دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، تیر 1400، صفحه 5-187 
ارزیابی مبانی و پیش ­فرض­ه ای نظریه مطابقت ماهوی

صفحه 85-110

امیر اوسطی؛ محمدجواد رضایی؛ عباس شیخ شعاعی؛ قدرت الله قربانی