استعاره و تمثیل در تحویل‌گرایی با تکیه بر تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه زیستشناسی، دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

4 گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

                                                                                                    
استعاره و تمثیل در مهم‏ترین حوزه‌های معرفتی و در عرصه علوم تجربی از جمله زیست‌شناسی و تکامل کاربرد دارند. زیست‎شناسی و فلسفه زیست‎شناسی دامنه وسیعی از مباحث معرفتی و فلسفی را به وجود آورده است. تحویل‌گرایی و ضد تحویل‌گرایی، از آموزه‌های مهم قابل بحث در فلسفه زیست‌شناسی‌اند. کلر و دوپره دو تن از نمایندگان این دو مکتب‌اند. کلر با به‎کارگرفتن استعاره و تمثیل، برای تحویل تبیین‌ها در زیست‌شناسی به تبیین‌ها در فیزیک و شیمی کوشیده است؛ اما دوپره با این تحویل‌گرایی مخالف است. افراد با رویکردهای مختلف که گاه ممکن است رویکردها در تقابل با یکدیگر نیز باشند، از استعاره‌ها و تمثیل‌ها کاربردهای مختلفی مراد می‌کنند. تمثیل زیست‌شناسی سیستم‌ها نمونه‌ای از این دست است که کاربرد وسیع استعاره و تمثیل را در علم نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


  1. پراس، ادی؛ حیات چیست، شیمی چگونه میشود زیستشناسی؛ ترجمه رامین رامبد؛ تهران: انتشارات مازیار، 1393.
  2. Bedau, M.; Downward causation and autonomy in weak emergence; Principia, Vol. 6, 2003, pp.5–50.
  3. Keller. Evelyn Fox,  "It Is Possible to Reduce Biological Explanations to Explanations in Chemistry and/or Physics", Francisco J. Ayala & Robert. A.R.P; Contemporary debates in philosophy of biology; Oxford: Willy Black Well Press willy black well press, 2010, P18-32.
  4. Dupre.Jhon, "It Is not Possible to Reduce Biological Explanations to Explanations in Chemistry and/or Physics", Francisco J. Ayala & Robert. A.R.P; Contemporary debates in philosophy of biology; Oxford: Willy Black Well Press willy black well press, 2010, P32-47.
  5. Frans van Lunteren; “Clocks to Computers: A Machine-Based “Big Picture” of the History of Modern Science”; in Isis; vol. 107, no. 4, 2016, pp.762-777.
  6. Kaneko, K.; Life: An introduction to complex systems biology; Berlin: Springer, 2006
  7. Kant, I. (Eds.); “Critique of judgment”, In Encyclopedia Britannica; Great Books, Vol.42. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1790.
  8. Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J. (2015) The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions, and predictions
  9. Noble, Denis; The Music of Life; 2016, Vol.6, in www.musicoflife.website.

10. Paul E. Griffith; Genetic Information: A Metaphor; In Search of a Theory; Department of History and Philosophy of Science, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260 USA, 2000, p.9.

11. Pigliucci, Massimo and Müller, Gred, B.; Evolution, the Extended Synthesis; Cambridge: M.I.T Press, 2010.

12. Rosenberg, A. & Kaplan, D.; “How to reconcile physicalism and antireductionism about biology”; Philosophy of Science; Vol. 72, 2005, pp.43–68.

13. Ruse, M.;Darwin and design: Does evolution have a purpose;Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

14. Stotz, K. & Griffiths, P.; “Genes: Philosophical analyses put to the test”, History and Philosophy of the Life Sciences; Vol. 26, 2004, pp.5–28.

15. Wimsatt, W.; “Functional organization, functional inference, and functional analogy”, In Functions: New essays in the philosophy of psychology and biology, eds. R. Cummins, A. Ariew, & M. Perlman; Oxford, UK: Oxford University Press, 2002, pp. 174–221.