آنتی رئالیسم و شکاکیت نسبت به جهان خارج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه منطق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکاکیت فلسفی درباره جهان خارج دیدگاهی معرفت­شناختی است که ادعا می­کند انسان علی‏الاصول نمی­تواند نسبت به گزاره­هایی که در مورد جهان خارج هستند معرفت داشته باشد. دسته­ای از استدلال‏هایی که به منظور اثبات موضع شکاکانه نسبت به جهان خارج ارائه شده است، بر اساس فرضیه­هایی شکل­گرفته که به فرضیه­های شکاکانه معروف‎اند. این فرضیه­ها تبیینی ممکن از اوضاع جهان هستند که با درک متداول ما از آن متفاوت است. شکاک با استفاده از این امر که کسی نسبت به وقوع یا عدم وقوعِ شرایطی که در این فرضیه­ها مطرح شده­اند، معرفت ندارد، بر اساس استدلالی نتیجه می­گیرد که کسی نمی­تواند نسبت به هیچ گزاره­ای در مورد جهان خارج معرفت داشته باشد. این­گونه به نظر می­رسد که این نوع شکاکیت تنها در جایی مطرح می­شود که شخص به ­لحاظ متافیزیکی رویکردی رئالیستی در مورد جهان داشته باشد و موضع کسی که در مورد جهان خارج به رویکردی آنتی­رئالیستی قائل است، نسبت به آن مصون است. بر خلاف این مطلب، در مقاله حاضر استدلال شده است که شکاکیت استدلالی نسبت به جهان خارج هر دو موضع متافیزیکی رئالیسم و آنتی­رئالیسم نسبت به جهان خارج را به­ یکسان تهدید می­کند و نمی­توان برای دوری از شکاکیت نسبت به جهان خارج که تهدیدی معرفت­شناختی محسوب می­شود، موضع متافیزیکی آنتی­رئالیسم را برگزید.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. دکارت، رنه؛ تأملات در فلسفه اولی؛ ترجمه احمد احمدی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، 1385.

  2. فیومرتون، ریچارد؛ معرفت­شناسی؛ ترجمه جلال پیکانی، تهران: انتشارات حکمت، 1390.

  1. Ayer, J. A.; The Foundations of Empirical Knowledge; New York: ST Martin Press, 1963.
  2. Bett, R.; “Pyrrhonian Skepticism”; The Routledge Companion to Epistemology, Ed. Sven Bernecker and Duncan Pritchard, New York: Routledge, 2011, pp.403-413.
  3. Brown, H. I.; “Direct Realism, Indirect Realism, and Epistemology”; Philosophy and Phenomenological Research, Vol.52, No.2, 1992, pp.341-363.
  4. Brueckner, A.; “The Structure of the Skeptical Argument”; Philosophy and Phenomenological Research, Vol.54, No.4, 1994, International Phenomenological Society, pp.827-835.
  5. _____; “Idealism and Scepticism”; Theoria, , Oxford: Blackwell, vol.77, 2011, pp.368-371.
  6. Harman, G.; “Pragmatism and Reasons for Belief”; in Realism/ Antirealism and Epistemology, ed. Christopher B. Kulp; New York: Rowman & Littlefield Publishers.1997, pp.123-148.
  7. Luper, Steven; “Cartesian Skepticism”; The Routledge Companion to Epistemology, ed. Sven Bernecker and Duncan Pritchard; London and New York: Routledge, 2011, pp.414-424.
  8. McGinn, C.; “An a Priori Argument for Realism”; The Journal of Philosophy; Vol.76, No.3, 1979, pp.113-133.
  9. Nozick, R.; Philosophical Explanations; Cambridge: Harvard University Press, 1981.
  10. Putnam, H.; “Brains in a Vat”; in Reason, Truth and History; Cambridge: Cambridge University Press, 1981, pp.1-21.
  11. Schantz, R.; “Skepticism And Anti-Realism”; The Routledge Companion to Epistemology, ed. Sven Bernecker and Duncan Pritchard; New York: Routledge, 2011, pp.477-487.
  12. Scruton, R., Wright, C.; “Truth Conditions and Criteria”; Proceedings of the Aristotelian Society; Supplementary Volumes; Vol.50, 1976, pp.193-245.
  13. Searle, J., R.; “Does the Real World Exist?”; in Realism/ Antirealism and Epistemology; ed. Christopher B. Kulp; New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, pp.15-52.
  14. Vogt, K.; “Ancient Skepticism”; The Stanford Encyclopedia, ed. Edward N. Zalta , in= http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/skepticism-ancient/. URL 2015.
  15. Winkler, K. P.; “Scepticism and Anti-Realism”; Mind; New Series, Vol.94, No.373, 1985, pp.36-52.