Smart, J. J. C; “Materialism”; The Journal of Philosophy, American Philosophical Association, Eastern Division, Sixieth Anuual Meeting, Vol.LX, No.22, 1963.
11-Thomas, N. J. T.; ‘Zombie Killer’; in S. R. Hameroff, A. W. Kaszniak, and A. C. Scott (eds.); Toward a Science of Consciousness II: The Second Tucson Discussions and Debates; Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
 
­­