ارزیابی انسجام درونی نظریه یگانه ‎انگاری راسلی در باب رابطه ذهن و بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علوم شناختی تهران

2 موسسه حکمت و فلسفه

چکیده

 
یگانه‏انگاری راسلی، عنوان یکی از جدیدترین نظریه‏های فلسفه ذهن است. این نظریه مدعی غلبه بر مشکلات نظریه‏های فیزیکی‏انگار و دوگانه‏انگار است. به طور خاص مشکل عمده فیزیکی‏انگاری، در تبیین آگاهی پدیداری است. یگانه‏انگاری راسلی بر اساس یک فهم هستی‏شناختی متفاوت از جهان، مدعی است ویژگی‏های درونی (ذاتی) اشیای فیزیکی که تا کنون مورد غفلت نظریه‏های فیزیکی واقع شده‏اند، منشأ ظهور آگاهی پدیداری هستند. بر این اساس، یگانه‏انگاری راسلی مدعی ارائه تبیینی مناسب از آگاهی پدیداری است که با جهان فیزیکی، یکپارچه است. در این مقاله به صورت‎بندی دو نسخه اصلی این نظریه یعنی یگانه‏انگاری راسلی پدیداری و یگانه‏انگاری راسلی مقوم پدیداری و نقد و بررسی آنها می‌پردازم. بررسی‏ها نشان می‎دهد این نظریه علی رغم مزیت‎های جدی مثل کنارگذاشتن شکاف معرفتی بین حقایق پدیداری و حقایق فیزیکی دچار مشکلات جدی‏ای مثل مسئله ترکیب است.


تاریخ دریافت: 11/1/99               تاریخ تأیید: 22/4/99     

کلیدواژه‌ها


 1. Alter, T. & Nagasawa, N. (Eds.); Consciousness in the Physical World; New York: Oxford University Press, 2015.
 2. Alter, T. & Nagasawa, N.; "What Is Russellian Monism?", in Alter & Nagasawa; 2015.
 3. Alter, T. & Pereboom, D.; "Russellian Monism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019 (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.); URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/russellian-onism/>.
 4. Russell, Bertrand; Human Knowledge: Its Scope and Limits; London: George Allen & Unwin, 1948.
 5. Block, N.; "On a Confusion About a Function of Consciousness", Behavioral and Brain Sciences; 18 (2), 1995, pp.227–287.
 6. Chalmers, D.; the Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory; New York: Oxford University Press, 1996.
 7. Chalmers, D. J.; "Consciousness and Its Place in Nature", in Chalmers, D.; Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings; New York: Oxford University Press, 2002.
 8. Chalmers, D. J.; "Panpsychism and Panprotopsychism", in Alter & Nagasawa; 2015.
 9. Davidson, D.; "Mental Events", in Davidson, D.; Essays on Actions and Events; Oxford: Oxford University Press, 1970, pp.207–223.
 10. Kind, A.; "Pessimism about Russellian Monism", in Alter & Nagasawa; 2015.
 11. Kriegel, Uriah; "Naturalizing Subjective Character", Philosophy and Phenomenological Research; Vol.71, No.1, 2005, pp.23-57.
 12. Kripke, S.; "Naming and Necessity", Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.
 13. Stubenberg, L.; "Russell, Russellian Monism, and Panpsychism", in Alter & Nagasawa; 2015.
 14. Maxwell, G.; "Rigid Designators and Mind–Brain Identity", in Alter & Nagasawa; 2015.
 15. Montero, B.; "Russellian Physicalism", in Alter & Nagasawa; 2015.
 16. Ney, A.; "A Physicalist Critique of Russellian Monism", in Alter & Nagasawa; 2015.
 17. Lewis, D.; "Psychophysical and Theoretical Identifications", Australasian Journal of Philosophy; 50, 1972, pp.249–58.
 18. Lewis, D.; “On the Plurality of Worlds” Oxford: Blackwell, Australasian Journal of Philosophy; 50, 1986, pp.249–58.
 19. Pereboom, D.; Consciousness and the Prospects of Physicalism; New York: Oxford University Press, 2011.
 20. Russell, B.; The Analysis of Matter; London: Kegan Paul, 1927.  
 21. Russell, B.; My Philosophical Development; London: George Allen & Unwin, 1959.
 22. Smart, J. J. C.; "Sensations and brain processes", Philosophical Review; 68, 1959, pp.141–56.
 23. Tye, M.; Ten Problems of Consciousness; Cambridge: MIT Press, 1995.