محتوای ادراک بصری ضعیف یا غنی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
موضوع این مقاله تشریح و بررسیِ استدلال تضاد پدیداری سوزانا سیگل درباره غنی‌بودنِ محتوای ادراک بصری است. ابتدا دیدگاه بازنمودگرایی درباره ادراک حسی به عنوان زمینه بحث به‎اجمال مورد بررسی قرار می­گیرد. اهمیت بازنمود­گرایی برای این مقاله آن است که همه بازنمودگرایان می­پذیرند که تجربه بصری دارای محتواست و نیز تغییرات خصلت پدیداری تجربه بصری­ بر تغییرات محتوای آن تجربه مبتنی است. سپس آموزه­ غنی‎بودنِ محتوای ادراک بصری مطرح می­شود و اهمیت فلسفی پذیرش یا رد این آموزه نشان داده می­شود. در بخش بعدی استدلال تضاد پدیداری به عنوان استدلالی برای اثبات آموزه غنی‎بودن محتوا به شکل دقیق صورت­بندی و تشریح می­شود. در بخش پایانی برخی از مهم‎ترین ‎اشکالات به این استدلال مطرح شده و به آنها پاسخ داده شده است. نتیجه­گیری مقاله این است که استدلال تضاد پدیداری درنهایت قابل دفاع است و بنابراین می­توان امکان بازنمایی ویژگی‎هایی مانند ویژگی­های مربوط به انواع طبیعی را در ادراک بصری پذیرفت. این امر به معنای پذیرش غنی‏بودن محتوای ادراک بصری است.

کلیدواژه‌ها