دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، دی 1400، صفحه 5-217 
آمیزه ­های استعاری و استعاره ­های زنجیری

صفحه 95-124

سکینه نویدی باغی؛ علی ایزانلو؛ علیرضا قائمی نیا؛ علیرضا آزاد