دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، آبان 1400، صفحه 1-184 
بررسی و نقد خوانش انتقادی پوپر از معرفت‌ شناسی کانت

صفحه 81-108

نعمت‌الله عاملی؛ علی فتح طاهری؛ عبدالرزاق حسامی فر؛ سیدمسعود سیف