استدلال علّی در حمایت از فرض نوع مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکترا موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

بنا به استدلال علّی، از آنجا که ممکن است تجربۀ ادراک مطابق با واقع و توهّم علّت مستقیم یکسان داشته باشند، پس این دو تجربه از نوع مشترک هستند. از این چشم‌انداز، استدلال علّی نظریّۀ فصل‌گرایی را رد می‌کند. نشان می‌دهم که استدلال علّی مبتنی بر اصل «علّت مشابه، معلول مشابه» است. این اصل با اتّخاذ رویکردی برون‌گرا رد می‌شود. با این حال این اصل را می‌توان به گونه‌ای تغییر داد که با برون‌گرایی رد نشود. استدلال علّی مبتنی بر این اصل استدلالی معتبر است. توضیح می‌دهم که این استدلال اگرچه فرض نوع مشترک را نتیجه نمی‌دهد، اما مشکلی را برای واقع‌گرایی ساده‌باورانه پدید می‌آورد. رویکرد مارتین را در دفاع از واقع‌گرایی ساده‌باورانه بررسی می‌کنم. استدلال می‌کنم که این رویکرد قابل‌دفاع نیست. به این ترتیب، استدلال علّی اگرچه فصل‌گرایی را رد نمی‌کند، اما واقع‌گرایی ساده‌باورانه را در توضیح ادراک حسّی از صحنه خارج می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ

  1. Austin, J. L.; Sense and Sensibilia; Oxford: Oxford University Press, 1962.
  2. Brewer, B.; “Perception and Content”, European Journal of Philosophy; 14(2), 2006, pp.165-181.
  3. Brewer, B.; Perception and its Objects; Oxford: Oxford University Press, 2011.
  4. Burge, T.; “Disjunctivism and Perceptual Psychology”, Philosophical Topics; 33(1), 2005, pp.1-78.
  5. Burge, T.; “Disjunctivism Again”, Philosophical Explorations; 14(1), 2011, pp.43–80.
  6. Byrne, A. and H. Logue; “Either/Or”, in Haddock, A. and F. Macpherson (eds.); Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge; Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.57-94.
  7. Crane, T. and C., French; “The Problem of Perception”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy; (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 2016, forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/perception-problem/>.
  8. Ffytche, D. H.; “Hallucinations and the Cheating Brain”, World Science Festival; 2012.
  9. Ffytche, D. H.; “The Hallucinating Brain: Neurological Insights into the Nature of Hallucinations”, in Macpherson, F. and D. Platchias (eds.); Hallucination: Philosophy and Psychology; Cambridge, MA: The MIT Press, 2013, pp.45-63.
  10. Fish, W.; Perception, Hallucination, and Illusion; New York: Oxford University Press, 2009.
  11. Fish, W.; Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction; Routledge: Taylor & Francis, 2010.
  12. French, C. and Walters, L.; “The Invalidity of the Argument from Illusion”, American Philosophical Quarterly, 2016.
  13. Hinton, J. M.; Experiences: An Inquiry into Some Ambiguities; Oxford: Clarendon Press, 1973.
  14. Hinton, J. M.; “Visual Experiences”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.); Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009, pp.1-11, Originally published in Mind, 76(302), 1967, pp.217-227.
  15. Johnston, M.; “The Obscure Object of Hallucination”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.); Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009, pp.207-269, Originally published in Philosophical Studies, 120, 2004, pp.113-183.
  16. Macpherson, F.; “The Philosophy and Psychology of Hallucination: An Introduction”, in Macpherson, F. and D. Platchias (eds.); Hallucination: Philosophy and Psychology; Cambridge, MA: The MIT Press, 2013, pp.1-38.
  17. Martin, M. G. F.; “The Transparency of Experience”, Mind & Language; 17(4), 2002, pp.376-425.
  18. Martin, M. G. F.; “On Being Alienated”, in Gendler, T. and J. Hawthorne (eds.), Perceptual Experience; Oxford: Oxford University Press, 2006, pp.354-410.
  19. Martin, M. G. F.; “The Reality of Appearances”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.), Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009a, pp.91-115.
  20. Martin, M. G. F.; “The Limits of Self-Awareness”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.); Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009b, pp.271-317, Originally published in Philosophical Studies, 120, 2004, pp.37-89.
  21. McDowell, J.; “Criteria, Defeasibility and Knowledge”, Proceeding of the British Academy; 68, 1982, pp.455-479.
  22. McDowell, J.; “The Disjunctive Conception of Experience as Material for a Transcendental Argument”, in Haddock, A. and F. Macpherson (eds.); Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge; Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.376-389.
  23. McDowell, J.; “Perceptual Experience and Empirical Rationality”, Analytic Philosophy; 59(1), 2018, pp.89-98.
  24. Nudds, M.; “Recent Work in Perception: Naïve Realism and its Opponents”, Analysis; 69, 2009, pp.334-346.
  25. Nudds, M.; “Naïve Realism and Hallucinations”, in Macpherson, F. and D. Platchias (eds.); Hallucination: Philosophy and Psychology; Cambridge, MA: The MIT Press, 2013, pp.271-290.
  26. Robinson, H.; Perception; London: Routledge, 1994.
  27. Searle, J.; Seeing Things as They Are: A Theory of Perception; Oxford: Oxford University Press, 2015.
  28. Siegel, S.; “Indiscriminability and the Phenomenal”, Philosophical Studies; 120, 2004, pp.91–112.
  29. Siegel, S.; “The Epistemic Conception of Hallucination”, in Haddock, A. and F. Macpherson (eds.); Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge; Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.205-224.
  30. Snowdon, P.; “Some Reflections on an Argument from Hallucination”, Philosophical Topics; 33(1), 2005, pp.285-305.
  31. Snowdon, P.; “Hinton and the Origins of Disjunctivism”, in Haddock, A. and F. Macpherson (eds.); Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge; Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.35-56.
  32. Snowdon, P.; “Perception, Vision and Causation”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.); Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009a, pp.33-48, Originally published in Proceeding of the Aristotelian Society, 81, 1981, pp.175-192.
  33. Snowdon, P.; “The Objects of Perceptual Experiences”, in Byrne, A. and H. Logue (eds.); Disjunctivism: Contemporary Readings; Cambridge, MA: The MIT Press, 2009b, pp.49-74, Originally published in Proceeding of the Aristotelian Society, 105(1), 1990, pp.129-150.
  34. Thau, M.; “What is Disjunctivism?”, Philosophical Studies; 120(1-3), 2004, pp.193-253.