تحلیل انتقادی نتایج فلسفی آزمایش‌ های مغز دوپاره در چارچوب نظام فلسفی ابن ‌سینا و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

 
پزشکان در دهه 1960 جهت درمان بیماران صرع، اتصال میان دو نیم‎کره مغز در این بیماران را قطع کردند. البته این اعمال جراحی ادامه نیافت و در زمان کوتاهی متوقف شد. بیماران مغز دوپاره در طی حدود 60 سال تحت آزمایش‏های گوناگونی قرار گرفتند. این آزمایش‏ها عملکرد هر نیم‎کره مغز را مستقل از نیم‎کره دیگر ارزیابی می‎کردند. اسپری و گازانیگا مدعی‏اند قطع اتصال میان دو نیم‎کره مغز در این بیماران سبب شده است دو مرکز آگاهی مستقل از هم در مغز آنها شکل بگیرد؛ به عبارت دیگر این بیماران تبدیل به دو شخص انسانی شده‏اند. این آزمایش‎ها و نتایج حاصل از آن به عنوان یک دلیل تجربی جهت دفاع از فیزیکالیسم مورد توجه قرار گرفته‎اند. در این پژوهش نشان داده می‎شود در چارچوب نظام فلسفی ابن‏سینا و ملاصدرا هویت انسانی در این بیماران تقسیم نشده است و همچنین با فرض صحت این آزمایش‎ها کوشش می‎شود توجیه معقولی از این آزمایش‎ها در درچارچوب نظام فلسفی ابن‏سینا و ملاصدرا پیشنهاد گردد. در این بیماران، قوای حسی و فرایند حصول ادراکات حسی  تقسیم شده است؛ به گونه‎ای که هر نیم‎کره مغز دارای ادراکات حسی مستقل از نیم‎کره دیگر است؛ ولی قوه عقل در این بیماران تقسیم نشده است. از آنجا که ویژگی اساسی نفس انسانی از دیدگاه ابن‏سینا و ملاصدرا تعقل کلیات است، حفظ وحدت قوه عقل در این بیماران دلیلی بر حفظ وحدت هویت انسانی در آنهاست.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‏سینا؛ الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغة، 1375.
 2. ـــــ؛ الشفا؛ تحقیق سعید زاید؛ قم: مکتبة آیةالله المرعشی، 1404ق.
 3. ـــــ؛ مبدأ و معاد؛ تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، 1363.
 4. بلک­مور، کالین؛ ساخت و کار ذهن؛ ترجمه محمدرضا باطنی؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1389.
 5. طوسی، خواجه نصیر؛ شرح الاشارات و التنبیهات؛ قم: نشر البلاغه، 1375.
 6. ملاصدرا؛ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة؛ بیروت: دار احیاء التراث، 1981م.
 7. ـــــ؛ الشواهد الربوبیه؛ تصحیح جلال‎الدین آشتیانی؛ مشهد: المرکز الجامعی للنشر، 1360.
  1. Baynes, K.; “Language and reading in the right hemisphere: highways or byways of the brain?”, J. Cogn. Neurosci; 2 (3), 1990, pp.159-179.
  2. Baynes, K., Tramo, M. J., Gazzaniga, M. S.; “Reading with a limited lexicon in the right hemisphere of a callosotomy patient”, Neuropsychologia; 30 (2), 1992, pp.187-200.

10. Benson, D., Zaidel, E.; The Dual Brain: Hemispheric Specialization in Humans; Guilford Press, New York, NY, USA, 1985.

11. Corballis, P. M., Fendrich, R., Shapley, R. M., Gazzaniga, M.S.; “Illusory contour perception and amodal boundary completion: evidence of a dissociation following callosotomy”, J. Cogn Neurosci; 11, 1999, pp.459-466.

12. Damasio, A., Meyer, K.; “Consciousness: an overview of the phenomenon and of its possible neural basis”, in The Neurology of Consciousness, eds. Laureys, S., Tononi, G.; first ed. Academic Press, London, UK, 2009, pp.‎3-14.

13. Forster, B., Corballis, P.M., Corballis, M.C.; “Effect of luminance on successiveness discrimination in the absence of the corpus callosum”, Neuropsychologia; 38, 2000, pp.441-450.

 1. Gazzaniga, M. S., Sperry, R. W.; “Language after section of the cerebral commissures”, Brain; 90 (1), pp.131-148, Retrieved: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6023071, 1967.

15. _____; “Cerebral specialization and interhemispheric communication: does the corpus callosum enable the human condition?”, Brain; 123, 2000, pp.1293-1326.

16. _____; Human: The Science Behind What Makes Us Unique; HarperCollins, New York, NY, 2008.

17. _____; “Shifting gears: seeking new approaches for mind/brain mechanisms”, Annu. Rev. Psychol; 64, 2012, pp.1-20.

18. Gazzaniga, M. S., Smylie, C. S.; “Facial recognition and brain asymmetries: clues to underlying mechanisms”, Ann. Neurol; 13, 1983, pp.536-540.

19. Gazzaniga, M. S., Bogen, J. E., Sperry, R.; “Some functional effects of sectioning the cerebral commissures in man”, Proc. Natl. Acad. Sci; USA. 48, 1962, pp.1765-1769.

20. Gazzaniga, M. S., Miller, G.; “The recognition of antonymy by a language-enriched right hemisphere”, J. Cogn. Neurosci; 1 (2), 1989, pp.187-193.

21. Gazzaniga, M. S., Smylie, C. S., Baynes, K., Hirst, W., McCleary, C.; “Profiles of right hemisphere language and speech following brain bisection”, Brain Lang; 22 (2), pp.206-220, Retrieved from: ,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6430465, 1984.

22. Ledoux, J. E., Risse, G. L., Springer, S. P., Wilson, D. H., Gazzaniga, M. S.; “Cognition and commissurotomy”, Brain; 100, 1977, pp.87-104.

23. Roser, M. E., Fugelsang, J. a, Dunbar, K. N., Corballis, P. M., Gazzaniga, M. S.; “Dissociating processes supporting causal perception and causal inference in the brain”, Neuropsychology; 19 (5), 2005, pp.591-602.

24. Marinsek N. L, Gazzaniga M. S, and Miller M. B.; “Split-Brain, Split-Mind”, in The Neurology of Consciousness: Cognitive Neuroscience and Neuropathology;Editedby: Steven Laureys, Olivia Gosseries and Giulio Tononi, Academic Press Books, 2016.

25. Metcalfe, J., Funnell, M., Gazzaniga, M. S.; “Right-hemisphere memory superiority: studies of a split-brain patient”, Psychol. Sci; 6 (3), 1995, pp.157-164.

26. Nass, R. D., Gazzaniga, M. S.; “Cerebral lateralization and specialization in human central nervous system”, In: Handbook of Physiology; American Psychological Association, 1987, pp.‎701-761.

27. Nebes, R. D.; “Superiority of the minor hemisphere in commissurotomized man on a test of figural unification”, Brain; 95, 1972, pp.633-638.

28. Nebes, R. D.; “Perception of spatial relationships by the right and left hemispheres in commissurotomized man”, Neuropsychologia; 11 (3), 1973, pp.285-289.

29. Sperry, R. W.; “Consciousness. Personal identity and the divided brain”, Neuropsychologia; 22 (6), 1984, pp.661-673.

30. Sperry, R. W.; “Cerebral organization and behavior”, Science; 133 (346), 1961, pp.1749-1757.

31. Trevarthern, Colwyn B.; Brain Circuits and Functions of the Mind: Essays in Honor of Roger Wolcott Sperry; United Kingdom: Cambridge University Press, 1990.

32. Turk, D. J.;  “Mike or me? Self-recognition in a split-brain patient”, Nature Neurosci;5, 2002, pp.841-842.

33. Wolford, G., Miller, M. B., Gazzaniga, M.; “The left hemisphere’s role in hypothesis formation”, J. Neurosci; 20, 2000, pp.1-4.

34. Zaidel, D. W.; “A view of the world from a split-brain perspective”, In: Critchley, E. (Ed.); Neurological Boundaries of Reality; 1994, pp.‎161-174.