مفهوم «واقعیت» در مکانیک کوانتومی و تأثیر آن بر ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک و هسته پژوهشی مطالعات بین رشته ای هستی شناختی/دانشگاه فردوسی مشهد/مشهد، ایران

چکیده

برای واقعیت همواره در فیزیک کلاسیک مفهومی واقع‌گرایانه وجود داشته است. از این منظر، گزارۀ واقعیت فیزیکی وجود خواهد داشت حتی اگر هیچ ناظری وجود نداشته باشد؛ گزاره‌ای صحیح و با معنی بوده است. یکی از انقلاب‌های مکانیک کوانتومی به چالش کشیدن مفهوم «واقعیت» است. به‌گونه‌ای که در تعبیر مرسومِ مکانیک کوانتومی توسط مکتب کپنهاگ «خواص اجسام میکروسکوپی» وابسته به ناظر است و وجود «واقعیت» مستقل از ادراکات حسی انسان رد می‌شود. ازاین‌رو، این نوع دیدگاه‌ها، دیدگاه‌هایی انسان‌محور هستند و واقعیت در آنها امری بیناذهنی است. از طرف دیگر، طبق نظر سرل واقعیت اعتباری امری بیناذهنی است و بدون فکت‌های فیزیکی محض نمی‌توان فکت‌های نهادی داشت. ازاین‌رو، در این مقاله پس از مطالعه و نقد دیدگاه‌های مکتب کپنهاگ و همچنین پوزیتیویسم علمی، نشان داده می‌شود که واقعیت اعتباری متأثر از واقعیت در فیزیک است. به‌عبارت‌دیگر، در این مقاله تأثیر فیزیک مدرن (مکانیک کوانتومی) بر ذهن عامه نشان داده می‌شود که یکی از تأثیرات آن به وجود آمدن «فراواقعیت» است.

کلیدواژه‌ها


 1. ارنت، رونالد؛ ایدۀ آموزش عالی؛ ترجمه محمدی فومنی و دیگران؛ تهران: اندیشه احسان، 1398.
 2. بشیریه، حسین؛ تاریخ اندیشههای سیاسی قرن بیستم (دوجلدی)؛ چ11، تهران: نشر نی، 1391.
 3. بودریار، ژان؛ آمریکا؛ چ3، ترجمه عرفان ثابتی؛ تهران: ققنوس، 1390.
 4. تیلور، کریستوفر؛ تاریخ فلسفۀ راتلج؛ ج1، تهران: نشر چشمه، 1388.
 5. چرچلند، پاول؛ ماده و آگاهی: درآمدی به فلسفه ذهن امروز؛ ترجمه امیر غلامی؛ چ3، تهران: نشر مرکز، 1391.
 6. سرل، جان؛ ساخت واقعیت اجتماعی؛ ترجمه میثم محمدامینی؛ تهران: نشر نو، 1395.
 7. ـــــ؛ عقلانیت در کنش؛ ترجمه حسن حشمتی؛ تهران: طرح نو، 1398.
 8. شقاقی، حسین؛ نیهیلیسم معنایی؛ تهران: ققنوس،
 9. کاپلستون، فردریک چارلز؛ تاریخ فلسفه؛ ج6، چ6، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،
 10. نصر، سیدحسین و ا. لیمن (تدوین‏کننده)؛ تاریخ فلسفه اسلامی؛ ج5، ترجمه گروه مترجمان؛ تهران: انتشارات حکمت، 1388.
 11. هراری، یووال نوح؛ انسان خداگون: مختصری بر تاریخ فردا؛ تهران: طرح نقد، 1397.
 12. Baofu, Peter; The Future of Post-Human Mass Media: A Preface to a New Theory of Communication; Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
 13. Baudrillard, Jean N. d; “The Precession of Simulacra”, in Media and Cultural Studies: Keyworks; Durham & Kellner, eds.
 14. Bohr, N; Atomic Physics and Human Knowledge; New York: Science Editions, 1961.
 15. Carnap, R; “Empiricism, Semantics, and Ontology”, Int. Philos; 4: 20, 1950
 16. Chakravartty, Anjan; “Scientific Realism”, Edited by N. Zalta; The Stanford Encyclopedia of Philosophy, in:https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism.
 17. Derrida, Jacques; De La Grammatologie; Paris: Les Editions de Minuit, 1974.
 18. d’Espagnat, B; Reality, And The Physicist: Knowledge, Duration and Quantum World; Translated by Whitehouse J. C. and d'Espagnat B; Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 19. _____; Conceptual Foundations of Quantum Mechanics; 2nd Ed. Reading, Massachusetts:Perseus Books Publishing, 1999.
 20. _____; Veiled Reality: An Analysis of Present-Day; Boulder, Colorado: Westview Press, 2003.
 21. Durkheim; Le suicide, Paris, PUF, 2007.
 22. Eco, Umberto; Travels In Hyperreality; New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1986.
 23. EPR (Eistien A, Podolsky B. and Rosen N.); “Can qantum-mechanical description of physical reality be considered complete”, Physical Reviw; 47:p.777-781.
 24. Heishenberg, W; Physics and Philosophy; Harper Torchbook Edition: 1953.
 25. Jammer, M; The Conceptual Development of Quantum Mechanics; New York: McGraw-Hill, 1966.
 26. Janiak, Andrew; Newton as philosopher; New York: Cambridge University Press, 2008.
 27. Jacob, p; “Intentionality”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy; Winter 2019 Edition, Edward N. Zalta (ed.), URL= <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries
 28. Kant, E; Kant's Prolegomena to any Future Metaphysics; 3, Translated by Paul Carus; Chicago: The Open Court Publishing Company, 1912.
 29. Laplace (Marquis de) Pierre-Simon; Essai philosophique sur les probabilités; New York: Cambridge University Press, 2009.
 30. Lyotard, Jean-Francois; The postmodem condition: A Report on Knowledge; Translated by Bennington G, Massumi B; Manchester: Manchester University Press, 1984.
 31. Passmore, G; Hundred Years of Philosophy; London: Duckworth, 1968.
 32. Poper, Karl; “Quantum Mechanics Without the ‘Observer'”, In Quantum Theory and Reality; edited by Mario Bunge, 1-12, New York: Springer, 1967.
 33. Roman, p; “Symmetries in Physics”, Boston Colloquium for the Philosophy of Science; Boston Studies in Philosophy of Science, 1966.
 34. Rosenfeld, L; Louis de Broglie, Physcien et Penseur; Edited by André George; Paris: Albin Michel, 1953.
 35. Schweikard, David P. and Hans Bernhard Schmid; “Collective Intentionality”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2021 Edition, Edward N. Zalta (ed.), URL= <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/collective-intentionality/>
 36. Schrödinger, Erwin; “The present situation in quantum mechanics”; Trans. John D. Trimmer, Proceedings of the American Philosophical Society, 124, No.5, October 10, 1980, pp.323-338.
 37. Searl, J. R; The Construction of Social Reality; New York: Free Press, 1995.
 38. Shimony, A; Role of the observer in quantum theory Am. J. Phys. 31:755.
 39. Smith, B., Searle J. R; “The construction of social reality an exchange”, American Journal of Economics and Sociology; 62: 2, 2003, pp.285-309.
 40. Stapp, H. P; “The Copenhagen Interpretation”, American Journal of Physics; 40, 1972.
 41. World Health Organization; “Suicide rates Data by country”, Accessed 23 September 2018, in: https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en.
 42. Zeh, H. D; “On the interpretation of measurement in quantum theory”, Foundations of Physics, 1:67, 1970.