نظریة احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه و عضو هییت علمی دانشگاه علامه

2 دانشجوی دکتری رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
موضع معرفتی ریچارد سوئین‌برن کسب باور محتمل‌ از راه استقرا و دلایل تجربی است. سوئین‌برن بر این باور است که باور محتمل‌تر، صدق محتمل‌تر دارد و محتمل‌ترین، صادق‌ترین است و در نتیجه معقول و موجه است. بر همین اساس باور محتمل برای دلیل کفایت دارد. سوئین‌برن قرائت منطقی از احتمال را بر دیگر قرائت‌ها دربارة احتمال ترجیح داده است. احتمال منطقی- ‌قوانین منطق ریاضی همراه با اصول احتمالات‌- نقش محوری نزد سوئین‌برن دارد. وی معیاری‌هایی برای احتمال منطقی در قالب دو الگو استنتاجی (استنتاج تنازلی و استنتاج تصاعدی) بیان می‌کند. معیار سادگی که مبتنی‌ بر استنتاج تصاعدی است، اصل کارآمدی برای گزینش فرضیه محتمل‌تر است. سوئین‌برن با اعمال اصل سادگی، پارادوکس‌ها را که در گزاره‌های محتمل وجود دارد، پاسخ داده است. احتمال منطقی و همچنین اصل سادگی که سوئین‌برن در دیدگاه خود از آنها سود برده است، با معضلات جدی روبه‌رو هستند که به آنها در این مقاله پرداخته می‌شود.
 


 

کلیدواژه‌ها


 1. 1.اردشیر، محمد؛ منطق ریاضی؛ تهران: هرمس، 1391.

  2.بشارتی اقدم، منصوره؛ «تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیل فلسفی- تاریخی»؛ جستارهای فلسفی، ش23، بهار و تابستان 1392، ص147-164.

  3.بهبودیان، جواد؛ آمار و احتمال مقدماتی؛ ج1 و 2، مشهد: دانشگاه امام رضا†، 1374.

  4.رامین، فرح؛ «بررسی و نقد دیدگاه سوئین‌برن در باب وجود خدا»؛ مجله علمی-پژوهشی فلسفة دین، دوره دهم، ش1، بهار 1392، ص29-52.

  5.ساده، صدرا؛ «سادگی در نظریات علمی»؛ فصلنامة ذهن، ش29، بهار 1386، ص3-16.

  6.سوین‌برن، ریچارد؛ آیا خدایی هست؟؛ ترجمة محمد جاودان؛ قم: مؤسسة انتشارات مفید، [بی‌تا].

  7.عظیمی‌دخت ‌شورکی، سیدحسین؛ معرفت‌شناسی باور دینی از دیدگاه پلانتینگا؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.

  8.گیلیز، دانلد؛ نظریه‌های فلسفی احتمال؛ ترجمة محمدرضا مشکاتی؛ تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی، دانشگاه صنعتی شریف، 1386.

  9.لینهان، جان؛ علم در عمل؛ ترجمة منیژه مدبر؛ تهران: انتشارات مازیار، 1389.

  1.  مصباح، مجتبی؛ «پارادوکس‌های اصل عدم تفاوت»؛ معرفت فلسفی، ش21، 1387، ص135-179.
  2.  _____؛ «درآمدی بر احتمال معرفت‌شناختی»؛ معرفت فلسفی، ش15، بهار1386، ص29-40.
  3.  _____؛ احتمال معرفت‌شناختی؛ قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، 1390.
  4.  ووناکات، توماس اچ و دیگران؛ آمار مقدماتی، ج1 و 2؛ ترجمة محمد مشکاتی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1382.
  5. Alston, William; Beyond Justification; Cornell: Cornell university press, 2005.
  6. Planting, Alovin; Warrant: the Current Debate; Oxford: Oxford University Pres, 1993.
  7. https: //plato. stanford. edu/ entries/ simplicity.
  8. Sober, E.; “Parsimony”; in: Sarkar & Pfeifer (eds.) The Philosophy of Science: An Encyclopedia, London: Routledge, 2003.
  9. Swinburne, Richard; Bayes' Theorem; Oxford: Oxford University Press, 2004.
  10. _____; Epistemic Justification; Oxford: Clarendon press, 2005.
  11. _____; "Probability, Credibility and Acceptability"; American philosophical Quarterly, Vol 8(3), 2004, pp.275-283.
  12. _____; Simplicity as Evidence of Truth; Marquette Press,1997.

   ____; The Existence of God; Oxford: Clarendon press, 2004.