بررسی علم بسیط و علم مرکب در آرای صدرالمتالهین و بازخوانی آن با رویکردی درون دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه شاهد

چکیده

در کتب آسمانی و به ویژه قرآن کریم به دسته ای از علم و ادراک اشاره شده که به موجب آن جهان سرتاسر صاحب شعوری همگانی تلقی می گردد. این شعور که علمی بسیط به شمار می رود به همراه علم مرکب، تقسیماتی از علمند که مطالعه آن ها به تعمیق مطالعات هستی شناختی و انسان شناختی مددی فراوان می رساند. صدرالمتالهین در تحلیل این دو علم، افقی را به سوی ذهن ها می گشاید که در فهم نصوص دینی بسیار راه گشاست. پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که تحلیل دقیق اقسام علم بسیط و مرکب از نگاه صدرالمتالهین چیست و کاستی های آن کدام است؟ نگارنده در روی آوردی توصیفی، تحلیلی به آرای ملاصدرا و در ضمن بیان کاستی های نگاه او به علم بسیط و مرکب، به تبیین ویژگی ها، تفاوت ها و مختصات دقیق هرکدام همت گماشته است. فرضیه تحقیق با نظر به تعالیم وحیانی، چنان است که با نگاهی نسبی می توان همه موجودات را از یک منظر، صاحب علم مرکب دانست و از نگاهی دیگر با علم بسیط و مرکب میان شان تمایز نهاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. قرآن کریم.

  1. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1380). علم بسیط و علم مرکب. خردنامه صدرا، 23، 5-11.
  2. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1375). الاشارات و التنبیهات مع شرح المحقق الطوسی. قم: نشرالبلاغه.
  3. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1405ق). الشفاء (المنطق). تصحیح ابراهیم مدکور، ج3 (البرهان)، قم: انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
  4. اتکینسون، ریتا ال، اتکینسون، ریچارد سی و اسمیت، ادوارد ای، بم، داریل ج، و هوکسما، سوزان نولن (1400). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
  5. بهار، مهرداد (1375). پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: انتشارات آگاه.
  6. بگلو، یدالله (1400). تسبیح هستی: شعور و آگاهی در پدیده‏های خلقت. قم: انتشارات زمزم هدایت.
  7. پاشایی، محمدجواد (1396). بازخوانی نگاه صدرایی به سرشت علم و اقسام آن. نشریه آیین حکمت، 32، 85-61.
  8. جوادی آملی، عبدالله (1393). تحریر رساله الولایه. تحقیق حمیدرضا ابراهیمی، قم: نشر اسراء.
  9. جوادی آملی، عبدالله (1389الف). تفسیر تسنیم. تحقیق حسن واعظی محمدی، ج6، قم: نشر اسراء.
  10. جوادی آملی، عبدالله (1389ب). رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه. ج2، جزء4، قم: مرکز نشر اسراء.
  11. جوادی آملی، عبدالله (1386). رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه. ج9، قم: مرکز نشر اسراء.
  12. جوادی آملی، عبدالله (1372). شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه. ج6، جزء4، قم: انتشارات الزهراء.
  13. حیدری، کوروش، و رضازاده جودی، محمدکاظم (1397). شعور همگانی در حکمت متعالیه و نقش آن در تعامل با محیط زیست. معرفت فلسفی، 62، 51-39.
  14. داوری اردکانی، رضا (1379). ادراک بسیط و ادراک مرکب در نظر ملاصدرا و در فلسفه لایب نیتس. خردنامه صدرا، 19، 5-7.
  15. سانتراک، جان دبلیو (1400). زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران: رسا.
  16. طباطبایى، محمدحسین (1387). اصول فلسفه رئالیسم. قم، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).
  17. المسیری، عبدالوهاب (1382). دایرةالمعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم. ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های تاریخ خاورمیانه، تهران: کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین.
  18. ملاصدرا (1366). تفسیر القرآن الکریم. قم، بیدار.
  19. ملاصدرا (بی‎تا). الحاشیة لصدرالمتألهین علی الشفاء. قم، بیدار.
  20. ملاصدرا (1981م). الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.
  21. ملاصدرا (1387). سه رسائل فلسفی. قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، چاپ 3.
  22. ملاصدرا (1360). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  23. ملاصدرا (1361). العرشیه. تصحیح غلامحسین آهنی، تهران، انتشارات مولی.
  24. ملاصدرا (1302). مجموعة الرسائل التسعة. قم، مکتبة المصطفوی.
  25. ملاصدرا (1363). المشاعر. با تعلیقات هنری کربن، تهران: طهوری.
  26. Borin. G.Edwin (1942). Sensation and Perception in the history of experimental Psychology. Harvard University.
  27. Goldstein, E. Bruce (2010). Sensation and Perception. (Eighth Edition), University of Pittsburgh & University of Arizona.
  28. Hastings, James (2010). Encyclopaedia Of Religion And Ethics. Edinburgh: T. & T. Clark.