دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، خرداد 1399، صفحه 1-202 

مقاله پژوهشی

استعاره مفهومی وحی رسالی در قرآن کریم

صفحه 5-34

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ منا فریدی خورشیدی


رهاوردهای نظریه توالد ذاتی شهید صدر

صفحه 35-64

حسن لاهوتیان؛ بهروز محمدی منفرد


توجیه معرفت‌شناختی بداهت قاعده‌ «اعطاء» و نقد اشکالات

صفحه 117-148

سعید متقی‌فر؛ سید محمود موسوی؛ عسکری سلیمانی امیری