نویسنده = پیروز فطورچی
اخترشناسی و آفرینش

دوره 7، شماره 25، دی 1385، صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


معرفی کتاب: دین و علم: تاریخ، روش، گفتگو

دوره 7، شماره 25، دی 1385، صفحه 135-152

پیروز فطورچی


معرفی کتاب : متون مقدماتی در فلسفه علم

دوره 6، شماره 23، دی 1384، صفحه 155-184

پیروز فطورچی


معرفی کتاب: چه هنگام علم با دین تلاقی می کند؟

دوره 6، 21-22، دی 1384، صفحه 231-256

ابوالفضل حقیری قزوینی؛ پیروز فطورچی


درآمدی بر رئالیسم و ضدرئالیسم در فلسفة علم

دوره 5، شماره 19، دی 1383، صفحه 23-40

سَمیر اُکاشا؛ پیروز فطورچی


معرفت پیشینی

دوره 5، شماره 20، دی 1383، صفحه 56-84

متیاس استیوپ؛ پیروز فطورچی


درباره تبیین علمی

دوره 5، شماره 18، دی 1383، صفحه 81-107

الکساندر برد؛ الکس رزنبرگ؛ پیروز فطورچی


معرفی کتاب: راهنمای نظریه معرفت

دوره 4، شماره 14، دی 1382، صفحه 145-158

پیروز فطورچی


بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی

دوره 3، شماره 9، دی 1381، صفحه 55-66

هاوارد سُنکی؛ پیروز فطورچی


پاسخ‌های محقق طوسی به شک گرایی

دوره 3، 11-12، دی 1381، صفحه 83-120

پیروز فطورچی


دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 4، دی 1379، صفحه 60-86

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 3، دی 1379، صفحه 87-107

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


فیزیک و متافیزیک

دوره 1، شماره 1، دی 1379، صفحه 135-145

ایان باربور؛ پیروز فطورچی