دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، شهریور 1399، صفحه 1-217 

مقاله پژوهشی

بی‌طرفی ارزشی در پذیرش نظریات با تأکید بر دیدگاه هیو لیسی

صفحه 5-30

سید ابراهیم رئوف موسوی؛ مهدی معین زاده


استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 51-80

محمود مژده خشکنودهانی؛ هادی صمدی؛ رضا ندرلو؛ رضا عزیزی نژاد