کلیدواژه‌ها = ادراک
کارکردهای عقل از منظر ابن عربی

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، شهریور 1397، صفحه 183-212

مهدی بابایی


تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 74، تیر 1397، صفحه 25-49

محمد فروغی؛ هادی وکیلی؛ اعظم صادقی


ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، شهریور 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری