دفاع از دیدگاه تناسب تبیین‌گرا در حمایت معرفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

بنابر مهمترین دیدگاهِ‌ تبیین‌گرا در حمایت معرفتی، رویکرد باوریِ شناسا به یک گزاره از حیث معرفتی به شرطی موجه است که آن رویکرد باوری نسبت به شواهدی که شناسا دارد، در تناسب باشد. دیدگاه‌های مختلفی کوشش نموده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که یک رویکرد باوری تحت چه شرایطی با شواهد و ادله‌ای که شناسا دارد در تناسب است. در این مقاله به دیدگاه تناسب تبیین‌گرا در حمایت معرفتی می‌پردازیم. بنابر این دیدگاه، p با شواهد شناسا، e، در t در تناسب است اگر و تنها اگر یا p بخشی از بهترین تبیین در دسترسِ شناسا در t برای اینکه چرا وی e را دارد باشد یا p در دسترسِ شناسا به عنوانِ نتیجه‌ی منطقیِ بهترین تبیینِ در دسترسِ وی در t برای اینکه چرا وی e را دارد، باشد. پس از تقریر این دیدگاه در ضمنِ بیان و ارزیابیِ مهمترین مشکلات‌اش نشان می‌دهم که می‌توان از این دیدگاه در حمایت معرفتی دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. بهنیافر، مهدی (1384). استنتاج بهترین تبیین در روش اصل‌موضوعی دکارت و پیامدهای معرفت‌شناختی آن. فلسفه علم، 21.
  2. نصیری، منصور (1395). استنتاج بهترین تبیین و مسئلۀ توصیف استدلال‌های استقرایی؛ بررسی دیدگاه لیپتون. نقد و نظر، 84.