تهافت­های گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مؤلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

* مسعود فیاضی
چکیده
بنیان‌های فلسفی گادامر به عنوان معمار اصلی هرمنوتیک فلسفی برگرفته از اندیشه­های فلسفی هایدگر است و تلقی او از مفاهیم کلیدی­ای همچون هستی، حقیقت، فهم، معنا، انسان و... همه بر این اساس است. گادامر ابتدا در تأسیس هرمنوتیک فلسفی، در پی ساماندهی به روشی جدید در علوم انسانی بر مبنای فلسفة هایدگر در مقابل روش دیلتای در علوم انسانی بود؛ ازاین‌رو اندیشه­های او در این مرحله، همان‌گونه‏که از فصل دوم کتاب حقیقت و روش پیداست، کاملاً هستی­شناختی بوده و هرگز ادعای ورود به روش‌های علوم تفسیری را در دریافت مراد مؤلف ندارد و بلکه این روش‌ها را در جای خود درست می‌داند و کار خود را بعد از کاربست صحیح آنها در مواجهه با متن معرفی می­کند. اما او در ادامه- ‌در بخش سوم کتاب مزبور و در مقالة همگانی‌بودن مسئلة هرمنوتیک- بر خلاف نظر اول خود، به ممیزی روش‌های علوم تفسیری در دریافت مراد مؤلف می­پردازد و از اساس منکر کارآمدی آنها می­شود. به نظر می­رسد این تهافت به دلیل عدول از مسئله و هدف اولیه و به‏کاربردن اندیشه­های فلسفی هایدگر در ساحتی است که صلاحیت آن را نداشته و از اساس نیز برای آنها طراحی نشده بودند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. پالمر، ریچارد؛ علم هرمنوتیک؛ ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی؛ چ9، تهران: انتشارات هرمس، 1391.
 2. پروتی، جیمز ال.؛ پرسش از خدا در تفکر مارتین هایدگر؛ ترجمة محمدرضا جوزی؛ چ1، تهران: انتشارات ساقی، 1379.
 3. گروندن، ژان؛ درآمدی به هرمنوتیک فلسفی؛ ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی؛ چ1، تهران: انتشارات مینوی خرد، 1391.
 4. مجتهد شبستری، محمد؛ «هرمنوتیک فلسفی و تعدد قرائت‌ها از دین»؛ مجله بازتاب اندیشه، ش21، آذر 1380، ص21-31.
 5. عرب‌صالحی، محمد؛ فهم در دام تاریخی نگری؛ چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1389.
 6. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن؛ قوانین الاصول (طبع القدیم)؛ چ2، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، 1387ق.
 7. هولاب، رابرت و یورگن هابرماس؛ نقد در حوزة عمومی؛ ترجمة حسین بشیریه؛ چ8، تهران: نشر نی، 1393.
  1. Gdamer, Hans-Georg; Truth and Metthod; Translation Revised by Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall, London-New York: Sheed and Ward Ltd and The Continuum Publishing Group, 2006.
  2. _____; Truth and Metthod; Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall; first printing; London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury Academic,2013.
   1. _____; What Is Truth?; published in Hermeneutics And Truth, edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern: Northwestern University Press, 1994.
   2. _____; Philosophical Hermeneutics; Translated and Edited by David E.; Linge, California: University of California Press, 1977.
   3. Hersch. E.d.; Validity In Interpretation; The U.S.A: by Yale Univercity, 1967.
   4. Dostal, Robert J.; The Experience of truth for Gadamer and Heidegger; published in Hermeneutics And Truth, edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern: Northwestern University Press, 1994.
   5. Palmer, Rechard E.; Hermeneutics; fifth printing, The U.S.A: Northwestern University Press, 1980.
   6. Guignon, Charles B.; The Cambridge Companion To Heidegger; Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1993.