علم و الهیات؛ طبیعی‌گرایی روش‌شناختی و جهان‌بینی توحیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه غربشناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

موضوع این مقاله معرفی حوزه عمومی مباحث علم و دین و تبیین اهمیت آن است و هدف آن این است که ضرورت ورود جهان‌بینی توحیدی به چهارچوب نظری دانش تجربی را نمایان کند. برای تثبیت این هدف، در گام اول نشان داده ایم که ورود معارف غیرحسی به ساحت نظریه‌پردازی علمی اجتناب‌ناپذیر است و در گام بعدی استدلال کرده ایم که طبیعی‌گرایی روشی اولاً یکی از مهم‌ترین مبانی علم جدید است و ثانیاً با ارکان اساسی جهان‌بینی توحیدی قابل جمع نیست. در طول مقاله، پس از تعیین معانی مورد نظر برای «علم»، «دین» و «الهیات»، به این پرسش می‌پردازیم که «چرا الهیات با علم نسبت پیدا می‌کند؟ ». پس از آن، مراحل متنوعی که معرفت غیرحسی وارد فرایند نظریه‌پردازی علمی خواهد شد را تشریح می‌نماییم و در این بخش به برخی از آموزه‌های پذیرفته‌شده فلسفه علم نیمه دوم قرن بیستم نیز استشهاد خواهیم کرد. سپس طبیعی‌گرایی را تعریف کرده و جایگاه آنرا به عنوان یکی از مبانی بی‌بدیل علم تجربی جدید نمایان می‌کنیم و تبعات الهیاتی پذیرش آنرا به تصویر خواهیم کشید. نهایتاً ناظر به تقابل طبیعی‌گرایی با خداباوری از یک سو و نادرستی طبیعی‌گرایی از سوی دیگر، ضرورت ورود جهان‌بینی توحیدی در فرایند شناخت طبیعت را تثبیت خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. باربور، ا. (1362). علم و دین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 2. باربور، ا. (1397). دین و علم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. چالمرز، آ. (1387). چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی. تهران: سمت.
 4. زارع، ر. (1401 الف). الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنه‌ها. تأملات فلسفی، ش28، 325-352.
 5. زارع، ر. (1401 ب). نقشه مفهومی علم‌گرایی و برخی مفاهیم مرتبط با آن. ذهن، ش89، 127-157.
 6. شاکرین، ح. (1401). بررسی انتقادی هم‌پیوندی طبیعت‌گرایی و علم. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، ش26، 67-86.
 7. صادقی، ر. (1394). آشنایی با فلسفه علم معاصر. تهران: سمت.
 8. فطورچی، پ. (1384). برخی ویژگی‌های جهان طبیعت در مباحث علم و الهیات. ذهن، ش12، 3-27.
 9. قوام صفری، م. (1378). معرفت تجربی از دیدگاه ابن‌سینا. قبسات، ش12، 126-141.
 10. مصباح یزدی، م. (1382). آموزش فلسفه، ج1. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 11. میرباباپور، س. (1396). مفهوم‌شناسی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی به مثابه یک ابرپارادایم برای علم مدرن. تأملات فلسفی، ش19، 213-242.
 12. هسی، م. (1377). فرانسیس بیکن. تهران: کوچک.