نویسنده = رضا تقیان ورزنه
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب کپرنیکی کانت از دیدگاه شهید مطهری

دوره 10، 36-37، زمستان 1388، صفحه 85-110

رضا تقیان ورزنه