کلیدواژه‌ها = صدرالمتألهین
تبیین و تحلیل ماهیت ادراک حسی در نگاه صدرالمتألهین

دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 85-109

عسکر دیرباز؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی


ابزارهای معرفت در فلسفة اشراقی سهروردی

دوره 17، شماره 68، بهمن 1395، صفحه 31-70

مهدی عباس زاده


بررسی و نقد نظریة اشراقی نفس

دوره 17، شماره 66، شهریور 1395، صفحه 5-34

مهدی عباس زاده