ضدرئالیسم و رئالیسم عرفی: رورتی در مقابل پاتنم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین. ایران.

2 استاد گروه فلسفۀ دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

علائق رئالیستی پاتنم او را بر آن می دارد که در دورۀ اخیر تفکرش، با دفاع از «رئالیسم عرفی»، در میان مواضع پراگماتیستیِ خود جایی برای حفظ تصور و معنایی شبیه «درستیِ» غیرمحلی (nonlocal) و ناگذرا (nontransient) که فلسفۀ رئالیستی در اختیار ما قرار می دهد، جستجو کند. در حالی که به عقیدۀ رورتی، مواضع پراگماتیستی صرفاً تا جایی قابل قبول هستند که بخواهیم بدون چنین معنا و تصوری عمل کنیم. این مقاله با استناد به مکاتبات انتقادی مستقیم این دو پراگماتیست، تقابل فکری آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. طبق نتیجۀ این پژوهش، دیدگاه ضدرئالیستی رورتی نتیجۀ ناگزیر پراگماتیسم مشترک او و پاتنم است. پاتنم نمی تواند ضمن ماندن در مرزهای پراگماتیسم، دیدگاه رورتی را مورد انتقاد قرار دهد. ویژگیِ ضدمطلق انگاری پراگماتیسم به این معناست که شهودهای رئالیستی عرف عام نیز مشمول تغیر و تحول تاریخی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Baghramian, Maria (2013). Reading Putnam. London and New York: Routledge Publishing.
 2. Engel, Pascal (2002). Truth (Central Problems of Philosophy). Chesham: Acumen publisher.
 3. Putnam, Hilary (1981). Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Putnam, Hilary (1987). The Many Faces of Realism. LaSalle, Illinois: Open Court Publishing Company.
 5. Putnam, Hilary (1990). Realism with a Human Face. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press.
 6. Putnam, Hilary (1999). The Threefold Cord. New York: Columbia University Press.
 7. Putnam, Hilary (2000). Richard Rorty on Reality and Justification, in Robert B. Brandom (Ed.), Rorty and His Critics, Malden: Blackwell Publishers, 81-87.
 8. Putnam, Hilary (2002). The collapse of the fact/ value dichotomy and other essays. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press.
 9. Rorty, Richard (1982). Consequences of Pragmatism. (Essays: 1972-1980), Minneapolis: University of Minnesota Press,.
 10. Rorty, Richard (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Rorty, Richard (1991). Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Rorty, Richard (1993). Putnam and the Relativist Menace. in The Journal of Philosophy, 90 (9), Sep., pp.443-461, http://www.jstor.org/stable/2940859.
 13. Rorty, Richard (2000). Response to Hilary Putnam. In Robert B. Brandom (Ed.), Rorty and His Critics, Malden: Blackwell Publishers, 87-90.
 14. Rorty, Richard (2006). Worlds or Words Apart? The Consequences of Pragmatism for Literary Studies. Interview by Edward Ragg, In Eduardo Mendieta (Ed.), Take care of freedom and truth will take care of itself, interviews with Richard Rorty, Stanford: Stanford University Press, 120-147.
 15. Williams, Michael (2003). Rorty on Knowledge and Truth. In Charles Guignon and David R. Hiley (Eds.) Richard Rorty, Cambridge: Cambridge University Press, 61-80.