اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت الله علی اکبر رشاد

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد

rashadiict.ir

سردبیر

دکتر علیرضا قائمی نیا

فلسفه دانشیار

qaeminiayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله دکتر احمد بهشتی

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد

porseshahmadbeheshti.ir

استاد غلامرضا فیاضی

فلسفه اسلامی استاد

fgmail.com

دکتر محسن جهانگیری

فلسفه استاد

jgmail.com

دکترعبدالله نصری

فلسفه استاد

nasriatu.ac.ir

دکترسیدیحیی یثربی

فلسفه استاد

yahyayasrebi.org

دکترحمیدرضا آیت‌اللهی

فلسفه استاد

h.ayatihcs.ac.ir

دکترمهدی قوام‌صفری

فلسفه دانشیار

safaryut.ac.ir

آیت الله علی اکبر رشاد

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی دانشیار

rashadiict.ir

استاد عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی استاد

khosropanahdezfuligmail.com

استاد حسن معلمی

فلسفه اسلامی دانشیار

hgmail.com

استادحسین عشاقی

فلسفه اسلامی دانشیار

oshshaqyahoo.com

دکتر ابوالفضل کیاشمشکی

فلسفه اسلامی دانشیار

akia45gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

محمداسماعیل انصاری

فلسفه کارشناسی ارشد

meansari72yahoo.com

مدیر داخلی

مهدی حکمت

فلسفه دکتری

hekmatmehrgmail.com
02537603571