دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، اسفند 1399، صفحه 5-236 
منزلت معرفت قلبی در هندسه سلوک در آموزه ‌های حسینی

صفحه 139-160

محمد جواد رودگر؛ رضا الهی منش؛ فاطمه مغیثی


عقل شهودی و شناخت ذات حق از دیدگاه نصر و شووان

صفحه 161-180

ان شاء الله رحمتی؛ پرویز عباسی داکانی؛ مائده شاکری راد