دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1386 

مقاله پژوهشی

1. اعجاز شناختی قرآن

صفحه 3-32

علیرضا قائمی نیا


5. نظریه ای بسط یافته از علم حضوری

صفحه 95-110

مهدی حایری یزدی؛ سید محسن میری


6. شهود گزاره ای

صفحه 111-124

مرتضی کربلایی لو


8. شهودی گرایی در ریاضیات

صفحه 157-166

میشائیل دتلفسن؛ ابوالفضل حقیری