دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1386 

مقاله پژوهشی

1. پیوند حسن و عقل در فلسفه مشاء

صفحه 3-28

سیدحسن حسینی ( اخلاق )


6. ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز : هوش مصنوعی در مقطع انشعاب

صفحه 115-148

هیوبرت دریفوس ، استوارت دریفوس؛ محمدرضا طهماسبی


7. در جستجوی هماهنگی تفسیر الهیات و علم معاصر

صفحه 149-178

ویسلی وایلدمن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی