نویسنده = مسعود اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناسی تجارب وحدت و نسبت آن با خداباوری

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 139-162

مسعود اسماعیلی


2. معقول ثانی فلسفی در فلسفه صدرالمتالهین

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 17-54

مسعود اسماعیلی