عوامل مؤثر در شکل ‎گیری معرفت بر اساس دیدگاه ابن ‎خلدون و استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه حکمت و فلسفه ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

          
عوامل غیر معرفتی اموری هستند که از سنخ معرفت نیستند؛ ولی در معرفت تأثیرگذارند. در این پژوهش در صدد تبیین عوامل غیر معرفتی از دیدگاه ابن‎خلدون و استاد مطهری هستیم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آثار این دو متفکر و مقایسه دیدگاه آنهاست. مسئله اصلی پژوهش آن است که مهم‏ترین عوامل غیر معرفتی مؤثر در معرفت از دید آنها چیست و چه تفاوتی بین نگاه آنها به این مسئله وجود دارد؟ هر یک از این دور دانشمند، عواملی نظیر راحت‏طلبی و آسان‏گزینی، تعصب، جمود و تقلید و... را مؤثر در اندیشه و باور انسان می‏دانند و معتقدند این عوامل سهم اساسی در جهت‏گیری باورها و اندیشه‎های افراد و دانشمندان داشته است. نحوه مواجهه هر یک از این دو دانشمند با این عوامل متفاوت است. استاد مطهری به جنبه سلبی این عوامل توجه دارد و ابن‎خلدون به اصل تأثیر این عوامل اهمیت می‎دهد. استاد مطهری رویکرد انسان‎شناختی به این عوامل دارد؛ ولی ابن‎خلدون این عوامل را در بستر اجتماعی تبیین می‏کند.

کلیدواژه‌ها