نویسنده = غلامرضا نظریان
نقش باور در جهان شناسی جدید

دوره 6، 21-22، دی 1384، صفحه 193-210

جان بایل؛ غلامرضا نظریان


در دفاع از یک حکم جزمی

دوره 5، شماره 20، دی 1383، صفحه 86-97

اچ.پی. گریس؛ پیتر .اف. استراسون؛ غلامرضا نظریان


علم متعارف و خطرهای آن

دوره 5، شماره 18، دی 1383، صفحه 109-119

کارل پوپر؛ غلامرضا نظریان


منطق کشف یا روانشناسی پژوهش

دوره 5، شماره 19، دی 1383، صفحه 123-153

تامس.اس. کوهن؛ غلامرضا نظریان