دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1384 

مقاله پژوهشی

1. به سوی دفاع از مبناگرایی تجربی

صفحه 3-28

لورنس بونجور؛ رضا صادقی


7. توجیه قوی و توجیه ضعیف

صفحه 123-144

الوین گلدمن؛ مصطفی میخ بر