استدلال موجهه علیه ماتریالیسم: بررسی پاسخ دوبعدی‌گرای چالمرز به اعتراض از طریق ضرورت پسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ادیان و مذاهب/دانشکده فلسفه

2 دانشیار گروه فلسفه.مدرس فلسفه ذهن .معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی

چکیده

 
براساس استدلال تصورپذیری، اگر وجود زامبی‌ها تصوپذیر باشد، وجود آنها به‌لحاظ متافیزیکی ممکن است. از‌این‌رو، آگاهی غیرفیزیکی است. اعتراض شده‌ است که اصل تصورپذیری با پدیده ضرورت پسینی کریپکیایی سر ناسازگاری دارد. چالمرز با ایدۀ معناشناسی دوبعدی‌گرا پاسخ می‌دهد. وی استدلال می‌کند که جملۀ این‌همانی پسینی تنها در صورتی می‌تواند ضروری باشد که تابع مفهوم ثانویۀ دست کم یکی از مفاهیم دو طرف نشانۀ این‌همانی متفاوت از تابع مفهوم اولیه‌اش باشد. اگر قضیه از این قرار باشد، ضرورت پسینی کریپکیایی آن چیزی را که بروفق تابع مفهوم اولیه تصورپذیر است، به‌لحاظ متافیزیکی غیرممکن نمی‌سازد. در مقابل، لُر استدلال می‌کند که ممکن است که جملات این‌همانی خاص، به ویژه جملات این‌همانی روان فیزیکی، ضروری و پسینی باشند هرچند تابع مفهوم اولیه و ثانویۀ هردو مفهوم دو طرف نشانۀ این‌همانی در آن جملات منطبق هستند، نه متفاوت. اگر قضیه از این قرار باشد، در این صورت اصل تصورپذیری با پدیدۀ ضرورت پسینی همخوانی ندارد. بنابراین ضرورت متافیزیکی قوی در برابر ضرورت پسینی ضعیف کریپکیایی قد علم می کند. در پایان استدلال می‌کنیم هرچند ضرورت پسینیِ کریپکیایی تنها مدل ضرورت پسینی موجود نیست، چالمرز تا آنجا که ضرروت پسینی کریپکیاییِ متعارف مدنظر است برحق است. از این‌رو ، استدلال لُر قاطع نیست.  

کلیدواژه‌ها


  1. Loar, Brian (1999); “David Chalmers's”. The Conscious Mind, Philosophy and Phenomenological Research; Vol.LIX, No.2, June.
  2. _____ (1997); “Phenomenal States”, [in:] The Nature of Consciousness; eds. N. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere; MIT Press.
  3. Chalmers, D (1997); The Conscious Mind; Oxford University Press.
  4. _____ (1999); “Materialism and the Metaphysics of Modality”, Philosophy and Phenomenological Research; Vol.LIX, No.2, June.
  5. ____ (2002a); “Does Conceivability Entail Possibility”, [in:] Conceivability and Possibility; eds. T. Gendler, J. Hawthorne; Oxford University Press.
  6. ____ (2002b); “Philosophical Perspectives”, On Sense and Intension; No. 16, pp.135-82.
  7. _____ (2003); “Consciousness and Its Place in Nature”, [in:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind; S. Stich, F. Warfield (ed.); Blackwell, Oxford.
  8. _____ (2006); “The Two-Dimensional Argument Against Materialism”, in The Oxford Handbook of the Philosophy of Mind; ed. B. McLaughlin; Oxford.
  9. _____ (2010); The Character of Consciousness; Oxford University Press.

10. Polcyn, Karol (2011); “The Two-Dimensional Argument Against Materialism and Its Semantic Premise”, Diametros; No.29, September, pp.80-92

11. _____ (2006); “Conceivability, Possibility, and A Posteriori Necessity: on Chalmers’s Argument for Dualism”, Diametros; No. 7, marzec, pp37–55.

12. _____ (2008); “Chalmers' two-dimensional argument against materialism”, manuscript, No.21, pp.40-75.

13. Kripke, S. (1980); Naming and Necessity; Blackwell, Oxford.

14. Stoljar D. (2005); “Physicalism and Phenomenal Concepts”, Mind and Language; No.20,  pp.469-694.