تحلیل معنا در معنای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مباحث مهم در فلسفه­های معاصر بحث از معنای زندگی است. فیلسوفان گذشته با پذیرش معنا برای زندگی از فلسفه و هدف آفرینش انسان سخن میگفتند؛ اما در دوران اخیر که برای بسیاری از انسان‏ها زندگی ارزش خود را از دست داد، این پرسش مطرح شد که معنای زندگی چیست. هرچند در آغاز این پرسش برای فیلسوفان قاره‏ای مطرح شد، امروزه فیلسوفان تحلیلی به آن پرداخته‏اند. آنچه در تحلیل پرسش از معنای زندگی اهمیت بسیار دارد، تحلیل خود معناست. در تفسیر معنا سه دیدگاه قابل ذکر است: 1. هدف زندگی، 2. کارکرد زندگی، 3. ارزش زندگی.
در این مقاله با تبیین دیدگاه‏های مختلف بر این نکته تاکید شده است که مراد از این پرسش که آیا زندگی معنا دارد، این است که آیا زندگی انسان ارزش استمرار را دارد یا نه؟ به دنبال تحلیل پرسش از معنا این بحث مطرح می‏شود: آیا زندگی فی‌نفسه معنادار است یا باید به آن معنا داد؟ در بحث از معنادهی زندگی برخی نظریه‏ای با عنوان نظام موزاییکی زندگی را مطرح کرده‏اند که در این مقاله به تحلیل آن پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


  1. بیات، محمدرضا؛ دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
  2. جعفری، محمدتقی؛ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی؛ ج7، تهران: انتشارات اسلامی، 1352.
  3. ـــــ؛ فلسفه و هدف زندگی؛ تهران: مؤسسه تدوین آثار علامه جعفری، 1379.
  4. کاتینگهام، جان؛ معنای زندگی؛ ترجمه اسماعیل علیخانی؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1392.
  5. کامو، آلبر؛ اسطوره سیزیوف؛ ترجمه مهستی بحرینی؛ تهران: انتشارات نیلوفر، 1393.
  6. ملکیان، مصطفی؛ مشتاقی و مهجوری؛ تهران: انتشارات نگاه معاصر، 1385.
  7. نیلسون، کی؛ فلسفه زبانی و معنای زندگی؛ ترجمه محمد آزاده؛ تهران: انتشارات نگاه معاصر، 1390.
  8. متز، تدئوس؛ آثار جدید درباره معنای زندگی؛ ترجمه محسن جوادی؛ قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1382.
  9. ولف، سوزان؛ «معنای زندگی»؛ ترجمه مصطفی ملکیان؛ مجله نقد و نظر، ش30-29، 1382.
  10. ویتگنشتاین، لودویک؛ رسالۀ منطقی فلسفی؛ ترجمۀ شمس‏الدین ادیب سلطانی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.

11. Alan,Gewrith; self-fulfillment; princeton university press, 1998.

12. Edwards, Poul; “Meaning and Value of Life”; The encyclopedia of philosophy ,ed: poul Edwards, 1967.