علم یا علم‌‌گرایی؟! بررسی انتقادی علم‌باوری انحصار‌گرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تمام گروه علمی منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده

نقش دانش تجربی در ساخت تمدن جدید و تحولات زندگی بشر از جهات مختلفی قابل بررسی بوده و رویکردهای مختلفی را سبب شده است. از جمله جریانهایی که همپای خیزش علمی جدید پا به عرصه ظهور گذاشته و تاثیرات درخور توجهی در عرصه فکر، فرهنگ و معرفت بشری، بویژه در جهان غرب گذاشته علم‌گرایی است. جریان یاد شده لوازم و اقتضائاتی در حوزه هستی-شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی در پی دارد که همه اندیشمندان حوزه معرفت، از جمله فیلسوفان علم و فیلسوفان دین را به تامل و ژرفنگری در آن فرامی‌خواند. این، بویژه از آن رو است که رویکرد یاد شده به‌طور ضمنی دلالتهای حایز اهمیتی نیز در حوزه دین‌شناسی و رابطه علم و دین داشته و کم‌ترین تاثیر آن چیرگی مطلق علم بر ساحت دین و معرفت دینی است. بدین‌روی مقاله حاضر بر آن است تا رویکرد فوق و دلایل حامیان آن را به روش توصیفی بیان و سپس آن را به روش عقلی-تحلیلی در معرض داوری قرار دهد. ماحصل تحقیق این است که حساب علم از علم‌گرایی جدا است، علم‌گرایی نه از پایگاه منطقی و معرفتی استواری برخوردار است، نه کارکرد مثبتی در حوزه علم و معرفت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ایلخانى، محمد (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطى و رنسانس. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه‌ها (سمت)، چ1.
 2. برهیه، امیل (1377). تاریخ فلسفه قرون وسطى و دوره تجدد. ترجمه و تلخیص یحیى مهدوى، تهران: خوارزمى، چ1.
 3. چالمرز، آلن فرانسیس (1389). چیستی علم. ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 4. دیویس، پل و دیگران (1400). پرسشهای ابدی: گفتارهایی درباره راز آفرینش انسان و جهان. دفتر اول، تهران: پارسیک.
 5. فرخی بالاجاده، علیرضا، و علیزمانی، امیرعباس (1391). بررسی استدلالهای ماتریالیستی ریچارد داوکینز دربارة خدا و تکامل. جستارهای فلسفة دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1 (2)، پاییز و زمستان، 105-128.
 6. فرخی بالاجاده، علیرضا (1389). بررسی «استدلال سادگی» ریچارد داوکینز درباره­ی پیدایش جهان با تکیه بر آرای کیث وارد. پژوهشهای فلسفی، 18، پاییز و زمستان، ، 135-154.
 7. فتحی‌زاده، مرتضی (1392). طبیعت­گرایی علمی و فراطبیعت­گرایی دینی. پژوهش­های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4 (2)، پاییز و زمستان ، 111-128.
 8. کریگ، ویلیام، و رحمتی، انشاءالله (1388). خداباوری و جهان شناخت فیزیکی. ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، 12 (48)، اسفند.
 9. لنوکس، جان سی (1395). هاوکینگ در محضر خدا: به­راستی این نظم از آن کیست؟. ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی، چ2، تهران: نشر علم.
 10. مصباح یزدی، محمدتقی (1386). آموزش فلسفه، ج1، چ7، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 11. هات، جان اف. (1399). خدا و الحاد جدید. ترجمه علی شهبازی، چ1، قم: انتشارات دانشگاه مفید.