«فهم شبکه ­ای معنا»به مثابه زیرساخت زبانی برای فهم گزاره­های نقلی اعم از توصیفی و تجویزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه منطق فهم دین / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

با توجه به مبنای هستی ­شناختی و معرفت ­شناختیِ «پارادایم شبکه ­ای» که زیرساخت شکل ­گیری «معنا» است، معانی دارای وجود استقلالی از فاعل شناسا و قابل کشف و دارای ابعاد، سطوح، لایه­ ها و زوایای مختلف، هم در اصل وجودشان و هم در ظهور و بروزشان هستند و تلاش تمام فاعل­های شناسا، برای کشف حداکثری از «معنای پدیده یا نشانه یا متن» است. آیا روش موجّه برای این کشف وجود دارد؟ فرضیه مؤلف در پاسخ به این مسئله چنین است: «روش فهم شبکه ­ای که مبتنی بر گسترۀ شبکۀ هستی و معادلات ارتباطی در این شبکه است، روش موجه برای کشف حداکثری از معانی است». مقصود از «شبکه هستی» در این زمینه، نقشه روابط کل پدیده ­ها و مفاهیم دال بر آنها با یکدیگر است و مقصود از «معادلات ارتباطی در شبکه هستی»، برایندگیری از کمّ و کیف روابط میان پدیده ­ها و مفاهیم برای ایجاد یک تغییر است. در این روش از سه ابزار تحلیلی به طور خاص استفاده می­ شود: «علل اربع»، «مقولات عشر» و «مقومات سته حرکت». این سه ابزارِ راهبردی، مسئولیت تجزیه پدیده ­ها و مفاهیم به اجزا و روابطشان و سپس ترکیب آنها برای دست­یابی به اثر و مفهوم جدید را به عهده دارند. این ابزارهای فلسفی با قرائت حکمت متعالیه، در تمام پدیده ­های فردی و جمعی، ذهنی، روحی و رفتاری، مُلکی و ملکوتی، حقیقی و اعتباری (بر اساس منشأ اعتبار یا انتزاعشان) کارایی دارند و می ­توانند در کشف مراد جدی گزاره ­های نقلی اعم از توصیفی و تجویزی استفاده شوند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. ایزوتسو، توشیهیکو؛ خدا و انسان در قرآن؛ ترجمه آرام احمد؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1361.
 2. ایمان، محمدتقی؛ مبانی پارادایمی: روش‌های کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.
 3. بابایی، علی‌اکبر، غلامعلی عزیزی و مجتبی روحانی راد؛ روش‌شناسی تفسیر قرآن؛ تهران: انتشارات سمت، 1392.
 4. بوعلی سینا، حسین؛ الاشارات و التنبیهات؛ قم: نشر البلاغه، 1375.
 5. پاکتچی، احمد؛ روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث؛ تهران: دانشگاه امام صادق †، 1393.
 6. حسنی، سیدحمیدرضا؛ عوامل فهم متن؛ تهران: انتشارات هرمس، 1393.
 7. حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ پویایی‌های سیستم؛ تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
 8. رجبی، محمود؛ «روش­شناسی فهم متون دینی»، فصلنامه معرفت؛ ش24، 1388.
 9. رستگار مقدم، هادی؛ روش فهم متن؛قم: بوستان کتاب، 1389.
 10. ساجدی، ابوالفضل؛ زبان دین و قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1383.
 11. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ نهایة ‌الحکمه؛قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، [بی‌تا].
 12. عبودیت، عبدالرسول؛ درآمدی بر نظام حکمت صدرایی؛ تهران: سمت، 1392.
 13. عمید، حسن؛ فرهنگ لغت فارسی؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1355.
 14. فیاضی، مسعود؛ درآمدی بر نظریه فهم متن؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1398.
 15. قائمی‌نیا، علیرضا؛ بیولوژی نص؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
 16. ـــــ؛ معناشناسی شناختی قرآن؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
 17. کوهن، توماس؛ ساختار انقلابهای علمی؛ ترجمه زیباکلام سعید؛ تهران: انتشارات سمت، 1389.
 18. کیاشمشکی، ابوالفضل؛ «هرمنوتیک متن، تأویل و روش‌شناسی فهم قرآن»، مجله حوزه و پژوهش؛ ش19-20، 1383.
 19. مددی، سیداحمد؛ «علم اصول و دانش‏های زبانی»، فصلنامه نقد و نظر؛ ش37-38، 1384.
 20. ملکیان، مصطفی؛ «گفتگوهای فلسفه فقه»، مجموعه گفتگوهای فلسفه فقه؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.
 21. مجموعه مؤلفان؛ موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب‏؛ بیروت: مکتبه لبنان، 1996م.
 22. واعظی، احمد؛ درآمدی بر هرمنوتیک؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380.
 23. ـــــ؛ نظریه تفسیر متن؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.
 24. واسطی، عبدالحمید؛ اجتهاد تمدنی: چیستی چرایی چگونگی؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1398.
 25. ـــــ؛ «پارادایم شبکه‌ای»، مجله حکمت اسلامی؛ سال6، ش4، 1399.
 26. ـــــ؛ «روش تحقیق شبکه‌ای»، ذهن؛ ش81، 1399.