دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1380 

مقاله پژوهشی

1. معرفت و مطابقت

صفحه 3-24

عباس عارفی


2. صورت نخستین علم حضوری‌

صفحه 25-54

مهدی حائری یزدی؛ سیدمحسن میری


3. دوگونه مبناگرایی

صفحه 55-80

ویلیام آلستون؛ سیدحسین عظیمی‌دخت


5. زمینه‌گرایی معرفت‌شناختی

صفحه 131-142

بروس دبلیو. براور؛ سیدمحسن میری


6. نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر

صفحه 143-180

کیث لرر؛ علی‌رضا قائمی‌نیا