ایضاح مفهومی دیدگاه امکانِ «معرفت اجمالی ذات حق در عرفان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق عرفان

چکیده

دیدگاه رایج در معرفت‌شناسی عرفانی این است که ذات حق، معلوم احدی حتی برای کمّلین از اولیا نیز نیست؛ بلکه ذات، صرفاً متعلق شناخت خود حق قرار می‌گیرد؛ چراکه ذات حق بما هو ذات در عرفان، بر خلاف «ذات در فلسفه و کلام» به معنای حقیقتی است که ظهور و تجلی نداشته و ورای تجلیات حقی و خلقی است؛ از سوی دیگر این عدم اکتناه به معنای تعطیلی معرفت حق نیست و امکان معرفت الله، از محکمات متون عرفاست. بنابراین چالشی که قابل طرح است، این است که با اکتناه‌ناپذیری ذات حق، معرفت حق چگونه ممکن است. دیدگاه رایج معتقد است باب معرفت الله از طرق دیگر از قبیل شناخت اسما، صفات و ظهورات حق، مفتوح و ممکن است؛ به بیان دیگر متعلقِ معرفت، محبت و عبادت ما «وجه حق» است نه «ذات حق». برخی دیگر اما معتقدند معرفتِ ذات کاملاً منتفی نیست بلکه معرفت تفصیلیِ ذات (اکتناه) ناممکن است نه معرفت اجمال. در این پژوهش، ضمن ایضاح مفهومی «اکتناه‌ناپذیری ذات حق»، به تبیین و تحلیل دیدگاهی می‌پردازیم که بر اساس آن «معرفت اجمالی به ذات» را ممکن و مستند به برخی «نصوص و بعضاً اشارات متون عرفانی» می‌نماید.
* دانش‌آموخته عرفان.                                                        
تاریخ دریافت: 13/09/98               تاریخ تأیید: 29/02/99

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‎عربی، الفتوحات المکیة؛ عثمان یحیى؛ بیروت: دار احیاء التراث العربى‏، 1994م‏.
 2. ابن‏ترکه، صائن‏الدین؛ تمهید القواعد؛ تصحیح آشتیانی؛ تهران: وزارت فرهنگ، ‏1360.
 3. تفتازانی سعدالدین؛ شرح المقاصد؛ تحقیق عبدالرحمن عمیره؛ ‏قم: الشریف الرضی، [بیتا].
 4. حاجی ربیع و فنایی اشکوری؛ «بیان ناپذیری ذات خدا در اندیشه ابنعربی، فصلنامه قبسات؛ ش43، 1390.
 5. خمینی روحالله؛ مصباح الهدایة؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی€، 1376.
 6. جامى عبدالرحمن؛ نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص؛ تصحیح آشتیانى؛ تهران‏: نشر سازمان چاپ، 1370.
 7. جوادی آملی، عبدالله؛ تقریر شرح فصوص الحکم قیصری؛ قم: اسرا، 1385.
 8. ـــــ؛ تحریر رساله الولایه؛ ج1 و 2، قم: نشر اسرا، 1393.
 9. ـــــ؛ تحریر تهمید القواعد؛ قم: انتشارات الزهراء، 1372.
 10. ـــــ؛ تسنیم؛ قم: نشر اسرا، 1391.
 11. رازی، فخرالدین؛ شرح الاشارات؛ قم: مکتبة آیةالله المرعشی‏، 1404ق.
 12. سبزواری، ملاهادی؛ شرح منظومه؛ تهران: نشر ناب‏، 1379.
 13. سهروردى، شهاب‏الدین؛ رسائل شیخ اشراق؛ گروه محققان؛ تهران: نشر مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، 1375.
 14. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان؛ قم: دار الکتب الاسلامیة، 1375.
 15. فناری، حمزه؛ مصباح الأنس؛ بیروت: نشر دار الکتب، ‏2010م.
 16. فلوطین؛ تاسوعات؛ ترجمه محمدحسین لطفی؛ تهران: نشر خوارزمی، 1379.
 17. قیصری، داود؛ شرح فصوص الحکم؛ تصحیح آشتیانى؛ تهران: نشر علمى و فرهنگى‏، ‏ 1375.
 18. ــــــ؛ رسالة فى التوحید و النبوة و الولایة؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1381.
 19. قونوی، صدرالدین؛ إعجاز البیان فى تفسیر أم القرآن؛ تصحیح آشتیانى؛ قم: نشر دفترتبلیغات، 1381.
 20. ـــــ؛ شرح الأربعین حدیثا؛ تصحیح حسن کامل ییلماز؛ قم: بیدار‏، 1372.
 21. ـــــ؛ رساله النصوص؛ تصحیح آشتیانى؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهى‏، 1371.
 22. کاکایی، قاسم؛ وحدت وجود به روایت ابن‏عربی و اکهارت؛ تهران: نشر هرمس، 1389.
 23. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ قم: نشر دار الکتب الاسلامیه، 1364.
 24. مدرس، زنوزی علی؛ بدایع الحکم؛ قم: نشر الزهراء، 1361.
 25. مصباح یزدی؛ سجادههای سلوک؛ قم: مؤسسه امام خمینی، 1387.
 26. ملاصدرا؛ الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة؛ بیروت: دار احیاء التراث، 1981م.
 27. ـــــ؛ مفاتیح الغیب؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، 1363.
 28. ـــــ؛ إیقاظ النائمین؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1404ق.
 29. ـــــ؛ المبدأ و المعاد؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏، 1372.
 30. هیک، جان؛ «وصف‏ناپذیری»، ترجمه سیدحسن حسینی؛ مجله فرهنگ؛ ش41-42، 1381.
 31. یزدانپناه، سیدیدالله؛ مبانی و اصول عرفان نظری؛ قم: مؤسسه امام خمینی€، 1391.