دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، آذر 1399، صفحه 5-200 

مقاله پژوهشی

تحلیل استعاره­ های مفهومی واژه «آیه» در قرآن

صفحه 5-24

علیرضا قائمی نیا؛ شیما حمیدی


آگاهی به مثابه‌ کیفیت بود (بررسی دیدگاه نیگل)

صفحه 110-140

ابوالقاسم هاشمی؛ احمدرضا همتی مقدم؛ هادی صمدی