نقد استدلال مک‌تاگارت در باب غیرواقعی‎بودن زمان: استدلال بقوسیان علیه نظریه خطا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگر گروه فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

چکیده

 
مک‌تاگارت در مقالة «غیر‏واقعی‌بودن زمان»، در باب عدم وجود زمان استدلال می‏کند. استدلال اصلی او مبتنی بر این استدلالی است که توصیف ما از زمان به تناقض منجر می‎شود. به اعتقاد او، ما زمان و رویدادهایی را که در زمان رخ می‌دهند، به دو صورت مختلف صورت‎بندی می‌کنیم: بر اساس صورت‏بندی نخست، یک رویداد یا در گذشته رخ داده است یا در زمان حال در حال رخ دادن است و یا در آینده رخ خواهد داد. بر اساس صورت‏بندی دوم می‌گوییم رویداد الف همزمان، زودتر و یا دیرتر از رویداد ب رخ داده است.‌ مک‌تاگارت ابتدا استدلال می‏کند که توصیف دوم از زمان برای تبیین «تغییر» در زمان ضروری نیست و اساساً نمی‌تواند تغییر را تبیین کند؛ بنابراین تنها توصیف نخست است که برای تبیین مفهوم «تغییر» ضروری است. وی سپس استدلال می‏کند که پیش‎فرض‎گرفتن توصیف نخست، منجر به تناقض خواهد شد. به این معنا چون پیش‎فرض‎گرفتن نحوة نخست از توصیف زمان برای واقعی‎بودن زمان ضروری است و ازآنجایی‎که این پیش‎فرض به تناقض می­انجامد، نتیجه می‌گیریم که زمان غیر‌واقعی است. در این نوشتار ابتدا صورت‏بندی کاملی از استدلال مک‌تاگارت ارائه شود و سپس به برخی از اصلی‌ترین واکنش‌ها به این استدلال اشاره می‌شود. در انتها انتقادی متفاوت را درباره استدلال مک‌تاگارت معرفی می‌‌کنیم که بر اساس آن، استدلال مک‌تاگارت به تأیید نظریة غیر- واقع­گرایی و به‎طورخاص نظریه خطا خواهد انجامید .با استفاده از استدلال بقوسیان علیه این نظریه، استدلال خواهد شد که چنین دیدگاهی در مورد تبیین محتوای اظهارات ما در باب زمان به تناقض منتهی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Baker, Lynne Rudder; The Metaphysics of Everyday Life; Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
 2. Bittner, Maria; “Future Discourse in a Tenseless Language”, Journal of Semantics; Vol.22, 2005, pp.339 – 387.
 3. Boghossian, Paul; “The Status of Content”, The Philosophical Review; Vol.XGIX, No.2, 1990, pp.157 – 184.
 4. Braude, Stephen E.; “Are Verbs Tensed or Tenseless?”, Philosophical Studies; Vol. 25, No.6, 1974, pp.373-390.
 5. Broad, C. D.; Scientific Thought; London: Routledge & Kegan Paul, 1923.
 6. Chisholm, Rodrick; “Events Without Times: An Essay On Ontology”, Noûs; Vol.24, 1990, pp.413–428.
 7. Comrie, Bernard; Tense.; Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 8. Dummett, Michael; Philosophy; Vol.75, No.294, 2000, pp.497-515.
 9. Dummett, Michael; “A Defense of McTaggart’s Proof of the Unreality of Time”, The Philosophical Review; Vol.69, No.4, 1960, pp.497–504.
 10. Dyke, Heather; “Mc Taggart and the Truth about Time”. Royal Institute of Philosophy Supplement; Vol.50, 2002, pp.137-152.
 11. Garrett, Brian; What Is This Thing Called Metaphysics; New York: Routledge, 2006.
 12. Geach, Peter; “Some Problems About Time”, reprinted; in: P. Geach, Logic Matters; Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972, pp.302–318.
 13. Giorgi, Alessandra, and Fabio Pianesi; Tense and Aspect; Oxford: Oxford University Press, 1997.
 14. Horwich, Paul; Asymmetries in Time; Cambridge, MA: MIT Press, 1987.
 15. Klein, Wolfgang; Time in Language; London: Routledge, 1994.
 16. Lewis, David; “The Paradoxes of Time Travel”, American Philosophical Quarterly; Vol.13, 1976, pp.145–52.
 17. Loux, Michael J.; Metaphysics: A Contemporary Introduction; New York: Routledge, 2006.
 18. Lowe, E. J.; “The Indexical Fallacy in McTaggart’s Proof of the Unreality of Time”, Mind; Vol.96, No.381, 1987, pp.62–70.
 19. Mackie, John L.; Ethics: Inventing Right and Wrong; New York: Penguin, 1977.
 20. McTaggart, J. Ellis; “The Unreality of Time”, Mind; Vol.17, No.68, 1908, pp.457–474.
 21. Miller, Alexander; Contemporary Metaethics: An Introduction; Cambridge: Polity Press, 2013.
 22. Prior, Arthur; “The Notion of the Present”, Studium Generale; Vol.23, 1970, pp.245–48.
 23. Savitt, S.; “There’s No Time Like the Present (in Minkowski Spacetime)”, Philosophy of Science; Vol.67 (Proceedings), 2000, S663–S574.
 24. Sorabji, Richard; Time, Creation and the Continuum;London: Duckworth, 1983.
 25. Tallant, Jonathan; Metaphysics: An Introduction; London: Continuum, 2011.
 26. Williams, Donald; “The Myth of Passage”, Journal of Philosophy; Vol.48, 1951, pp.457–72.
 27. Zimmerman, Dean; “The A-Theory of Time, The B-Theory of Time, and ‘Taking Tense Seriously’”, dialectica; Vol.59, N.4, 2005, pp.401–457