نویسنده = عبدالرزاق حسامی فر
ضدرئالیسم و رئالیسم عرفی: رورتی در مقابل پاتنم

دوره 24، شماره 96، دی 1402، صفحه 39-70

ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر


بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت

دوره 22، شماره 87، آبان 1400، صفحه 81-108

نعمت‌الله عاملی؛ علی فتح طاهری؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سیدمسعود سیف


نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های‌ زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 113-136

مهدی دهاقین؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف؛ محمد حسن حیدری